ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی)

سعید طالبی؛ حسین زارع؛ احمد رستگار؛ امین حسین پور

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 1-16

چکیده
  درگیری تحصیلی یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف بهکاربرده شده و بهکیفیت درگیری دانشجویان در فعالیتهای هدفمند آموزشی اشاره میکند سنجش میزان درگیری دانشجویاندر افزایش میزان یادگیری آنان و خصوصاً در مورد دانشجویانی که درخطر مردود شدن قرار دارند، نقشمحوری دارد. این پژوهش باهدف تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس ...  بیشتر

مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور؛ داریوش نوروزی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 17-39

چکیده
  در دهههای اخیر رویکرد سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوریهای نوین دچار تغییر و تحولاساسی شده است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی میباشد . روش پژوهشحاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر روش نمونه ...  بیشتر

ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در ادارة دانشگاه

شهاب کسکه؛ محمد حسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان؛ جعفر توفیقی؛ مهدی ایران منش

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 41-80

چکیده
  این پژوهش باهدف ارزیابی الگوی راهبری دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وتأیید الگوی اکتشافی انجام شد، که قبلاً توسط کسکه و همکاران تدوینشده بود. الگوی یادشده ، با استفاده ازطرح اکتشافی آمیخته و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه ژرفنگر بهصورتانفرادی با 21 نفر از اعضای هیئتعلمی، ...  بیشتر

تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

حسین عباسیان؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 81-106

چکیده
  این پژوهش بهمنظور بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفتتحصیلی دانش آموزان بامیانجیگری خوشبینی تحصیلی معلم، رضایت شغلی معلم، تعهدسازمانی معلم، اجرا شد. به منظور اجرایاین پژوهش از مدارس راهنمایی مناطق بیستگانه شهر تهران، نمونه متشکل از 406 معلم پایه سوم راهنماییانتخاب شد. معلمان شرکتکننده در این پژوهش به پرسشنامههای ...  بیشتر

توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول

زهرا مجاهدی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش؛ ملوک خادمی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 107-135

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هوش هیجانی در ک ارکردآموزشی دانشآموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. به همین منظور 128 نفر از دانش آموزان دختردوره متوسطه اول با روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه هایهوشهای چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سپس از نیمی از آنها، ...  بیشتر

بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیشبینی کارآفرینی دانشجویان

عباسعلی الهیاری

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 137-147

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیشبینی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد اردبیل بود. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگ اه آزاد اسلامی91 بود که از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها - واحد اردبیل در سال 92از آزمون کارآفرینی، مقیاس نوآوری و پرسشنامۀ خودشکوفایی استفادهشده ...  بیشتر

بررسی نقش تجربه رایانهای بر پذیرش فناوری بر اساس مدل پذیرش فناوری

محدثه اسکندری؛ اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 149-176

چکیده
  کاربرد فناوری اطلاعات در نظامهای آموزشی یک برنامه و جریان آموزشی فعال است ، که آموزشنوین را برای حضور مؤثر در هزاره سوم ترسیم میکند، ولی مقدم بر کاربرد آن، باید تلاش عوامل مؤثربر پذیرش، بهرهوری، بهرهبرداری و استفاده از این پدیده شناسایی شود . باوجود تسلط فناوری درمحیطهای آموزشی، کاری وزندگی روزمره، پذیرش استفاده از فناوری ازجمله ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری در دانشگاهها

محمد علی نعمتی؛ هدی السادات محسنی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 177-194

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناور یدر دانشگاههای تهران است. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق درسطوح ملی و بینالمللی، مؤلفههای اصلی مؤثر بر این فرایند شناساییشده و سپس دیدگاههای 33 نفراز صاحبنظران و متخصصان حوزه علم و فناوری با بهره گیری از روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش به شیوه شبیهسازی واقعیت مجازی موقعیتهای عملیاتی پیچیده در کاهش استرس شغلی نیروهای پلیس

محمد حاتمی؛ علیرضا احمدیان؛ آتوسا خانجانی؛ مهناز وفایی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 195-218

چکیده
  مقدمه: استرس شغلی نیروهای پلیس پیامدهای منفی متعدد روانی و جسمی را برای آنها در پی دارد .در سالهای اخیر کاهش استرس شغلی به شیوه آموزش شبیهسازی واقعیت مجازی به یک حوزه مهمتبدیلشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی این شیوة آموزشی در افسر پلیس دچار استرس شغلیبود. روش: بر اساس روش نمونهبرداری در دسترس و ملاکهای تشخیصی، 1 نفر مبتلا استرس شغلیناشی ...  بیشتر

بررسی رابطه چندگانه استرسورهای دانشجویی، نگرش مذهبی و سلامت روانی در دانشجویان

صادق نصری

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 219-274

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ارتباط استرسورهای دانشجویی و نگرش مذهبی با سلامت روانی دردانشجویان از طریق یک مطالعه توصیفی نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر رادانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید رجایی تشکیل میدادند. نمونه آماری شامل358 دانشجو ( 142 دختر و 216 پسر) بوده است که به شیوه نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند.(2 ...  بیشتر

رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی باانگیزه پیشرفت در دانشجویان رشتههای فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پرویز عسگری

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 275-293

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی باانگیزه پیشرفت در دانشجویانرشتههای فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است. حجم نمونه موردمطالعه 368 نفر بودند که به روشنمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از سه پرسشنامهآزمون اضطراب ریاضی، آزمون نگرش ریاضی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانس استفاده ...  بیشتر

توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008

جلیل یونسی؛ علی دلاور؛ فرزاد اسکندری؛ محمدرضا فلسفی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 295-313

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بدست آوردن میزان تأثیر مدارس بر نمرات کسب شدۀ دانشآموزان شرکت کننده در آزمونتیمز پی شرفته 2008 و برر سی اعتبار تحلیلهای چند سطحی بر ا ساس نظریه کلا سیک اندازهگیری به روش برآوردبیزی صورت پذیرفت. برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از دادههای مربوط به اجرای آزمون ریاضی تیمز پیشرفتهاست و روند آموزش ریاضیات پیشرفته دانشآموزان ...  بیشتر

بررسی تأثیر ساختنگرایی توسط الگوی پنج مرحلهای طراحی آموزشی

عظیم محبی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، صفحه 315-331

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی پنج مرحلهای طراحی آموزشیتجربی بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان بود. روش نمونهگیری خوشه ای چندمرحله ای است. چهارمدرسه بهعنوان گروه گواه، و چهار مدرسه دیگر بهعنوان گروه آزمایشی انتخاب شده اند . از مدارسگروه گواه 8 کلاس درس و از مدارس گروه آزمایش نیز 8 کلاس درس به صورت تصادفی در نظرگرفته شد. ابزار مورداستفاده ...  بیشتر