نویسندگان

1 دانشیار تعلیم و تربیت، بخش علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار روان‌شناسی شناختی، بخش روان‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد در سال 1391 بود. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحقیق زمینه‌یابی انجام شده است. جامعه‌های هدف شامل کلیه دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی به تعداد 255 نفر و دبیران روان‌شناسی به تعداد 6 نفر از شهرستان شهرکرد بودند که با توجه به حجم محدود آن‌ها، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تمام شماری مطالعه شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه محقق ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی مورداستفاده قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون‌های مجذور کای و تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری ازنظر انطباق میان محتوای کتاب روان‌شناسی و نیازهای مادی و معنوی دانش‌آموزان، وجود دارد. اکثر دانش‌آموزان معتقدند که میزان انطباق محتوای کتاب روان‌شناسی سوم متوسطه با نیازهای مادی در حد متوسط و با نیازهای معنوی و کل نیازهای آنان در حد زیاد بوده است. افزون بر آن، مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بین دیدگاه دانش‌آموزان دختر و پسر در مورد میزان انطباق محتوای کتاب روان‌شناسی سوم متوسطه با نیازهای آنان تفاوت معنادار وجود دارد. دانش‌آموزان دختر ارزیابی بهتری در مقایسه با دانش‌آموزان پسر داشتند. همچنین بین دیدگاه دانش‌آموزان با دبیران در مورد میزان انطباق محتوای کتاب روان‌شناسی با نیازهای دانش‌آموزان نیز تفاوت معناداری مشاهده شد که دانش‌آموزان ارزیابی بهتری در مقایسه با دبیران داشتند.

کلیدواژه‌ها

آقایی فیشایی، تیمور. ) 1386 (. خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ه.ا تهران: ترمه.
ابوترابی، علی. ) 1386 (. نقد ملاک های نابهنجاری در روانشناسی قم: موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی.
احمدیان، سیمین. ) 1388 (. نیازهای نوجوانان. برگرفته از سایت http://020.ir/index. :
اسدیان، سیروس. ) 1386 (. بررسی و ارزشیابی محتوای کتاب روانشناسی سال سیوم متوسی ه نییری بر اساس اصول انتخاب و سازمان دهی محتوا از دییدگا دبییران و دانیم آمیوزا . ن ژایی ان نامیه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگا علامه طباطبایی.
الخوالد ، محمد و الشوحه، احمد. ) 2005 (. القیم التربویه المتضمنه فی کتب التربیه الاسلامیه المقفر للصفوف الاربعه العلیا من المرحله الاساسیه فی الاردن. مجله الاتحاد الجامعات العربیه للتربییه و علم النف . س المجلد الثالث. العدد الاول.
امیری، فرشته. ) 1384 (. بررسی میزان تناسب اهداف برنامه درسی روان شناسی با نیازهای دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 83-84، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکد ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران.
اوحدی، محمیود. ) 1386 (. بررسی  برنامه درسی روان شناسی سال سوم دور متوسه. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی.
بگ محمدی، هادی. ) 1390 (. ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی درسی از دیدگا دبیران و دانم آموزان شهر پارس آباد مغان پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکد ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگا علامه طباطبایی.
پروند، محمدحسن. ) 1385 (. مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی تهران: خورشید.
تقی پورظهیر، علی. ) 1387 (. برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزار سوم، تهران: آگاه .
حدادی، الهام. ) 1386 (. نقش محتوا در برانگیختن انگیز درونی دانش آموز. روزنامه آفرینش. www.afarinesh-daily.com
حریزاوی، ناصر. ) 1375 (. بررسی و مطالعه عوامل مؤثر در سازمان دهی محتوای کتاب روان شناسی سال چهارم متوسطه ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.
خرازی آذر، زهرا. ) 1388 (. نقش دانشگا آزاد اسلامی در توسعه ی سیاسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت پژوهشی، دفتر گسترش علم.
رضایی، منیر . ) 1387 (. بررسی وضع مطلوب و موجود فرهنگی هنری دانش آموزان و تبیین آن با توجه به مؤلفه های اصلی آموزش وپرورش . جهاد دانشگاهیبرگرفته از http://isna.ir :
ستار، آزیتا. ) 1385 (. بررسی رابطه میان نیازها و علایق دانشجویان با یادگیری مطالب کتاب های درسی دانشگاهی. کتاب درسی دانشگاهی ) 1(: ویژگی ها و ساختارها تهران: سمت.
سیلور، جی. گالن، الکساندر، ویلییام ا. لیوسیس و آرتیور جیی. ) 1380 (. برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر)ترجمه غلامرضا خوی نواد(. مشهد: شرکت به نشر.
شکاری، عباس. ) 1387 (. روش های تدریس پیشرفته جزوه درسی کارشناسی ارشد. دانشگاه کاشان.
عباس زادگان، محمد و ترک زاد ، جعفر. ) 386 (. نیازسنجی آموزش در سازمانها تهران: انتشار.
غلامحسینی، علی. ) 1369 (. بررسی محتوای کتاب روان شناسی در دور آموزش متوسطه عمومی از دیدگا دبیران و دانش آموزان پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت معلم ، دانشگاه تهران.
فتحی واجارگا ، کورش. ) 1388 (. نیازسنجی آموزشی تهران: انتشارات آییژ.
فیاض، ایراندخت. ) 1387 (. بررسی فرا تحلیلی محتوای کتاب های درسی در رابطه با ارزش های اسلامی –ایرانی. فرهنگ و علم، دانشگا شیراز، شماره اول.
قورچیان، نیادر قلیی. ) 1374 (. گامی در مسیر انتخاب محتوا در حوزه تخصصی برنامه درسی. فصل نامه تعلیم و تربیت، شماره سی و سوم، 37-63.
کاردان، علی محمد. ) 1382 (. نقش کتاب دانشگاهی و ویژگی های آن. فصلنامه سخن سمت، شماره دهم، 13-20
لوی، اریه. ) 1388 (. مبانی برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی مدارس)ترجمه فرید مشیایخ (.
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسی.
ملکی، حسن. ) 1386 (. برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل( .مشهد: پیام اندیشه.
ملکی، حسن. ) 1389 (. مقدمات برنامه ریزی درسی .تهران: سمت.
موسی ژور، نعمت الله. ) 1390 (. مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه مشهد: آستان قدس رضوی.
میرزابیگی، علی. ) 1389 (. برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی تهران: یسطرون
میرلوحی، فخری سادات؛ حسین مولوی و سید حمید آتش پور(1386). رابطه بین جو عاطفی خانواده و خلاقیت دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان. دانش و  پژوهش در روان شناسی کاربردی، شماره نهم، دوره سی و یکم، صص 63-32