نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف برسی تفاوت تفرّد در افرادی که سبک‌های رفتاری جرئت ورز و غیر جرئت ورز دارند انجام شده است. گروه نمونه از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند و نمونه نهایی شامل 300 دانشجو– 137 پسر و 163 دختر – بود. جرئت ورزی به واسطۀ آزمون تونند سنجیده شد. پرسش‌نامه‌ای که از سوی جلالی و همکاران ساخته شده، برای سنجش تفرّد به کار رفت. تحلیل واریانس نشان داد تفاوت معنی‌داری در تفرّد افرادی که فاقد و یا دارای سبک جرئت ورزانه بودند وجود دارد. افرادی که سبک جرئت ورزانه داشتند از تفرّد فلسفی و روان‌شناختی بیشتری برخوردار بوده‌اند ) در متن به این معنای از تفرّد اشاره شده است(. همچنین پسران نسبت به دختران نمره بیشتری در تفرّد داشتند.

کلیدواژه‌ها

آلبرتی، ار. و ایمونز، ام. ) 1983 (. روانشناسیابرازوجود، ترجمه مهدی قراچی داغی1374 (. تهران: علمی. (
باستانی، ق. ) 1386 (. اصولوتکنیهایبرقراریارتباطموثّربادیگران، تهران: نشر ققنوس.
پناه علی ها، ا. ) 1389 (. بررسیتفاوتبینسبهایفرزندپروریازنظرالگوهایپاسخدهی بینفردیدردانشآموزانمقطعمتوسطهوهنرستانهایشهربوئینزهرا. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
جلالی، م. ر. ) 1376 (. بررسیروشهایدرمانیوآموزشیسرمشقپذیریوتمرینرفتار، سرمشقپذیریوآرمیدگیعضلانیدردرمانرفتارهایغیرجرئتورزوآموزش رفتارهایجرئتورزانه. رساله دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
جلالی، م.ر. ) 1380 (. مقوّماتدموکراسی. اندیشۀ جامعه، شماره 17 و 18، 47-54.
جلالی، م.ر. ) 1387 (. بررسیهویّتایرانیدرخلقیاتخاصایرانیان. ویژه نامۀ هویت. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
جلالی، م.ر. ) 1388 (. سنخشناسیروابطورفاردانشجویاندرخوابگاههایدانشجویی)تحتپوششوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری( درطرحشهرتهران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
جلالی، م.ر. و قاسم زاده، ح.) 1378 ( پژوهشیدرمفهومجرئتورزیوروشهاو .) رویکردهایدرمانیآن. فصلنامه مدرس، دوره سوم، شماره سوم، ) 12
دانشورپور، ز.، تاجیک اسماعیلی، ع.، شهسواری، م.، فرزاد، و.، و شکری، ا. 1386. تفاوتهایجنسیدرصمیمیتاجتماعی: نقشسبهایهویّت. مجلّۀ روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم. شمارۀ 4، 393-404.
ریس، اس. و گراهام، آر. س. ) 1991 (. آموزشابرازوجود: چگونههمانکسیباشیدکه واقعاًهستید. ترجمۀ منیژه شهنی ییلاق و علیرضا رضایی ) 1379 (. نشر دانشگاه شهید چمران اهواز.
فرام، ا. ) 1941 (. گریزازآزادی. ترجمۀ عزت الله فولادوند ) 1388 (. نشر مروارید: تهران.
کلینیکه ، سی. ال. ) 2002 (. مهارتهایزندگی. ترجمه شهرام محمدخانی ) 0332 (، تهران:
نسل نواندیش.
محمودی، ع. ) 1383 ( فلسفهسیاسیکانت. انتشارات نگاه معاصر: تهران.