نویسنده

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران.

چکیده

در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده است. بدین منظور، 710 نفر از دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی با روش پیمایشی موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی اندازه‌گیری شد. نتایج تحقق حاکی از آن است که 1) سه شاخ سرمایه فرهنگی تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی دارند؛ 2) تحصیلات مادر بیش از تحصیلات پدر بر سرمایه فرهنگی و درنتیجه بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است؛3) تأثیر سرمایه فرهنگی برحسب پایگاه اقتصادی - اجتماعی خانواده متفاوت است؛4) ساختار خانواده بر سرمایه فرهنگی و درنتیجه بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است. نتایج تحقیق تأییدکننده نظریه بازتولید فرهنگی به ویژه در محیط مطالعه، عادات مطالعه و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی روشنفکرانه است.

کلیدواژه‌ها

رضایی، محمد؛ تشویق ، فاطمه) 1392 (. بازخوانی سنجه های سرمایۀ فرهنگی. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران.دوره 2، شماره 1، 9-35
جانعلیزاده چوب بستی، حیدر؛ خوشفر، غلامرضا و سپهر، مهدی) 1389 (. در جستجوی سنجش سرمایۀ فرهنگی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و رسانه، شماره 20، 217-238
حیدر جانعلیزاده چوب بستی، غلامرضا خوش فر و مهدی سپهر) 1390 ( . سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت. سال اول، شماره اول .
حسن پور، محمد محسن) 1389 (. کاربرد مفهوم سرمایه فرهنگی در گستره تحقیقات تجربی با تأکید بر جامعهشناسی آموزش وپرورش، نامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 3، 55-84
خدایی، ابراهیم ) 1388 (. بررسی رابطۀ سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی والدین دانش آموز با احتمال : قبولی آنها در آزمون سراسری سال 1385 ، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، شماره4، 65-84
شریفیان، اکبر) 1381 (. عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 15 و 16
علیرضا اقدم، محمدباقر و حسین گدازگر) 1382 (. بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر برکیفیت یادگیری دانشجویان، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال 9، شماره 11
مهران، گلنار) 1375 (. بررسی علل ترک تحصیل دختران در مقطع آموزش ابتدایی، فصلنامه ی تعلیم و تربیت، شماره 46 ، سال 12
نوربخش، مرتضی ) 1387 (. نقش سرمایۀ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده در موفقیت تحصیلی افراد، پایانامه دکتری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.