نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی پنج مرحلهای طراحی آموزشی
تجربی بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان بود. روش نمونهگیری خوشه ای چندمرحله ای است. چهار
مدرسه بهعنوان گروه گواه، و چهار مدرسه دیگر بهعنوان گروه آزمایشی انتخاب شده اند . از مدارس
گروه گواه 8 کلاس درس و از مدارس گروه آزمایش نیز 8 کلاس درس به صورت تصادفی در نظر
گرفته شد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون کلاس درس بود. روش پژوهش کاربردی، و شبه
SPSS آزمایشی است. برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس، و با استفاده از نرم افزار
5)در آموزش E) بود. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که الگوی پنج مرحلهای طراحی آموزشی
علوم تجربی بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان سال چهارم ابتدایی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

امانی، محمود. ( 1390 ). راهنمای کتاب علوم تجربی کلاس اول ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، وزارت آموزشوپرورش.
بدریان، عابد. ( 1386 ). مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم دوره عمومی در کشورهای موفق و ایران، موسسه پژوهشی برنامهریزی درسی.
بدریان، عابد. ( 1390 ). بررسی پژوهش نوین در حوزه علوم تجرب ی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
حیدر زادگان،علیرضا.( 1386 ). بررسی تأثیر نظریه سازنده گرایی بر عملکرد دانشآموزان پایه سوم راهنمایی درس علوم.
Bybee, W. Rodger, Joseph A. Taylor, April Gardner, Pamela Van Scotter, Janet Carlson Powell, Anne Westbrook, & nancy Landes.(2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins,Effectiveness, and Applications." Colorado Springs, CO: BSCS.
Margison, E., Strobel, J. (2011). Constructivism and education: Misunderstandings and pedagogical implications. The Teacher Educator, 43, 72-86.
Kruckeberg, R. (2006). A Deweyan perspective on science education: Constructivism, experience, and why we learn science. Science & Education, 15, 1-30.
Naylor, S. (1999). Constructivism in classroom: Theory into practice. Journal of Science Teacher Education, 10(2), 93-106
Osborne, J.F. (1996). Beyond constructivism. Science Education, 80(1), 53-82.
Roth, W. (1990). Collaboration and constructivism in the science classroom. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Boston, MA. Retrieved from ERIC database. (ED318631)
Wood, D., J.S. Bruner, and G. Ross.(1976). The Role of Tutoring in Problem Sovling." Journal Of Child Psychiatry and Psychology 17(2).
Toh, K., Ho, B., Chew, M.K., & Riley II, J. (2004). Teaching, teacher knowledge and constructivism. Educational Research for Policy and Practice, 2, 195-204.