نویسنده

گروه روان شناسی تربیتی و تحولی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف آزمون روایی عاملی و تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه (R-SPQ-2F، بیگز، کمبر و لئونگ، 2001) در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد. 419 دانشجوی کارشناس (214 پسر و 205 دختر(به نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه پاسخ دادند. به منظور بررسی تغییرناپذیری عاملی R-SPQ-2F در دو جنس از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی تک گروهی نشان دادند که در کل نمونه و در دو جنس، الگوی چهار عاملی مرتبۀ اول R-SPQ-2F شامل انگیزش عمیق، راهبرد عمیق، انگیزش سطحی و راهبرد سطحی برازش خوبی با داده‌ها داشتند. نتایج تحلیل عامل تأییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین گروهی باقیمانده‌های اندازه‌گیری، کوواریانس‌های ساختاری و وزن‌های اندازه‌گیری R-SPQ-2F را در دو جنس نشان دادند. درمجموع، نتایج مطالعۀ حاضر از به‌کارگیری R-SPQ-2F در نمونه‌های جنسی مختلط به‌طور تجربی حمایت می‌کند و گزارش تحلیل تفاوت‌های میانگین مبتنی بر جنس در مطالعات پیشین را تصدیق می‌کند.

کلیدواژه‌ها

صداقت، م. عابدین، ع. ر.، حسن آباد ی، ح. ر. و حجازی، ا. ) 1389 (. ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری در دانش آموزان ایرانی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال 4، شمارۀ 15، 24-40.