نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته سن ش و اندازهگیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه سن ش و اندازهگیری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه سن ش و اندازهگیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بدست آوردن میزان تأثیر مدارس بر نمرات کسب شدۀ دانشآموزان شرکت کننده در آزمون
تیمز پی شرفته 2008 و برر سی اعتبار تحلیلهای چند سطحی بر ا ساس نظریه کلا سیک اندازهگیری به روش برآورد
بیزی صورت پذیرفت. برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از دادههای مربوط به اجرای آزمون ریاضی تیمز پیشرفته
است و روند آموزش ریاضیات پیشرفته دانشآموزان سال آخر متوسطه IEA 2008 که خود جزو تازهترین مطالعات
)پیشدان شگاهی( را مورد ارزیابی قرار میدهد ا ستفاده شد )مرکز ملی مطالعات تیمز، 1388 (. بر این ا ساس، جامعه
آماری و گروه نمونه پژوهش حاضررر، جامعه آماری و گروه نمونه پایپ پیش دانشررگاهی رشررته ریاضرری- فیزیک در
1386 به اجرا در آمده اسررت. ح ن نمونه - آزمون ریاضرریات تیمز پیشرررفته اسررت که در سررال تح رریلی 1387
دانشآموزان ایرانی در این سن ش برابر 2556 نفر بوده ا ست )گزارش تیمز پی شرفته، 1388 (. نتایج تحلیلها به طور
کلی ن شان داد که در مدل صفر 12 در صد، در مدل با کووریت سطح دانش آموز 38 در صد و در مدل با کووریت
سطح دانشآموز، مدرسه و معلن حدود 55 درصد از واریانس نمرات پیشرفت تح یلی دانشآموزان ناشی از تفاوت
بین مدارس ا ست و این میزان تفاوت زیاد بین مدارس شرکت کننده گویای تفاوت و تبعیض آموز شی بین مدارس
زیاد ا ست که این امر عمدتاً نا شی از متغیرهای در سطح مدر سه )منابع مدر سه برای درس ریاضی و سابقه تدریس
ریاضی معلن( میباشد

کلیدواژه‌ها

سرررمد، زهره، بازرگان، عباس، ح ازی، الهه. ) 1384 (. روشررهای تحقیق در علو رفتاری. تهران. نشر آگاه.
سرمدی، محمدرضا؛ صیف، محمدحسن؛ طالبی، سعید؛ عابدی، صمد. ) 1389 (. بررسی عوامل همبسررته با پیشرررفت تح رریلی دانشآموزان سررو راهنمایی بر اسرراس نتایج آزمون و ارائه الگوی تحلیل مسیر برای بررسی تأثیر هر یک از عوامل بر پیشرفت TIMSS-R. تح یلی. م له رویکردهای نوین آموزشی. سال پن ن. شماره یک، شماره پیاپی 11
سلسبیلی، نادر ) 1377 (. تحلیلی از نتایج دانش آموزان ایرانی سومین مطالعه بین المللی ریاضیات تهران: پژوهشکده تعلین و تربیت. .)TIMSS( و علو
شارعپور، محمود ) 1386 (. جامعهشناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت.
کریمی، عبدالعظین ) 1388 (. م موعه سررؤالهای علو و ریاضرریات تیمز پایه سررو ( TIMSSراهنمایی(. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کریمی، عبدالعظین 1387 (.تیمز: گزارش اجمالی مهمترین یافتههای ملی و بین المللی تیمز b( 99 و 2003 . تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. ، 2007 در مقایسه با تیمز 95
Abd, M. N., Othman, R., Mohammadpour, E. (2011). Multilevel analysis of achievement in mathematics of Malaysian and Singaporean students. Journal of Educational Psychology and Counseling, volume 2, PP.285- 304.
Chepete, P. (2008). Modeling of the Factors Affecting Mathematical Achievement of Form 1 Students in Botswana based on the 2003 Trends in International Mathematics and Science Study. Unpublished Doctor of Philosophy, Indiana University.
Coleman, J. S., Compbell, E. Q., Hobson, C. J., Mcpartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., et al. (1966). Equality Of Educational Opportunity. Washington DC: Department of Helth, Education & Welfare Office of Education.
Darling-hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: Review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 5872.
Feldman, S. (2001). Closing the Achievement Gap. American Educator 25(3): 7-9.
Fullarton, S. (2004). Closing the gaps betweeen schools, accounting for variation in mathematics achievement in Australian schools using TIMSS 95 and TIMSS 1999. Paper presented at the The 1st IEA International Research Conference, IRC-2004 Ganzeboom, H.B.G., Treiman, D.J., and Ultee, W. (1991). Comparative intergenerational stratification research: Three generations and beyond, Annual Review of Sociology, 17: 277-302.
Golstein, H. (1999). Multilevel Statistical Models. London: Institute of Education, Multilevel Models Project.
Hong. H, K. (2006). Program in cultural and educational policy studies. Enschede: Doctoral Dissertation, University of Chicago.
Howie, S. (2006). Multi-level Factors Affecting the Performance of South African Pupils in Mathematics. In S. Howie & T. Plomp (Eds.), Contexts of Learning Mathematics and Science(pp.157-176): Routledge.
Hox, J. J. (2002). Multilevel Analysis Techniques and Applications: Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum.
Jencks, C., Smith, M. S., Ackland, H., Bane, M. J., Cohen, D., Grintlis, H. et al. (1972). Inequality. New York: Basic Books.
Kerckhoff, A.C. (1995). Institutional arrangements and stratification processes in industrial societies, Annual Review of Sociology, 15: 323-347.
Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Gonzalez, E. J., & Chrostowski, S. J. (2004). TIMSS 2003 International Science Report. Chestnut Hill, MA: Boston College.
Mayer, D. P., Mullens, J. E., Moore, M. T., & Ralph, J. (2000), Monitoring school quality: an indicators report. Washington, D. C.: National Center for Education Statistics. Retrived March 14, 2007 from http://nces.ed.gov/pubs2001/2001030.pdf
Mohammadpour, I., Moradi, G. F., & Najib Abdul Ghafar, M. (2009). Modeling affecting factors on mathematics performance for Singaporean eightgrades students based on TIMSS 2007. Paper presented at the Proceedings of 2009 International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH 2009), Singapore.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Smith, T. A., Garden, R. A., Gregory, K. D., Gonzalez, E. J., Chrostowski, S. J., & O’Conner, K. M. (2003). TIMSS assessment framework and specifications 2003 (2nd ed.). Chestnut Hill, MA: Boston College.
Park.C, & Park. D. (2006). Factors Affecting Korean Students’ Achievement in TIMSS 1999. In S. Howie & T. Plomp (Eds.), Contexts of Learning Mathematics and Science: Routledge.
Ramírez, M. J. (2006). Factors Related to Mathematics Achievement in Chile. In S. Howie & T. Plomp (Eds.), Contexts of Learning Mathematics and Science: Routledge.
Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models:
Application and data analysis methods (Second ed.): Thousand Oaks,CA:Sage.
Schmidt, W.H., & Maier, A. (2009). Opportunity to Learn. In Sykes, G., Schneider, B., & Plank, D.N (Eds.), Handbook of Educational Policy (p. 541-559). New York, NY: Routledge.
Van den Broeck, A., Van Damme, J., & Opdenakker, M. C. (2006). The Effects of Student, Class and School Characteristics on TIMSS 1999 Mathematics Achievement in Flanders. In S. Howie & T. Plomp (Eds.), Contexts of Learning Mathematics and Science: Routledge.
Zhao, N.N., Valcke, M., Desoete, A., Verhaeghe, J. (2012). The quadratic relationship between socioeconomic status and learning performance in China by multilevel analysis: Implications for policies to foster education equity. International Journal of Educational Development. 32 . 412–422.