نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئتعلمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی باانگیزه پیشرفت در دانشجویان
رشتههای فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است. حجم نمونه موردمطالعه 368 نفر بودند که به روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از سه پرسشنامه
آزمون اضطراب ریاضی، آزمون نگرش ریاضی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانس استفاده گردید. این
تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل آماری دادهها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چند
متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل دادههای این پژوهش نشان داد که بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی
در دانشجویان تفاوت معنیداری وجود دارد. (p<0/ باانگیزه پیشرفت در سطح ( 05

کلیدواژه‌ها

اسودی،مریم.( 1379 ).اثربخشی درمان شناختی بک به شیوة گروهی برافزایش انگیزه پیشرفت دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان درگز. پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه علامه طباطبائی.
امانی، عباس ( 1390 ). میزان نقش و اثربخشی هورمونهای تستوسترون، پرولاکتین TSH,توانایی فضایی، ، (FD/FI ) بر عملکرد ریاضی، حافظه فعال، سبکها ی یادگیری TY استدلال عددی و استدلال انتزاعی، توانایی کلامی، دقت و اضطراب ریاضی و نگرش ریاضی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی. دانشگاه فردوسی، مشهد
برخورداری،معصومه؛جلال منش،شمس الملوک و محمودی،محمود( 1388 ).ارتباط گرایش به تفکر انتقادی و عزتنفس در دانشجویان پرستاری،مجله ایرانی آموزش در علوم .19- پزشکی،صص 13
برومندنسب،مسعود( 1381 )بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزتنفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، رساله دکتری،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
طالب پور،اکبر؛نوری،ابوالقاسم و مولوی،حسین( 1381 ).تأثیر آموزش بر مسند مهارگذاری،انگیزه پیشرفت و پیشرفتتحصیلی دانشآموزان شاهد، مجلۀ روانشناسی،سال .29- ششم،شماره بیستویک،ص 18
سانتراک، جان دبلیو ( 2003 ). زمینۀ روانشناختی. ترجمۀ فیروز بخت،مهرداد.
علم الهدائی،سید حسن( 1 388 ). اصول آموزش ریاضی،انتشارات جهان فردا، مشهد: چاپ اول
علمالهدایی، سید حسن. ( 1381 ). راهبردهای نوین در آموزش ریاضی. مشهد: شیوه.
ریو،جان مارشال( 2001 ).انگیزش و هیجان،ترجمه:یحیی سیدمحمدی 1380 ،چاپ دوم،تهران،نشر ویرایش.
شاملو،سعید( 1384 ).نظریههای مربوط به شخصیت،چاپ پنجم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
شکرکن،حسین؛برومندنسب،مسعود( 1381 ). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت و انگیزه پیشرفت و عزتنفس باکار آفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم ، تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم، شماره 3و 4.1- صص 24
کلانتر، فاطمه( 1385 ).رابطه الگوهای سخت انطباقی والدین با سازگاری فردی اجتماعی،انگیزه پیشرفت دانشآموزان دختر مقطع متوسطه،فصلنامه علمی _پژوهشی یافته های نو در .30- روانشناسی، سال اول، شماره 2، ص 17
یوسفی،علی( 1387 ).انگیزش تحصیلی با پیشرفتتحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی .83- اصفهان،مجله ایرانی علوم پزشکی،سال نهم،شماره 1.ص 77
نعیمی،ام البنین( 1383 ).بررسی رابطه ترس از موفقیت،عزتنفس و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ساری،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناس ی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
Aiken,L.(1979).Attitudes toward Mathematics and science in Iranian middle school. School science and Mathematics,79,pp.229-234.
Alamolhodaei ,H.and Farsad, N. (2009).A Psychological Model Applied to Mathemacal Problem Solving. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Educator.
Vol. 13, NO, 3, pp. 181-195.
Alamolhodaei, H. (2009). A Working Memory Model Applied to Mathematical WordProblemSolving. Asia Pacific Education Review 10(1), 183-192. doi: 10.1007/s12564-009-9028-2.
Ashcraft, MH.and Moore, AM. (2008). Mathemacs anxiety and the affecve drop in performance. Journal physiology educationAssess, 27(3), pp.197−205.
Ashcra ,MH. Krause, JA.and Hopko, DR. (2007). Is math anxiety a mathemacal learning disability? In D. B. Berch & M. Mazzocco (Eds.), why is math so hard for some children? The nature and origins of mathemacal learning discuses and disabilies Balmore: Brookes, pp. 329–348.
Ashcra, MH. Kirk, EP. (2001). the relaonships among working memory, math anxiety, and performance. Journal of Experimental Psychology. General, Vol, 130(2),pp. 224-237.
Akane zusho, paul R. pintrich, kai S. cortiona(2005). Motives, goals, and adaptive patterens of performance in Asian American and Anglo American students Learning and Individual Differences, Vol 15(2), pager 141-158.
Angelika leondari (2002). Implicit Theories, Goal orientations and perceived competence:Impacton students achievement behavior, psychology in the schools, vol. 39(3), pages. 279-292.
Baloglu,M.and Koçak,R. (2006). A mulvariate investigation of the differences in mathematics anxiety. Personality and Individual Differences, 40(7), pp.1325–1335.
Festco, T. and Mcclure, J (2005). Educational psychology andintegrated to classroom decisions New your Pearson. . Journal of General Education.34-50.
Fardin, D. Alamolhodaei, H. Radmehr,F (2011). A Meta- Analyze on MathematicalBeliefs and Mathematical Performance of Iranian Students. Educational Research Vol. 2(4) pp. 1051-1058.
Fischer, Joel, con coran, Kevin (2006). Measureforclinicalpracticeandresearch: a sourcebook, Volumel,couples, familiesandchildren, OxfordUNIVERSITYPRESS. Inc.
Herman; S. H. J.(1970). A questionnaire measure of achievement motivation-Journal of Applied psychology Vol. 54. No 4. 353-363.
Jain,S. and Dowson, M .(2009). Mathemacs anxiety as a funcon of muldimensional self-regulation. Contemp. Education Psychology Journal,34,pp.240−249.
Jackson, Carol, D. and Leffing Well, R. J. (1999). Theroleof instactions in creating math anxiety in students from kindergarten through College. Mathematics teacher.Volm, 92(7), pp. 583-586.
Rodarte-Luna, B.andSherry, A .(2008). Sex divergences in the reload between stascs anxiety and cognitive/learning strategies. Contemp. Education Psychology Journal, 33,pp.327−344.
Saha, S. (2007). A study of Gender Atude to Mathemacs, Cognive Style and Achievement in Mathematics ExperimentsinEducation, 35, pp.61-67.
Scholoenfeld, A. H.(1989). Teaching mathematical thinking and problem solving. In L. B. Resnick and B. L. Klopfer (Eds.), Toward the thinking Santrock ,J.W.(2003). Psychology. (7th Edition), Boston. The McGraw-Hill Companies.
Slavin R. E. (2006). Educational psychology: theory and practice(thed) Nee your pearson.
Kiamanesh, A. R. (2004). Factors affecting Iranian students' achievement in mathematics.Paper presented at the First IEA International Research Conference, Cyprus.
Ma, X.(1999). A meta-analysis of the relationship berweenanxity toward mathematics andachievement in mathematics. Journal for Research in mathematics Education, 30, pp. 520-540.
Tobias, S. (1993). OvercomingMath Anxiety (2 end ed). New york. W. W. Norton.
Thomas,J. (2006). The effects on student’s achievements and attitudes using integrated learning systems with co-operative pairs. Journal Education Technology Research and Development, 45,pp.51-64.
Zimbardo, P. G. (1992) psychology ang life. New York: Havper Collins.