نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکترای شاورهم دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: استرس شغلی نیروهای پلیس پیامدهای منفی متعدد روانی و جسمی را برای آنها در پی دارد .
در سالهای اخیر کاهش استرس شغلی به شیوه آموزش شبیهسازی واقعیت مجازی به یک حوزه مهم
تبدیلشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی این شیوة آموزشی در افسر پلیس دچار استرس شغلی
بود. روش: بر اساس روش نمونهبرداری در دسترس و ملاکهای تشخیصی، 1 نفر مبتلا استرس شغلی
ناشی از موقعیتهای عملیاتی پرتنش، انتخاب شد و با کمک مقیاس استرس شغلی فیلیپ ال. رایس در
قالب طرح تک آزمودنی پیش، پس و پیگیری طی 10 جلسه آموزش مجازی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که آموزش از طریق شبیهسازی واقعیت مجازی، موجب کاهش معناداری بالینی
58 درصدی علائم استرس و اضطراب شغلی در این فرد شد. بحث: یافتههای مطالعه حاضر تلویحات
پیشگیرانه، پژوهشی و آموزشی فراوانی در کنترل علائم استرس شغلی دارد.

کلیدواژه‌ها

احمدیان، علیرضا. ( 1391 ) اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر الحاق شیوه آموزشی تمثیلی -استعارهای در بیماران دچار افسردهخویی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
حاتمی، محمد. ( 1377 ) تعیین تنیدگی مادران شاغل و غیر شاغل برحسب ویژگ یهای مادر-کودک و تأثیر شیوه درمانگری تنیدگی زدایی بر کاهش آن. رساله دکترای روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
احمدیان، علیرضا؛ حسینی فرد، سید مهدی. کاشفی نیشابوری، جهانگیر. ( 1392 ) افسردگی مزمن: سنجش، تشخیص و درمان. تهران: آثار معاصر.
احمدیان، علیرضا؛ حاتمی، محمد؛ هاشمی رزینی، هادی.( 1392 ) اختلال حمله وحشتزدگی (پانیک): سنجش، تشخیص، درمان. تهران: آثار معاصر.
احمدیان، علیرضا؛ حاتمی، محمد؛ حسنآبادی. ( 1391 ) اثر آموزش تمثیل ی -استعاره ای در افزایش میزان بازیابی اطلاعات و تکنیک های طرح واره درمانی ، فصلنامه پژوهش در .40-21 :(18) نظامهای آموزشی ، 6
احمدیان، علیرضا؛ شکری، بهنام. اسماعیلی فر، ندا. ( 1392 ) دانشنامه مصور اعتیاد. تهران: سایه نیما.
احمدیان، علیرضا؛ نظری، علیمحمد؛ حاتمی، محمد؛ حسنآبادی، حمیدرضا؛ میرزایی، جعفر .1391 ). اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسردهخویی جانبازان دچار استرس پس از ).40-21 :(11) سانحه جنگی مزمن ، فصلنامه روانشناسی نظامی، 3
احمدیان، علیرضا؛ حسنی، جعفر؛ میرزایی، جعفر. ( 1392 ) بررسی طرحوارههای سازش نایافته اولیه در جانبازان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه مزمن و حاد، فصلنامه روانشناس ی .60-47 :(14) نظامی، 4
احمدیان، علیرضا؛ حاتمی، محمد؛ زهرا کار، کیانوش. ( 1392 ) اثربخشی درمان کوتا ه مدت شبیهسازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمن ناشی از شوک.70-50 :(15) جنگ. فصلنامه روانشناسی نظامی
بختیاری، مریم. ( 1379 ) بررسی اختلالات روانی در مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن. پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روان پزشکی تهران).
شریفی، ونداد؛ اسعدی؛ سید محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همایون؛ کاویا نی، حسین؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی، امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری آشتیانی، رزیتا؛ حکیم شوشتری، میترا؛ صدیق، ارشیا و جلالی رودسری، محسن. ( 1383 ) پایایی و قابلیت اجرای نسخه فصلنامه .DSM-IV بر اساس SCID فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای .22- تازههای علوم شناختی، سال هشتم، شماره اول و دوم؛ 10
میرزایی، جعفر؛ کرمی، غلامرضا؛ عاملی، جواد وهمتی، محمدعلی. ( 1383 ) مقایسه ناشی از جنگ. فصلنامه طب PTSD تشخیصهای بالینی بیماران بستری و سرپایی مبتلابه .209- نظامی، سال ششم، شماره سوم؛ 201
Khorshidi, ab., Ahmadian, AR., Hatami, M., Hassanabadi., HR., Smaeifar, N., (2012) Effectiveness of Metaphorical-Allegorical Training Strategy in the Psychotherapy:”. Journal of Educational and Management
Studies, 348, 255.
Ahmadian, Alireza., Smaeeli Far,Neda., Hatami, Mohammad., Hasan Abadi, Hamid Reza., Cocariva, Natalia. (2013). Effectiveness of Schema Therapy based on Integrative metaphorical-allegorical narrative training in the treatment of dysthymic disorder.International Journal of Psychology and Behavioral Research., 1-9.
Arntz, A., Gitta, J. (2012). Schema Therapy in Practice: An IntroductoryGuide to the Schema Mode Approach. New York: John Wiley & Sons press. 101-113.
Arntz, A., Tiesema, M., & Kindt, M. (2007). Treatment of PTSD: A comparison of imaginal exposure with and without imagery rescripting. Journal of Behaviour Therapy an Experimental Psychiatry, 38, 345-370.
Beck, A. T., Epstein N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893–897.
Blanchard, E. B., Hickling, E. J., Devineni, T., Veazey, C. H., Galovski, T. E., Mundy, L. S., et al. (2003). A controlled evaluation of cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress in motor vehicle accident survivors. Behaviour Research and Therapy, 41, 79–96.
Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for Posttraumatic Stress Disorder in trauma-exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68 , 748–766.
Dobson, K. S., & Mohammadkhani, P. (2007). Psychometric characteristics of Beck Depression Inventory-II in patients with major depressive disorder. Journal of Rehabilitation, 29, 82-89.
Elwood, L. S., Mott, J., Lohr, J. M., & Galovski, T. E. (2011). Secondary trauma symptoms in clinicians: A clinical review of the constract specificity and implication for trauma- focused treatment. Journal of Clinical Psychology Review, 31, 25-36.
Ennett-Levy, J., Richards, D., & Farrand, P. (2010). Low intensity CBT interventions: A revolution in mental health care. In: The Oxford guide to low intensity CBT interventions. Oxford: Oxford University Press.130-135.
Epp, A. M., Dobson, K. S., & Pusch, D. (2013). Psychopathology: Diagnosis, Assessment, and Classification. In V. S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (2nd Ed.). Oxford: Elsevier.173-181.
Epp, A., & Dobson, K. S. (2010). Th e evidence base for cognitivebehavioral therapy. In K. S.Dobson (Ed.), Handbook of Cognitive- Behavioral Th erapies (3rd ed., 39–73). New York, NY: Guilford Press.
Hackmann, A. (2011). Imagery rescripting in posttraumatic stress disorder. Journal of Cognitive and Behavioral Practice, 18, 434-438.
Hinton, D. E., Rivera, E., Hofmann, S. G., Barlow, D. H., & Otto, M. W. (2013). Adapting CBT for traumatized refugees and ethnic minority patients: Examples from Culturally Adapted CBT (CA-CBT). NewYork: Guilford Press.161-165.
Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3,1–27.
Laver K, George S, Thomas S, Deutsch JE, Crotty M. (2012). Cochrane review: virtual reality for stroke rehabilitation. Eur J Phys Rehabil Med;48(3):523–30.
Leahy, R. L. (2004). Contemporary cognitive therapy Theory, research, and practice. New York: the Guilford Press.118-122.
Leahy, R. L. (2011). Emotional Schema Therapy: A Bridge over Troubled Waters., Acceptance and Mindfulness in Cognitive Behavior Therapy. New York: the Guilford Press.105-108.
Long, M. E., Hammons, M. E., Davis, J. L., Frueh, B. C., Khan, M. M., Elhai, J. D., & Teng, E. J. (2011). Imagery rescripting and exposure group treatment of posttraumatic nightmares in veterans with PTSD. Journal of Anxiety Disorders, 25, 531-534.
Mans, G. B., Breat, C., & Vlierberqne, L. V. (2010). Attachment & symptoms of psychopathology: early maladaptive schema as a cognitive link. Journal of clinical psychology and psychotherapy,17, 314-317.
McCurry, S. M., & Hayes, S. C. (1992). Clinical and experimental perspectives on metaphorical talk. Journal of Clinical Psychology Review, 12, 778-781.
Platts, H., Tyson, M., & Mason, O. (2002). Adult attachment style and core beliefs: Are they linked?. Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 342-348.
Rizzo, A.A., Reger, G., Gahm G., Difede, J. & Rothbaum, B.O. (2009). Virtual reality exposure therapy for combat related PTSD. In P. Shiromani, T. Keane, & J. LeDoux, J. (Eds.), Post-Traumatic Stress Disorder: Basic Science and Clinical Practice (pp.375-399). Springer: Berlin/ Heidelberg.
Rothbaum, B. O., Hodges, L., Anderson, P., Zimand, E., Lang, D. & Wilson, J. (2006). Virtual reality exposure therapy and standard (in vivo) exposure therapy in the treatment of fear of flying. BehaviorTherapy, 37(1), 80-90.
Rotter, J. B. (1978). Generalize expectancies for problem-solving & psychotherapy. Journal of Cognitive Therapy and Research, 2, 1-10.
Saariaho, T., Saariaho, A., Karila, I., & Joukamaa, M. (2009). The psychometric properties of the Finnish young schema questionnaire in chronic pain patients and a non-clinical sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 168–173.
Sadock, B. J., Sadock, V.A., & Ruiz, P. (2009). Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th Edition. Lippincott Williams & Wilkins.250-261.
Salemink, E., Hertel, P., & Mackintosh, B. (2010). Interpretation training influences memory for prior interpretations. Journal of Emotion, 10, 903–907.
Ventura, J., Liberman, R. P., & Green, M. F. (1998). Training and quality assurance with the structured clinical interview for DSM-IV (SCID-I/P). Journal of Psychiatric Research, 79, 163-173.
Wang, L., Zhang, J., Shi, Z., Zhou, M., Huang, D., & Liu, P., (2011). Confirmatory factor analysis of posttraumatic stress symptoms assessed
by the Impact of Event Scale-Revised in Chinese earthquake victims: examining factor structure and its stability across sex. Journal of Anxiety Disorders 25, 369–375.
Weiss D. S, Marmar C. R. (1997). Impact of event scale–revised. The Impact of Event Scale-Revised. Assessing Psychological Trauma and PTSD. New York: Guilford press. 399–411.
Werner, P. D. (2001). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis 1 Disorders: Clinician Version. The fourteenth mental measurements yearbook. Lincoln: NE: Buros institute of Mental Measurement.170-178.
Muir-Cochrane, E., van der Merwe, M., Nijman, H., Haglund, K., Simpson, A. & Bowers, L. (2012). Investigation into the acceptability of door locking to staff, patients and visitors on acute psychiatric wards. International Journal of Mental Health Nursing, 21, 41–49.
Ogloff, J. R. P., Thomas, S. D. M., Luebbers, S. et al. (2013). Policing services with mentally ill people: Developing greater understanding and best practice. Australian Psychologist, 48 (1), 57–68.
Thomas, S. (2012). Core requirements of a best practice model for police encounters involving people experiencing mental illness in Australia: A Victorian perspective. In: D. Chappell (Ed.). Policing and the Mentally Ill: International Perspectives. (pp. 121–136). Boca Raton, FL: CRCPress.
Trish Martin, Stuart D. M. Thomas. (2014). Police officers’ views of absconding from mental health units in Victoria, Australia. International Journal of Mental Health Nursing. 23(1),145–152.