مقایسه وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز

سیمین حسینیان؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 1-15

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تبیین تفاوت وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دو گروه فرزندان خانواده‌های طلاق و عادی بود. جامعه‌ی موردمطالعه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی اول دبیرستان در سال 11 بودند؛ بنابراین، برای این منظور گروه نمونه‌ای شامل 01 دانش‌آموز از خانواده‌های - تحصیلی 10 طلاق و 01 دانش‌آموز از خانواده‌های عادی به روش نمونه‌گیری در ...  بیشتر

میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد در سال 1391

عباسعلی رستمی نسب؛ محمد همتی؛ مسعود فضیلت پور

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 17-36

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد در سال 1391 بود. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحقیق زمینه‌یابی انجام شده است. جامعه‌های هدف شامل کلیه دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی به تعداد 255 نفر و دبیران روان‌شناسی به تعداد 6 نفر از شهرستان ...  بیشتر

روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری نسخۀ تجدیدنظر شدة دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه

امید شکری

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 37-60

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف آزمون روایی عاملی و تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه (R-SPQ-2F، بیگز، کمبر و لئونگ، 2001) در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد. 419 دانشجوی کارشناس (214 پسر و 205 دختر(به نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه پاسخ دادند. به منظور بررسی تغییرناپذیری عاملی R-SPQ-2F ...  بیشتر

بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ساری

ام‌البنین هاشمی گرجی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 61-83

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوم و سوم دبیرستان بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی انجام‌ شده است. آزمودنی‌های پژوهش 463 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر شهر ساری بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند. گردآوری داده‌ها به کمک پرسش‌نامه منبع کنترل و پرسش‌نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا انجام شد. ...  بیشتر

رابطۀ بین جرئت ورزی و تفرّد در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا جلالی؛ محمد زرگر؛ مرجان طالشیان

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 85-104

چکیده
  پژوهش حاضر، باهدف برسی تفاوت تفرّد در افرادی که سبک‌های رفتاری جرئت ورز و غیر جرئت ورز دارند انجام شده است. گروه نمونه از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند و نمونه نهایی شامل 300 دانشجو– 137 پسر و 163 دختر – بود. جرئت ورزی به واسطۀ آزمون تونند سنجیده شد. پرسش‌نامه‌ای که از سوی جلالی و همکاران ساخته شده، برای سنجش تفرّد به کار ...  بیشتر

طراحی مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه

حسین عبداللهی

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 105-123

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مقیاس مناسب ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بوده است. در این راستا یک سؤال پژوهشی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 90-13891 بودند. افراد نمونه مطالعه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های موردنیاز پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر

شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی در راستای کاهش آسیب‌های زندگی به دانشجویان

رضا نوروزاده؛ زینب عظیمی سوران

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 125-154

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی در راستای کاهش آسیب‌های زندگی دانشجویان می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشکده فنی دکتر شریعتی که در سال تحصیلی 91-90 در کلاس‌های آموزش مهارت‌های ...  بیشتر

سرمایه فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی ) موردمطالعه: دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی(1

طاهره میرساردو

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 155-177

چکیده
  در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده است. بدین منظور، 710 نفر از دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی با روش پیمایشی موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی اندازه‌گیری شد. نتایج تحقق حاکی از آن است که 1) سه شاخ سرمایه فرهنگی تأثیر ...  بیشتر

تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کم طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دختر راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 93-92

سارا اکبرزاده؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 179-191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اجتناب از کمک طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی است. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی مدارس غیرانتفاعی منطقه چهار تهران در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش ...  بیشتر

راهبرد آموزشی 7 مرحله‌ای (crdomlaer) انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

حسین مرادی مخلص؛ روشن احمدی؛ بهاره محمدی

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، صفحه 193-204

چکیده
  هدف پژوهش حاضر استفاده از راهبرد آموزشی 7 مرحله‌ای (crdomlaer) برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ر ا کلیه دانشجویان رشته آموزش الکترونیکی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سیستم الکترونیکی تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 92-91 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. برای نمونه پژوهش حاضر ...  بیشتر