نویسندگان

1 استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تبیین تفاوت وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دو گروه فرزندان خانواده‌های طلاق و عادی بود. جامعه‌ی موردمطالعه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی اول دبیرستان در سال 11 بودند؛ بنابراین، برای این منظور گروه نمونه‌ای شامل 01 دانش‌آموز از خانواده‌های - تحصیلی 10 طلاق و 01 دانش‌آموز از خانواده‌های عادی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور ارزیابی وضعیت تنظیم شناختی هیجان گروه‌های موردمطالعه، از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) استفاده گردید. به منظور مقایسه سبک‌های مختلف تنظیم شناختی هیجان در دو گروه موردمطالعه از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. روش پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای ) پس رویدادی(بود. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره گویای آن بود که در متغیر ترکیبی تنظیم شناختی هیجان، تفاوت دو گروه دانش‌آموزان عادی و طلاق معنادار است. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق در تنظیم شناختی هیجان خود، بیشتر از دانش‌آموزان خانواده‌های عادی، از سبک‌های پذیرش، ملامت دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی استفاده و ملامت دیدگاه گیری می‌کنند. همچنین برحسب جنسیت در ملامت خویش وجود دارد. به عبارتی مقایسه میانگین‌ها نشان داد که دختران میانگین بالاتری در دیگران این متغیرها دارند. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت که فرزندان خانواده‌های طلاق به دلیل شرایط تنش‌زایی که تجربه کرده‌اند بیشتر امکان دارد که از راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان استفاده کنند و دراین‌بین دختران ممکن است بیش از پسران تحت تأثیر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

امین آبادی، زهرا؛ دهقانی، محسن و خداپناهی، محمد کریم ) 1390 (. بررسی ساختار عاملی و ، اعتباریابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی، مجلهعلومرفتاری،5(4)، 365-371.
بانکی، یاسمن؛ امیری، شعله و اسعدی سمانه ) 1388 (. اثربخشی کتاب درمانی گروهی بر میزان ، اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان طلاق گرفته، مجله دانشور رفتار،  16(37)، 1-8.
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه و احمدی، احمد ) 1390 (. رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی، فصلنامهرواندرمانیومشاورهخانواده، 1(1)، 1-18.
عبدی، سلمان؛ باباپور، خیرالدین؛ جلیل و فتحی، حیدر ) 1389 (. رابطه ی سبک های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی دانشجویان. مجلهدانشگاهعلومپزشکیارتش . جمهوریاسلامیایران، 8(4)، 258-264.
یوسفی، فریده ) 1385 ( بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان، پژوهشدرحیطهکودکان . استثنایی، 6(4)
یونسی، فلورا؛ معین، لادن؛ شمشیری نیا، پروانه ) 1389 ( مقایسه سلامت روان، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی خانواده های طلاق و عادی شهرستان فیروزآباد سال تحصیلی 87-88. ، فصلنامهزنوجامعه، سال اول، شماره دوم، 72-95.