نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 اســـتاد دانشـــگاه، عضـــو هیئـــت علمـــی گـــروه کنـــد و کاوهـــای پـــژوهشهـــای اجتمـــاعی

چکیده

در دهههای اخیر رویکرد سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوریهای نوین دچار تغییر و تحول
اساسی شده است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی
بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی میباشد . روش پژوهش
حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر روش نمونه گیری
بهصورت غیر تصادفی (در دسترس و داوطلبانه) بوده و روش جایگزینی دانشجویان در گروه های
آزمایش بهصورت تصادفی بوده است. بر همین اساس، از طرح پژوهش نوع پیشآزمون- پسآزمون با
گروه کنترل پیشرفته چرخشی 1 استفادهشده است. یافتهها نشان میدهد که در پ یشآزمون بین میزان
یادگیری سه گروه تلفیقی، مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده نمیشود، ولی در پس آزمون
بین میزان یادگیری گروه تلفیقی با میزان یادگیری گروه مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده
میشود. به همین ترتیب بین میزان یادداری گروه تلفیقی با میزان یادداری گروه مجازی و حضوری
تفاوت معناداری مشاهده میشود. بر اساس یافتهها میتوان نتیجه گرفت گه یادگیری تلفیقی به شرط
اجرای درست میتوان بر میزان یادگیری تأثیر مثبتی بگذارد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمآبادی، حسین ) .(1387مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی سخنرانی بر یادگیری و انگیزش پیشرفتتحصیلی دانشآموزان
سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران. رسالۀ دورة دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
اسکندری، حسین ) .(1389تبیین و نقد معرفتشناختی نظریه ارتباط گرایی بر اساس نظریه واقعگرایی اسلامی و ارائه مؤلفههای یاددهی- یادگیری از منظر آن. رسالۀ دورة
دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس.
بوشهریان، امید؛ رضایی، محمدصادق ) .(1390ارائه معماری نوینی مبتنی بر هستان-شناسی جهت ایجاد خودکار مسیر آموزشی الکترونیک در محیط سرویسگرا. ششمین
کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین اللملی یادگیری و آموزش الکترونیکی-A.10-236-1
زارعی زوارکی، اسماعیل و صفایی موحد ) .(1387یادگیری الکترونیکی در قرن .21 تهران: انتشارات علوم و فنون
زارعی زوارکی، اسماعیل و طوفانی، احسان ) .(1390یادگیری تلفیقی :رویکردی جدید در نظام آموزشی. فصلنامه نامه آموزشعالی. سال چهارم، شمارة چهاردهم، تابستان..87-71 صص
زارعی زوارکی، اسماعیل. موسی رمضانی، سونیا و سعید پور، مرضیه ) .(1393یادگیری تلفیقی در آموزشعالی تهران: انتشارات آوای نور
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه ) ( . 1376روشهای تحقیق در علوم رفتاری، موسسه نشر آگه، تهران.
سیف، علیاکبر ) .(1386روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. ویراست ششم. تهران :انتشارات آگاه
.شفیع پور مطلق، فرهاد و نظری، حسین )" .(1392ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفتتحصیلی دانشجویان". فصلنامه فناوری آموزش جلد 8شماره 1پائیز صص 37-31
عبداالله زاده، علیاکبر ) .(1392مقایسه کارایی دوره آموزش تلفیقی، حضوری و الکترونیک در درس ریاضی دانشآموزان دختر و پسر شهر اردبیل. فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی دانشگاه الزهرا. تابستان، دوره نهم شماره 9
قریب، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ ابراهیمزاده، عیسی؛ زارع، حسین؛ امامی، امیرحسین و قریب، آتوسا. ) .(1390ارتقاء تفکر انتقادی در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان. گامهای توسعه در آموزش پزشکی. دوره هشتم، شماره اول، صص.32-22
کشاورز، محسن؛ رحیمی، محسن و اسماعیلی، زهره ) .(1392بررسی میزان تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفتتحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه. تابستان. دوره اول شماره 2
مالکی، مائده و علیآبادی، خدیجه ) .(1389تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحلهای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری و یادداری دانشجویان. فصلنامۀ روانشناسی تربیتی، سال پنجم، شماره .15
BakarNordin, A., & Alias, N. (2013). Learning Outcomes and Student Perceptions in Using of Blended Learning in History. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 577-585.
Chellani, K. (2014). The Impact of a Blended Learning Environment on Both Content Comprehension and Content Retention (Doctoral dissertation, CALDWELL COLLEGE).
Horton, W. (2006). E-Learning by designUSAPfeiffer.
Jonas, Denise & Burns, Bernadette. (2010).The transition to blended elearning. Changing the focus of educational delivery in children’s pain management.Nurse Education in Practice 10 (2010) 1–7.
JungM (2008). THE EFFECT OF INTEGRATING TIME MANAGEMENT SKILLS INTO A BLENDED DISTANCE LEARNING COURSE. ProQuest LLC. 
Owston, R., York, D., & Murtha, S. (2013). Student perceptions and
achievement in a university blended learning strategic initiative. The Internet and Higher Education, 18, 38-46.
Smyth, Siobhan, Houghton. Catherine, Cooney. Adeline, Casey. Dympna. (2012) Students' experiences of blended learning across a range of postgraduate programmes. Nurse Education Today 32 (2012) 464–468.
Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 Blended Learning. Innosight Institute.
Staker. Heather &. Horn, Michael .B. (2012) Classifying K–12 Blended Learning. WWW. I N NOS IGH T I N S T I T U T E .ORG.
Taylor, J. A., & Newton, D. (2013). Beyond blended learning: A case study of institutional change at an Australian regional university. The Internet and Higher Education, 18, 54-60