نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار دانشگاه الزهرا

3 استاد دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

4 استادیار دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هوش هیجانی در ک ارکرد
آموزشی دانشآموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. به همین منظور 128 نفر از دانش آموزان دختر
دوره متوسطه اول با روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های
هوشهای چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سپس از نیمی از آنها، آزمون هوشی وکسلر
گرفته شد. همچنین برای ارزیابی کارکرد آموزشی از معدل آنان استفاده شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون
و نیز تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که: هوش بین فردی و درون فردی قدرت پیشبینی هوش هیجانی
را داراست. همچنین هوش ریاضی منطقی و نیز هوش فضایی (مکانی) هرکدام جداگانه قابلیت پیش بینی نمره
خردهآزمون عملی وکسلر و نیز به ترتیب قابلیت پیشبینی کارکرد آموزشی دانشآموزان در درسهای حساب و
هندسه را داشتند. بهعلاوه هوش کلامی در هوشهای چندگانه برای خرده آزمون کلامی وکسلر و نمره کل
وکسلر برای کارکرد آموزشی کلی دانشآموزان قدرت پیشبینی داشت اما قدرت پیشبینی کارکرد آموزشی در
درسهای ادبیات و انشا را نداشت. به علاوه نمرات دانش آموزان در هوش بدنی جنبشی، قدرت پیش -
بینیکنندگی برای کارکرد آموزشی در درس ورزش، و نمره کل دانشآموزان درمجموع هوشهای هشت گانه،
قدرت پیشبینیکنندگی عملکرد تحصیلی کلی دانشآموزان را نداشتند. همچنین نمره کل دانشآموزان در هوش
وکسلر (مجموع هوشهای عملی و کلامی)، بهعنوان قویترین متغیر برای پیش بینی عملکرد تحصیلی کلی
دانشآموزان متوسطه اول شناخته شد

کلیدواژه‌ها

اسپالدینگ، جریل، ال ( 1377 ). انگیزش در کلاس درس . مترجمان: حسن یعقوبی و ایرج خوشخلق. تبریز: انتشارات دانشگاه تربیتمعلم.
اسحاق نیا، مهرناز ( 1386 ). بررسی رابطه بین رشتههای تحصیلی و هوش چندگانه با نگرش نسبت به رشتههای تحصیلی دانشآموزان پیشدانشگاهی شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
اسلاوین ( 1387 ). روانشناسی تربیتی. ترجمه: یحیی سیدمحمدی. چاپ دوم. نشر روان. تاریخ انتشار به زباناصلی: 2006 (ویراست هشتم).
اکبرزاده، نسرین، هوش هیجانی، انتشارات فارابی، چاپ اول، 1383
امیریان، زهرا ( 1377 ). بررسی الگوی پاسخدهی کودکان بهنجار و کودکان دارای اختلالات پایاننامه کارشناسی ارشد. .(WISC) یادگیری نسبت به مقیاس هوشی وکسلر کودکان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا(س).
بهرامی، هادی ( 1381 ). آزمونهای روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی) . تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
تیلی، سو ( 1387 ). رنگینکمان هوش . ترجمه حسن اسد زاده و حسین عماری. تهران: انتشارات رشد فرهنگ.
حاجی حسینی نژاد، غلامرضا و بالغی زاده، سوسن ( 1381 ). نظریه هوشهای چندگانه گاردنر و کاربرد آن در آموز . ش تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تربیتمعلم.
جاوید، مهناز ( 1381 ). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
جاهدی، سهیلا ( 1376 ). تأثیر بازآموزی اسناد و راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی در دوره متوسطه. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
حسنآبادی، حمیدرضا ( 1380 ). بررسی باورهای معرفت شناخ تی و باورهای خودکارآمدی دانشآموزان و دانشجویان پسر و دختر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
راهپیما، سکینه ( 1374 ). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت با منبع کنترل و اضطراب در دوره دبستان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
سیف، علی اکبر( 1387 )، روانشناسی پرورشی نوین، تهران: نشر دوران. چاپ مکرر چهلم
شانک، دیل اچ و پینتریچ، پال آر( 1992 ). انگیزش در تعلیم و تربیت، ترجمه مهرناز شهرآرای، تهران: نشر علم.
شریفی، حسن پاشا ( 1379 ). نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت. تهران: نشر سخن.
شفیعآبادی، عبدالله ( 1387 ). آشنایی با برنامهریزی تحصیلی و شغلی، تهران: آموزشوپرورش.
فیرس، ای جری و ترال، تیموتی. جی ( 1386 ). روانشناسی بالینی. ترجمه: مهرداد فیروز بخت. تهران: انتشارات رشد.
کرمی، ابوالفضل ( 1386 ). راهنمای آزمون هوش وکسلر کودکان ( فرم تجدیدنظر شده).تهران :مرکز نشر روانسنجی.
گلستان جهرمی، فاطمه، بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تیزهوش و عادی، دانشگاه الزّهرا(س)، پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، 1384
گلمن، دانیل ( 1387 ). هوش هیجان . ی ترجمه: نسرین پارسا. تهران: انتشارات رشد.
Dilek Işık, Kamuran Tarım (11 July 2009)."the effects of the cooperative learning method supported by multiple intelligence theory (CLMI) on elementary school fourth grade students’ academic achievement". Elementary Education Department, Faculty of Education, Ç ukurova University, Sarıçam, 01330 Adana, Turkey.
Douglas, Onika; Burton, Kimberly Smith; Reese-Durham, Nancy(2008)."The Effects of the Multiple Intelligence Teaching Strategy on the Academic Achievement of Eighth Grade Math Students". Journal of Instructional Psychology, v35 n2 p182-187 Jun 2008.
Jan Derksen, , Ingrid Kramer and Michael Katzko(2000). "different than general intelligence?", Department of Clinical Psychology and Personality, University of Nijmegen.
Kaia Laidra, , Helle Pullmanna and Jüri Allika (2006). "Personality and intelligence as predictors of academic achievement: A cross-sectional study from elementary to secondary school". Department of Psychology, University of Tartu, Tiigi 78, Tartu 50410, Estonia, The Estonian Centre