نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

درگیری تحصیلی یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف بهکاربرده شده و به
کیفیت درگیری دانشجویان در فعالیتهای هدفمند آموزشی اشاره میکند سنجش میزان درگیری دانشجویان
در افزایش میزان یادگیری آنان و خصوصاً در مورد دانشجویانی که درخطر مردود شدن قرار دارند، نقش
محوری دارد. این پژوهش باهدف تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس درگیری تحصیلی انجام شد.
روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس می باشند
برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری خوشه ای استفا ده شد. داده ها از
طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی، به کشف سه خرده مقیاس منجر
شد و تحلیل عاملی قرار گرفتن مؤلفههای مذکور را در زیر سازههای درگیری تحصیلی تأیید کرد. درمجموع ،
مقیاس اصلاحشده درگیری تحصیلی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و میتوان از آن برای ارزیابی
باورهای درگیری تحصیلی دانشجویان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

سیف، علیاکبر ) .(1382روانشناسی پرورشی. تهران، آگاه.
قاضی طباطبایی، محمود )" ،(1377ارزیابی اعتبار سازهای: نخستین گام ضروری در مطالعـات بین فرهنگی"، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.
هومن، حیدر علی ) .(1384مدل یابی معادلات ساختاری با کـاربرد نـرمافـزار لیـزرل، تهـران: سمت.
Audas, R., &Willms, J. D. (2001). Engagement and dropping out of school: A life course perspective. Human Resources and Social Development Canada. Retrieved November 2002, from http://www. hrsdc. gc. ca/en/cs/sp/hrsd/pre/publications/research/2001000175SP-483-01-02E. pdf.
Cortina,J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Educational Psychology, 78(1), 98-10.
Finn, J. D. (1993). School engagement and students at risk. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
Finn, J. D., & Voelkl, K. E. (1993). School characteristics related to student engagement. The Journal of 9egro Education, 62(3), 249-268.
Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59 – 109.
Herrington, J., Oliver, R., & Reeves, T. C. (2003). Patterns of engagement in authentic online learning environments. Australian Journal of Educational Technology, 19(1), 59-71.
Jimerson, S. R., Campos, E., &Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions andmeasures of school engagement and related terms. California School Psychologist, 8, 7 – 27.
Klem, A. M. , & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of School Health, 74, 262 – 273.
Kuh, D. G. (2009). The national survey of student engagement: conceptual and empirical foundations. New directions for institutional research, no. 141. Published online in Wiley InterScience (www. InterScience. Wiley. Com). 
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2002). Motivation as an enabler for academic success. School Psychology Review, 31,313-327.
Markland, D. (2006). Latent variable modeling: An introduction to confirmatory factor analysis and structural equation modeling. University of Wales, Bangor. Available at http: //www. bangor. ac. uk/
Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in the elementary, middle, and high school years. American Educational Research Journal, 37, 153 – 184.
Newman, F. M., Wehlage, G. G., & Lamborn, S. D. (1992). The significance and sources of student engagement. In F. M. Newmann (Ed.), Student engagement and achievement in American secondary schools (pp. 11 – 39). NewYork: Teachers College Press.
Nunnally. J. C& Bernstein. I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed) New York: Mc Graw-Hill.
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students’ engagement by increasing teachers’ autonomy support. Motivation and Emotion, 28, 147 – 169.
Russell, V. J., Ainley, M., & Frydenberg, E. (2005). Schooling issues digest: Student motivation and engagement. Retrieved November 9, 2005, from http://www. dest. gov. au/sectors/school education/publicationsresources/schooling issues digest/schooling issues digest motivation engagement. Htm
Yazzie-Mintz, E. (2007). Voices of students on engagement: A report on the 2006 High School Survey of Student Engagement. Bloomington: Center for Evaluation & Education Policy, Indiana University. Retrieved January 18, from http://ceep. indiana. edu/hssse/pdf/HSSSE 2006 Report. pdf.