نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اجتناب از کمک طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی است. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی مدارس غیرانتفاعی منطقه چهار تهران در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 39 دانش‌آموزی که نمرات اجتناب از کمک طلبی بالایی داشتند ) یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه(، انتخاب و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایشی، 10 جلسه مهارت حل مسئله آموزش داده شد؛ و گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کمک طلبی ریان و پنتریچ استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد، بدین‌صورت که آموزش مهارت حل مسئله، بر کاهش اجتناب از کمک طلبی تأثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها

حجازی، پاکدامن ) 1380 (. تأثیر اهداف پیشرفت و سطح توانایی بر رفتار و نگرشکمک طلبی تحصیلی. مجله روان شناسی 18 ، سال پنجم.
سازمان بهداشت جهانی ) 1385 (، برنامه آموزش مهارت های زندگی، ترجمه لادن فتی،فرشته موتابی، مهرداد کاظم زاده، عطوفی، تهران انتشارات دانژه.
قدم پور، عزت الله .( 1377 ) نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد .دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی.
محسنی، نیک چهره .( 1383 ) نظریه ها در روان شناسی رشد :شناخت اجتماعی ، شناخت و عواط .ف تهران: انتشارات پردیس