نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی ارتباط استرسورهای دانشجویی و نگرش مذهبی با سلامت روانی در
دانشجویان از طریق یک مطالعه توصیفی نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را
دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید رجایی تشکیل میدادند. نمونه آماری شامل
358 دانشجو ( 142 دختر و 216 پسر) بوده است که به شیوه نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند.
(2 ،( کلدبرگ ، 1976 ) (GHQ) ابزارهای سنجش متغیرها عبارت بودند از: 1) پرسشنامه سلامت عموم ی
3) پرسشنامه نگرش مذهبی (خدایاری ،( پولادی ریشهری، 1374 ) (SSQ) پرسشنامه فشارزاهای دانشجو
فرد و همکاران، 1378 ). ابزارهای موردنظر از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار بودهاند. دادهها با استفاده از
آمار توصیفی و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بین عوامل فشارزای دانشجویی با سلامت روانی پایین رابطه مثبت وجود
دارد. همچنین بین نگرش مذهبی با سلامت روانی پایین ارتباط منفی مشاهده گردید. عوامل فشارزای
دانشجویی نسبت به متغیر نگرش مذهبی، متغیر پیشبین قابلملاحظهای برای متغیر ملاک یعنی سلامت
روانی است و 21 درصد واریانس سلامت روانی را تبیین می کنند . از بین عوامل فشارزا، مشکلات
فارغالتحصیلی همراه با مشکلات تحصیلی 24 درصد واریانس سلامت روانی را تبیین مینمایند. شناسایی
مشکلات دانشجویی و مداخله در این خصوص اهمیت اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها

آزاد، حسین. ( 1372 ). آسیبشناسی روانی. تهران: مؤسسه انتشارت بعثت.
آقابابا، علیرضا ( 1380 ). توصیف و مقایسه سلامتروانی دانشجویان پسر رشتههای تربیتبدنی، علوم و علوم پزشکی دانشگاههای کردستان. پایاننامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
آلستون، پیتر؛ و همکاران. ( 1376 ). دین و چشم اندازهای نو. ترجمۀ غلامحسین توکلی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
ابراهیمی قوام، صغری. ( 1374 ). روانشناسی و تحول مذهبی در انسان. مجله تربیت، دوره . دوازدهم، شماره 5
احسانمنش، مجتبی.( 1378 ). بررسی رابطه بین عوامل تنشزا، میزان توکل به خدا و نشانگان - استرس در دانشجویان پزشکی. اندیشه و رفتار، سال 6، شماره پیاپی 21 ، صفحات 34.25
احمدی ابهری، سید علی. ( 1375 ). بررسی سلامتروانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشک ی تهران، ورودی سال 1373 بهمنظور تعیین معیارهای احتمالی پیشبینی کننده عدم موفقیت تحصیلی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
احمدی، ج. ( 1373 ). میزان افسردگی در دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها ی شهر شیراز. خلاصه مقاله دومین کنگره سالیانه روانپزشک ی و روانشناس ی بالینی ، تهران : گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اسفندیاری، غلامرضا.( 1380 ). بررسی عوامل استرس زا در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با سلامت عمومی آنان در سال 1378 . طب و تزکیه، دوره:، . شماره: 43 ، زمستان 1380 ، ص. 57 تا 64
اسلامی، احمدعلی. ( 1376 ). بررسی نگرش فرد نسبت به مذهبیبودن و رابطه آن با افسردگی در دانشآموزان سال آخر دبیرستانهای اسلامشهر در سال تحصیلی 76  75 . پایاننام ه، تهران: دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
اسلامی، احمدعلی؛ و دیگران ( 1380 ). بررسی میزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبیبودن در دانشجویان پزشکی در حال تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گرگان در . 1378 . طب و تزکیه، شماره: 43 ، زمستان، ص. 39 تا 45 - سال تحصیلی 79
اشکانی، حمید ( 1374 ). بررسی مشکلات بهداشت روانی دانشجویان دانشگاههای شیراز. طب .27- و تزکیه، شماره 17 ، صفحات 32
اصفهانی، نوشین ( 1381 ). تأثیر ورزش بر سلامتروان ی در بعد جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س). حرکت،. شماره: 12 ، تابستان 1، ص. 75 تا 86
افشاریمنفرد، ژاله. ( 1371 ). بررسی نقش ارتباطی بین حوادث و مشکلات فشارزای زندگی و بیماری روانی. پایاننامه. تهران: انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
اکبری، محمدرضا.( 1361 ). توبه یا انقلاب درونی. تهران: انتشارات مفید.
الیاده، میرچا. ( 1375 ). دین و پژوهش (جلد اول)، ترجمۀ خرمشاهی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
الهیقمشهای، مهدی. ( 1355 ). قرآن مجید. تهران: انتشارات صالحی.
بایبوردی، علیرضا ( 1378 ). بررسی رابطه بین منبع کنترل و سلامت روانی در دانشجویان 78 . پایان نامه - مراجعهکننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز در نیمسال دوم 1377(کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
بحرینیان، عبدالمجید؛ و قاسمی برومند، محمد.( 1380 ). بررسی بهداشت روانی دانشجویان مقیم دو مجتمع خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1379 . طب و تزکیه، دوره:، شماره: 43 ، زمستان، ص. 65 تا 75
بهرامی مشعوف، عباس. ( 1373 ). بررسی رابطه بین میزان عبادت و سلامت روان در دانشجویان پسر مرکز تربیتمعلم همدان. پایاننامه. تهران: دانشگاه تربیتمعلم.
پورافکاری، نصرتالله. ( 1368 ). خلاصه روانپزشکی، نوشته کاپلان و سادوک. جلد اول، تبریز: انتشارات ذوقی.
پولادیری شهری، الله کرم. ( 1374 ). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عوامل فشارزای دانشجویان. پایاننامه. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
ثامتی، ناهید. ( 1375 ). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش حمایت اجتماعی و بررسی ،A رابطه آن و فشارزاهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی، ویژگیهای شخصیتی تیپ افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایاننامه: اهواز: دانشگاه شهید چمران.
حسینی بیرجندی، سید مهدی .( 1384 ). اصول و روشها ی راهنمایی و مشاوره. تهران: انتشارات رشد.
حسینی، سید ابوالقاسم.( 1364 ). بررسی مقدماتی اصول روانشناسی اسلامی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
جعفری، منصوره؛ موسوی، زهرا. ( 1376 ). بررسی تأثیر مداومت بر تلاوت قرآن در مقابله با استرس بین دانشجویان دختر شهرستان قم. خلاصه مقاله همایش دین در بهداشت روان. تهران: انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران.
جلیلوند، محمدامین.( 1378 ). بررسی رابطه نماز با اضطراب. نشریه دانشگاه آزاد اسلامی، سال دوم، شماره هشتم.
جمالی، فریبا ( 1381 ). بررسی رابطه بین نگرشهای مذهبی، احساس معنابخش بودن زندگی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاههای تهران. پایاننامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
جیمز، ویلیام. ( 1356 ). دین و روان. ترجمه مهدی قائنی. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
خداپناهی، محمد کریم. و دیگران ( 1379 ). بررسی نقش راهبردهای شناختی و انگیزشی در پیشرفتتحصیلی و کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان. مجله روانشناس ی، دوره: . 4، شماره: 16 ، ص. 331 تا 34
خداپناهی، محمد کریم و خوانینزاده سریزدی، مرجان.( 1379 ). بررسی نقش ساخت شخصیت در جهتگیری مذهبی دانشجویان. مجله روانشناسی، دوره: 4، شماره: 14 ، ص. 185 تا .204
خدایاری فرد، محمد.( 1377 ). کاربرد مثبت نگری درروان درمانی بر اساس دیدگاه اسلام .خلاصه همایش مشاوره در اسلام. یزد: دانشگاه آزاد اسلامی میبد.
خدایاری فرد، محمد و همکاران. ( 1378 ). تهیه مقیاس اندازهگیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان. تهران: دانشگاه تهران.
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی کرمان ( 1380 ). بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان دانشکدههای پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
دانشکده علوم پزشکی سبزوار ( 1381 ). بررسی میزان وقوع رخدادهای استرسزا در دانشجویان. دانشکده علوم پزشکی سبزوار.
رجبزاده، اکبر ( 1380 ). بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران . پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیتمعلم: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
رشید پور، عبدالمجید.( 1363 ). تربیت از دیدگاه وحی. تهران: انتشارات موسسه دین و دانش.
سرمد، زهره و همکاران. ( 1378 ). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
شعاری نژاد، علیاکبر. ( 1364 ). فرهنگ علوم رفتاری. تهران: انتشارات امیرکبیر.
شفر، مارتین. ( 1367 ). فشارروانی: ماهیت، پیشگیری، سازگاری. ترجمه پروین بلورچی. تهران: انتشارات پاژنگ.
صادقی، محمدرضا و عابدی، اح مد. ( 1378 ). بررسی مکانیسم های مقابله ای دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقابل استرس. خلاصه مقاله چهارمین کنگره سراسری استرس. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
صبوریمقدم. ( 1372 ). رابطه بین جایگاه مهار با عملکرد فرد تحت استرس. پایاننامه . تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
صمدی هرهدشت، سهیلا ( 1373 ). بررسی و مقایسه عزتنفس دانشجویان دانشگاه گیلان و رابطه آن با مشکلات روانی آنان. پایاننامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبائی: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
ضیایی، وحید؛ و دیگران ( 1380 ). بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علوم و SCL90-R 73 در بدو ورود بر اساس تست - پزشکی تهران طی سال ها ی 78. مقایسه نتایج آن با مصاحبه. طب و تزکیه، دوره:، شماره: 43 ، زمستان، ص. 25 تا 33
طهماسبی پور، نجف و کمانگیری، مرتضی. ( 1375 ). بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامتروانی در گروهی از بیماران بیمارستانهای شهدای هفتم تیر و حضرت رسول اکرم (ص). تهران : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
عرفانی، س. ( 1356 ). شخصیت و موفقیت تحصیلی. پایاننامه. شیراز: دانشگاه شیراز.
عکاشه، گودرز.( 1379 ). بررسی سلامتروانی دانشجویان ورودی سال 1375 دانشگاه علوم . 4، بهار 1379 ، ص. 11 تا 17 ( پزشکی کاشان. اندیشه و رفتار، دوره: 5، شماره: ( 20
علم مهرجردی، زهرا ( 1381 ). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی، نوع دوستی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه الزهرا. پایاننامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
عمراننسب، محمد ( 1378 ). بررسی ارتباط بین اعتقادات دینی و سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران . پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم پزشکی ایران: دانشکده پرستاری و مامایی.
غزل، آناهیتا ( 1379 ). بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پزشکی زاهدان و رابطه آن با سلامتروانی آنها. پایاننامه (دکتری). دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دانشکده پزشکی.
فلاحی خشکناب، م. ( 1372 ). بررسی میزان شیوع و عمق افسردگی در دانشجویان مقیم خوابگاههای علوم پزشکی تهران. خلاصه مقاله چهارمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی بالینی در ایران. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
فیض الاسلام. ( 1353 ). مجموعه خطابه و فرمایشات در نهجالبلاغه. تهران:انتشارات کتابچی.
کافی، م؛ و همکاران. ( 1373 ). بررسی وضع تحصیلی و سلامت روان ی دانشجویان. تهران: دانشگاه تهران.
کرمی، صغری؛ و پیراسته، اشرف ( 1380 ). بررسی وضعیت سلامتروانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان ، مجله . علمی، دوره: 9، شماره: 35 ، تابستان، ص. 66 تا 75
مباشر مقدم، نیلوفر ( 1382 ). بررسی رابطه بین اشتغال دانشجویان متأهل و غیرمتأهل دانشگاه الزهرا با سلامتروانی آنان. پایاننامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا ( س): دانشکد ه روانشناسی و علوم تربیتی.
محسنی، ابراهیم؛ و دیگران ( 1380 ). بررسی میزان اضطراب و تقید مذهبی در بین دانشجویان خارجی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در سال 1379 . پایاننامه (دکتری). دانشگاه علوم پزشکی قزوین: دانشکده پزشکی.
محمدی، محمدعلی. دادخواه، بهروز.( 1380 ). نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد. فصلنامه .27- اصول بهداشت روانی، سال سوم، شماره 9 و 10 . ص 34
مختاری، عباس. ( 1379 ). رابطه جهتگیریهای مذهبی (درونی  بیرونی) با میزان تنیدگی در دانشجویان دانشگاه تهران. پایاننامه. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
مؤسسه تحقیقات تربیتی ( 1378 ). پژوهش درزمینۀ سطوح و انواع استرس و راهبردهای مقابله با آن در دانشجویان دورههای کارشناسی دانشگاه تربیتمعلم. دانشگاه تربیتمعلم.
موسوی، زهرا. ( 1376 ). بررسی تأثیر باورهای اعتقادی در مقابله با استرس بین دانشجویان تهران. تهران: انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
مهاجر، مرتضی و همکاران. ( 1368 ). رتبهبندی رویدادهای استرسزای زندگی در گروهی از کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی . مجله دارو و درمان . سال . هشتم. شماره 96 . ص 1
نصری،صادق. ( 1372 ). بررسی اثربخشی مداخلات رفتاری  شناختی در کاهش اثرات جانبی روانشناختی شیمیدرمانی در بیماران سرطانی و بهبود شیوههای مقابله آنها. پایان نامه .تهران: انیستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
نصری، صادق و دهقانی آرانی، منصور. ( 1378 ). بررسی رویدادهای زندگی، شیوههای مقابله، حمایت اجتماعی و سلامتروانی در گروههای مختلف جمعیت شهر تهران. خلاصه مقاله چهارمین کنگره سراسری استرس. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استرس.
نصیریشیخانی، مهدی ( 1373 ). بررسی رابطه عوامل روانی با نگرش شغلی گروهی از دانشجویان شاغل و غیرشاغل دانشگاه شیراز. پایاننامه (کارشناسیارشد). دانشگاه شیراز.
نصری، صادق ( 1380 ). بررسی ارتباط چندگانه استرسورها، نگرش مذهبی و سلامتروانی در دانشجویان مراکز تربیتمعلم شهر تهران. دبیرخانه شورای تحقیقات سازمان آموزشوپرورش شهر تهران.
نوروزی داینی، صدیقه.( 1381 ). بررسی و مقایسه شیوههای مقابله با استرس دانشجویان سال اول و چهارم دانشکدههای علوم پایه، تربیتبدنی و هنر دوره کارشناسی روزانه دانشگاه الزهرا (س). پایاننامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تر بیتی و روانشناسی.
Alvarado,A.K.Templer,I.D.& et al.(1995).The relationship of religious variable the death depression and death anxiety.J.of. Clinial Psychology,51(2):202-204.
Archer,J..&Lamin,A.(1985).An investigation of personal and academic stressors on college compuses.J.of.College Student Personnel.26:210- 214.
Azhar, M,Z ., et al . (1994) .The social psychology of religious . London.University Press.
Bankston, C.L.& Zhou, M . (1995). Religious participation, ethnic identification and adaption of Vietnamese adolescents in an immigrant community. Sociological Quarterly, 36 (3): 523 – 534.
Bergin, A.E.& Jensen, J.P (1990). Religiousity of psychotherapists: A national survey. Special issue: psychotherapy and religious. Psychotherapy, 27 (1) : 3 – 7 .
Bergin, A.E.& et al . (988). Religious life – style and mental health: An exploratory study .J. of .counseling psychology , 35 (1): 91 - 98 .
Billings, A.G. & Moos, R.H. (1981). The role of coping responses and social resources in attenuating the impact of stressful life events, J. of . Behavioral Medicine, 4: 139 – 157.
Brown , D.R. & et al . (1990). Religiosity and psychological distress among blacks. J. of . Religious and Health , 29 (1): 55 – 68 .
Carver, C.S. & Scheier, M.F (1989). Assessing coping strategies : A theoretically based approach. J.of . Personality and Social Psychology, 56: 267 – 283 .
Collipp, P.H .(1969), The efficacy of prayer: A triple blind study .Medical Times, 97, 201 – 204 .
Conard, N. (1992). Stress and knowledge of suicidal others as factors in suicidal behavior of high school adolescents. Issue. Ment .Health . Nurs, 13:95 – 104 .
Danuhue, J.M (1995). Religious and the well – being of adolescent.J. of .social Issues, 5 (2) : 145 – 16 .
Derogatis, A., Folkman, S., &Laarus , K.S. (1988) . The impact of daily stress on health and mood: psychological and social resources as mediators. J. of personality and social psychology, 54 : 485 – 495 .
Dobsen, C.B .(1982). Stress .lancaster: MTPP . Duval , R.J. (1989) . The roles of test anxiety and evaluative threat in determining academic expectancy and performance. Case western Reserve University Dissertation Abstract International.
Eisinga, R. & et al . (1990) . Religious belief , church involvement and ethnocentrism in the Netherlands. J. of .the Scientific Study of Religious, 29 (1): 54 – 75 .
Endler, N.S. (1988). Hassles, health and happiness. In M.P Janisse (Ed). Individunl Differences, Stress, and Health Psychology, (pp, 24 – 56). New York: Springier – Verlag.
Feuerstein , M. Labbe, E.& Kuczmierczyk, A.R. (1986). Health Psychology . New York: Plenum Press.
Forraro, L. M . (1987). Social Support, Stress and depression : A prospective study of the buffering hypothesis. Fordham: Dissertation Abstract International .
Francis, L,J.& Pearson, R.P. (1993). The Personality characteristics of students churchgoers. Personality and Indivdual Differences,15(4):373- 380.
Goldberg,D.P.(1973).The detection of psychiatric illness by questionnaire. Oxford university press.
Goldberg, D.P.& Blackwell, B. (1970) . Psychiatric illness in general Precise : A detailed study using a new method of case identification. British Medical Journal, 2: 439 – 443 .
Grant , D . A . (1990). Multidimensional properties of the GHQ.S.C Psychiatry Epidemiol .pp : 132 – 138 .
Greenberg, J.S. (1990). A study of stressors in the college student population . J. of Health Education , 12: 8 – 12 .
Heppner, P.P & Anderson, W.P. (1985). The relationship between problem solving self – appraisal and psychological adjustment. Cognitive Therapy and Research, 9: 45 – 2127 .
Hunsberger, B. (1985) .Religion , age, Life satisfaction and Perceived sources of religiousness: A study of older person. J .of . Gerontology, 40 (5): 12 – 620 .
Kaczorowski, J.M (1989). Spiritual well – being and anxiety in adults diagnosed with Cancer. Hospic. Journal. 5 (314) : 105 – 116 .
Kenny, M.E & Donaldson, G.A. (1992). Contributions of Parental attachment and family structure to the social and psychological functioning of first – year colleges students. J .of Counseling Psychology , 38 : 470 – 486 .
Kidd . C.B. (1965). Psychiatric morbidity among students. British J. Prer.Soc. Med. 19: 143 – 148 .
Kagoe. R.D. (1982). The Power of religious hope. Monitor ofAmerican psychological Association , Washington, DC.
Koening, H.G. (1995). Religious and older men in prison. International J. of . Geriatrics Psychiatry, 10 (3) : 219 – 230 .
Koening, H.G & et al . (1988). Religious activities and attitudes of older adults in a geriatric assessment clinic. J.of . American Geriatric Society, 36 : 362 – 374 .
Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and Coping Process.New York : MC Grow – Hill .
Lester ,D . (1990) . Depression and suicide in college Students and adolescents. Person. Indiv. Diff., 11: 757 – 758 .
Lewis, J.S.& Markids, K.S. (1988). Religious attendance and psychological well being in middle age and older Mexican Americans. Sociological Analysis, 49: 66 – 72.
Lewis, C.A. (1994). Religiosity and obsessionality : The relationship between Freud’s religious Practices . J. of . Psychology, 182 (2) : 189 –196 .
Lewis, C.A. & Maltby , J. (1995). Religious attitude and Practice: The relationship with obsessionality .Personality and Individual Differences, 19 (1): 105 – 108 .
Low, C.A.& Handel, P.J. (1995). The relationship between religion and adjustment to college. J. OF .College Student Development , 39 (5): 406 – 492.
Malathi. A. & Parulkar, V.G. (1992). Evaluation of anxiety status in medical student prior to examination. Indian. J. Physiol. Pharmacol, 36, 121 –122.
Maltby, J. (1995). Frequency of church attendance and obsessive actions among English and u.s. adults .J. of. Psychology, 12 : 5999 – 600 .
Medoff, M.H. & Skow, I.L. (1992). Religious and behavior: An empirical analysis .J. of .Socio – Economics, 21 (2) : 143 – 150 .
Morris, R.D. & Cahir, N. (1991). The psychology students stress questionnaire .J. of Clinical Psychology , 47 : 414 – 417 .
Negata, et. Al (1993). Differences of the 28 – item health questionnaire scores between Japanese high school and university student. Jpn. J. Psychiat. Neurol, 47: 573 – 583 .
Ness, R.C. & Wintrop, R.M. (1980). The emotional impact of fundamentalist religious participation : An empirical study of intragroup variation. American Journal of Orthopsychiatry. 50 (2) : 302 – 314 .
Park , C. & et al . (1990). Intrinsic religious coping as life stress moderators for Catholics versus Protestants. J. of . Personality and Social Psychology, 59 (3) : 562 – 574 .
Poloma, M.M. & Pendelton, B.F. (1991) . The effects of pray and prayer experiences on measures of general well – being . J. of .psychology and Theology, 19 (1): 71 – 83 .
Powel, T.J. &Enright , S.J. (1990) . Anxiety and stress management. London and NewYork: Routledge .
Rasmussen, L.& Charman, T. (1995). Personality and religious belief: A test of Flagella’s superego projection theory : International J. for the Psychology of Religion, 5 (2) : 109 – 117 .
Robbins, m., & Francis, L.J. (1996). Are religious People happier ? A study among undergraduate. In. J.Francis, W.K., kay and W.S., Cam bell (Eds.). Research in religious education. Accepted July , 19 , 1996 .
Rozenban, D. & Seligman, M. E. (1989). Abnormal Psychology. NewYork Norton Company .
Samuelsson, M. (1994) . Association between the mental health and social networks of children and parents in Single – Parent families : A comparison between a clinical group and a control group. ACTA Psychiarica Scandinavia, 90 (6) : 438 – 445 .
Shukla, N. & et al . (1993). Examination stress in medical students: A study . Indian. J. Med. Sci.47 : 264 – 266 .
Selye, Hans. (1983) . The stress concept: Past, Present , and future in Cary L. Cooper (Ed), Stress Research, (pp: 1 – 20) . Chichester : John Wiley & Sons press .
Thoits, P.A. (1986). Social support as coping assistance, J. of. Consulting and Clinical Psychology,54 : 416 – 423 .
Valeriet , D.& Laurie, A.S. (1995). A Cognitive model of religion’s influence on health. J. of. Social Issues, 51: 49 – 62.
Wentis, W.L. (1995). The relationships between religion and mental health. J. of . Social Issues, 15: 33 – 48 .
Wholgemuth. E., &Betz , N.E. (1991). Gender as a moderator of the relationships of stress and social support to physical health in College Students. J. of . Counseling Psychology, 38 : 367 – 374 .