نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس از دیدگاه معلمان دوره متوسطه
1388 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کل معلمان - شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1390
دوره متوسطه شهرستان ماسال است که 188 نفر میباشند که به هر 188 نفر پرسشنامه ارائه شد از این
تعداد 164 نفر به پرسشنامه جواب دادند و 24 نفر به دلیلهای مختلف حاضر به پاسخگویی نشدند این
پژوهش پیمایشی- توصیفی است؛ در اجرای آن از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته که دارای 21
سؤال بسته پاسخ است و برای اندازهگیری نگرش معلمان با استفاده از مقیاس لیکرت درجهبندیشده
است. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفادهشده. از آمار
توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس بهمنظور استخراج و طبقهبندی دادهها در
قالب جدولهای توزیع فراوانی از نرمافزار اکسل استفادهشده. آمار استنباطی نظیر آزمون تی تک
متغیری برای تحلیل استنباطی دادهها با نرمافزار اس. پی اس.اس بهکاررفته. در تحلیل و پاسخ به سؤال
پژوهشی که: آیا از دیدگاه معلمان، فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس تأثیر دارد؟ نتایج تحلیل
آزمونتی تک متغیری نشان داد که تی محاسبهشده برای همه سؤالهای پژوهش بزرگتر است از تی
جدول است؛ بنابراین میتوان گفت فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس معلمان نقش دارد.

کلیدواژه‌ها

عبادی، رحـیم ) .(1382فنـاوری اطلاعـات و آمـوزش و پـرورش. تهـران: وزارت آمـوزش و پرورش، موسسه فرهنگی منادی تربیت. حکیمی، پوران ) .(1383فناوری و آموزش. تهران: کسری خوش کنار، احمد ) (1383بررسی و مقایسه میزان دسترسی و اسـتفاده از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطات در میان معلمان و دانش آموزان عطاران، محمد ) .(1381جهانی شدن فنـاوری اطلاعـات و تعلـیم وتربیـت. تهـران: انتشـارات آفتاب مهر رستگارپور، حسن و عبـد الهـی، لیـدا ) .(1384راهبـرد هـای توسـعه تکنولـوژی اطلاعـات و ارتباطات. تهران: انتشارات دانش مردم. جعفر نژاد قمی، عین اله و عباس نژاد، رمضان ) .(1387مبانی فناوری اطلاعـات. )چـاپ اول(. بابل: علوم رایانه شعبانی، حسن ) (1382مهارتهای آموزشی و پرورشی، روشها و فنون تدریس )چاپ ا ول(. تهران: انتشارت سمت.
Waddoups, G. (2004). Tchnology integration, curriculum, and student
achievement:Areview of scientifically-based research and implications
for easy tech. (executive summary). Portland, ore: Learning. com.
Mistler Jackson, M. &songer, n. (2000).student motivation and
internettechnology: are students empowered to learn science? Journal of
Research in Science Teaching, 37 (5), pp. 459-479.
Kulik, J. (1994). Meta – analytic studies of finding on computer –
based.technology assessment in eduction and training. hillsdale,
Lowrence Erlbaum.
Shank, R. C. (2000).Onlione and Electronic Research by Middle school
Students. Santa Monica, Calif: Milken Family Foundation.