نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه آزاد تهران جنوب و هنرآموز الکترونیک شهر تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر استفاده از راهبرد آموزشی 7 مرحله‌ای (crdomlaer) برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ر ا کلیه دانشجویان رشته آموزش الکترونیکی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سیستم الکترونیکی تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 92-91 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. برای نمونه پژوهش حاضر به صورت تصادفی ساده 47 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش 34 ) نفر (و گروه کنترل) 24 نفر (تقسیم گردیدند. برای آموزش گروه آزمایش از روش مداخله‌ای 7 مرحله‌ای (crdomlaer) شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد (استفاده گردید و برای آموزش گروه کنترل از روش سخنرانی استفاده گردید. دو گروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های) استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی) در سطح 001/0 را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

اسلامی، اکبر؛ معارفی، فریده. 1389 . مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم های اول و آخر کارشناسی پرستاری و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 1386 . فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، بهار 8(1)، 37-45.
آقازاده، محرم. 1383 . راهنمای روش های نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی. تهران، آییژ.
سیف، علی اکبر. 1388 . روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
شعبانی، حسن. 1382 . روش تدریس پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.
صفایی مقدم، مسعود؛ مرعشی، سید منصور؛ پاک سرشت، محمدجعفر؛ باقری، خسرو؛ سپاسی، حسین. 1382 . بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت های استدلال دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 2، ص 31-54
عباسی یادگوری، 1381 . بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه در پرورش مهارت های تفکر انتقادی برمبنای دیدگاه اجتماعی برنامه ی درسی. دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران.
مصلی نژاد، لیلا؛ سبحانیان، سعید. 1387 . بررسی تفکر انتقادی آموزش مجازی و سنتی رشته کامپیوتر. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 5(2)، 125-135.