نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین مقیاس مناسب ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بوده است. در این راستا یک سؤال پژوهشی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 90-13891 بودند. افراد نمونه مطالعه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های موردنیاز پرسشنامه محقق ساخته با 46 گویه بسته پاسخ بود. از مجموع 200 پرسشنامه توزیع شده در دانشکده‌های موردمطالعه 126 پرسشنامه بازگشت داده شد. به منظور بررسی روایی مقیاس موردنظر از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر این اساس 7 عامل آمادگی، تسلط علمی و پیوستگی محتوای تدریس استاد؛ آماد ه سازی منابع درسی و مشارکت در برنامه‌های رشد حرفه‌ای و تخصصی؛ روابط انسانی و مدیریت کلاس؛ فرایند ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان و ایجاد رغبت به یادگیری؛ حجم کاری؛ سابقه تدریس و حجم دانشجو در کلاس؛ ایجاد انگیزه و استفاده از روش‌ها و منابع اثربخش در تدریس، استخراج شد. در کنار هفت عامل استخراج شده، استفاده از چهار منبع به منظور ارزشیابی از عملکرد آموزشی استادان شامل پوشه کار، خود ارزشیابی، ارزشیابی توسط مدیر و ارزشیابی همکاران، مناسب تشخیص داده شد. درنهایت مقیاسی پیشنهاد شد تا از طریق آن عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی به‌طور نسبتاً جامع مورد ارزشیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

برینکر هوف، روبرت ودرسلر، دنیس ای ) 1377 (. اندازه گیری بهره وری راهنمایی برای مدیران و متخصصان. ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
رضایی، علمی محمد؛ دلاور، علی؛ احدی، حسین؛ درتاج، فریبرز ) 1389 (. ساخت و اعتباریابی فصلنامه .(ISEEQ) پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی اندازه گیری تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی. سال اول شماره 1 ص 119-143
رضایی، علی محمد) 1389 (. بررسی شاخ های ارزشیابی عملکرد گروه ها و دانشکده های علوم انسانی به منظور تدوین یک مدل ساختاری. رساله دکتری. دانشکده روان شناس و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
سیف علی اکبر ) 1376 (. روش های ارزش یابی کیفیت فعالی ت ها ی علمی - آموزشی اعضایهیئت علمی دانشگاه ها. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، به کوشش مهدی فرقانی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.