نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کاربرد فناوری اطلاعات در نظامهای آموزشی یک برنامه و جریان آموزشی فعال است ، که آموزش
نوین را برای حضور مؤثر در هزاره سوم ترسیم میکند، ولی مقدم بر کاربرد آن، باید تلاش عوامل مؤثر
بر پذیرش، بهرهوری، بهرهبرداری و استفاده از این پدیده شناسایی شود . باوجود تسلط فناوری در
محیطهای آموزشی، کاری وزندگی روزمره، پذیرش استفاده از فناوری ازجمله الزامات تعلیم و تربیت
دنیای کنونی بهحساب میآید. ازاینرو مقاله حاضر باهدف بررسی نقش تجربه رایانه ای دانشجویان
دانشگاه شهید بهشتی در پذیرش فناوری بر اساس مدل پذیرش فناوری و مشخص کردن متغیرهای
تعدیلکننده و واسطهای در مدل پذیرش فناوری صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه
توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در سال تحصیلی
92-91 مشغول تحصیلاند، میباشد که با روش نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 400 نفر
انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه با آلفای کرونباخ 0.9 است. تحلیل دادهها از طریق
و SPSS آمار توصیفی و آمار استنباطی به وس یله رگرسیون چندمتغ یری و با استفاده از نرم افز ار
انجامگرفته است. متغیر تجربه رایانهای بر متغیر استفاده از فناوری تأثیرگذار است. همچنین AMOS
متغیر برداشت ذهنی از مفید بودن بهعنوان متغیر واسطهای شناسایی شد و متغیر برداشت ذهنی از آسانی
استفاده هم بهعنوان متغیر واسطهای و هم بهعنوان متغیر تعدیلکننده شناسایی شد؛ اما متغیرهای نگرش
نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده شرایط معناداری را کسب نکردند و نقشی برای آنها در نظر
گرفته نشد.

کلیدواژه‌ها

بهشتی، زهرا ( 1383 ). شیوههای نوین در آموزش مجاز . ی تهران: دومین همایش آموزش الکترونیکی.
جعفری تروجنی، سمیه ( 1390 ). نقش تجربه قبلی، خودکارآمدی و اضطراب رایانه در استفاده پایان نامه ) .(TAM ) از آن توسط معلمان برمبنا ی مدل پذیرش فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تهران.
جهرمی، رضا قربان ( 1388 ). ارائه مدلی برای اضطراب رایانه، بر اساس باورهای .121-101 ، معرفتشناختی و اهداف پیشرفت. مجله روانشناسی و علوم تربیت . ی 2
رشیدی، زهرا ( 1386 ). بررسی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری توسط دبیران مدارس هوشمند تهران. (پایاننامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تهران.
سرمد، زهره ( 1378 ). متغیرهای تعد یلکننده و واسطه ای: تمایزات مفهو می و راهبردی. .81-63 ،( 4 و 3 ) پژوهشهای روانشناختی، 5
شیخ شعاعی، فاطمه ( 1385 ). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانههای دانشکده فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری. (پایاننامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تهران.
تهران: منادی تربیت. (IT) عبادی، رحیم ( 1384 ). فناوری اطلاعات و آموزشوپرورش.
هومن، حیدرعلی ( 1380 ). تحلیل دادههای چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پارسا.
Al-Ghahtani, S. S (2001). The applicability of TAM outside North America: an empirical test in the United Kingdom. Information Resources Management Journal, 14(3), 37-46.
Beckers, J. J. & Schmidt, H. D (2003). Computer experience and computer anxiety. Computers in Human Behavior. 19, 785-797.
Boh, W. F. & Wong, S. S (2013). Organizational climate and perceived manager effectiveness: Influencing perceived usefulness of knowledge Sharing mechanisms. Journal of the Association for Information Systems. 14(3), 122-152.
Davis, F. D (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarteriy.13, 319-340.
Davis, F. D. Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management science and technology, 35(8), 982-1003.
Dillon, A. & Morris, M. G (1996). User acceptance of information technology: theories and models. In M. E. Williams (Ed.), Annual Review of Information Science and Technology (ARIST). 31, 3-32.
Medford: American Society of Information Science (ASIS). Garland, K. J. & Noyes, J. M (2004). Computer experience: a poor predictor of computer attitudes. Computers in Human Behavior. 20, 823-840.
Igbaria, M. & Chakrabarti, A (1990). Computer anxiety and attitudes towards microcomputer use. Behaviour & Information Technology. 9(3), 229-241.
Igbaria, M. & Iivari, J (1995). The effects of selt-efficacy on computer usage. Omega. 23(6), 587-605.
Lee, S. & Kim, B. G (2009). Factors affecting the usage of intranet: A confirmatory study. Computers in Human Behavior. 25, 191-201.
Legris, P., Ingham, J., & Collerette, P (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & Management, 40(3), 191-204.
Letchumanan, M. & Muniandy, B (2013). Migrating to e-book: a study on perceived usefulness and ease of use. Library Hi Tech News. 7, 10-15.
Liang, T. P., Chen, H. Y., Du, T., Turban, E. & Li, y (2012). Effect of personalization on the perceived usefulness of online customer services: A dual-core theory. Journal of Electronic Commerce Research. 13(4), 275-288..
Ong, M. Y., Muniandy, B., Ong, S. L., Tang, K. N. & Phua, K. K (2012). Comparing the acceptance of key performance indicators management systems on perceived usefulness and perceived ease of use in a higher education institution in Malaysia. Modern Education and Computer Science. 10, 0-16.
Potosky, D., & Bobko, P (1998). The computer understanding and experience scale: A self-report measure of computer experience. Computers in Human Behavior, 14(2), 337–348.
Thomas, R., Carroll, A., Chomin, E., Williamson, T., Beran, T., Derflingher, L. P. & Drummond, N (2012). Perceived usefulness of learning strategies by children with Tourette syndrome plus, their parents and their teachers. Health Education Journal. 72(3), 263–275.
Thong, J. Y. L., Hong, W. & Tam, K. Y (2002). Understanding user acceptance of digital libraries: What are the roles of interface characteristics, organizational context, and individual differences?. Human-Computer Studies. 57, 215-242.
Yusoff, Y. M., Muhammad, Z., Zahari, M. S. M., Pasah, E. S. & Robert, E(2009). Individual differences, perceived ease of use, and perceived usefulness in the e-library usage. Computer and Information Science.2(1), 76-.