اثربخشی درمان مبتنی بر ارتباط والد- کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری در شرایط همه گیری کووید

انسیه سادات مصطفوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ مریم محسن پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 5-16

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک به صورت مجازی بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرا شد. روش پژوهش نیمه-آزمیشی باطرحِ پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری را دانش آموزان پایه ی سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهرستان بیرجند که در سال تحصیلی 1400-1399 به مراکز ...  بیشتر

پیش بینی اضطراب کرونا براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‌آوری کرونا

فریبا تابع بردبار؛ معصومه اسماعیلی؛ مهرناز امیری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 16-28

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‌آوری بر اضطراب کرونا بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش، یک مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی به شیوه پیش‌بینی بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 که تعداد آن‌ها حدوداً 8064 نفر بود ...  بیشتر

پیش بینی اضطراب پژوهشی بر اساس کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در دوران شیوع ویروس کرونا

شیرین روستائی؛ علی تقوائی نیا؛ فریبرز نیکدل

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 29-40

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش کمک‌طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در پیش بینی اضطراب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1399-1400 بود. 343 نفر به عنوان گروه نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

شناسایی شاخص های آموزشی در دوران کرونا

عادل زاهد بابلان؛ مهدی مصلح گرمی؛ جواد امجدی حور؛ الهه سلطانی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 41-50

چکیده
  شیوع کرونا و به تبع آن تعطیلی مراکز آموزشی در جهان و ایران باعث شد تا شکل آموزش از حضوری به غیرحضوری یا مجازی تغییر یابد. از این رو، عدم فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، عدم آشنایی معلمان و دانش‌آموزان با یادگیری‌های مجازی باعث شد تا خانواده‌ها، دانش‌آموزان و مدارس با چالش عظیمی در زمینه یادگیری روبرو شوند. به همین دلیل، هدف از انجام ...  بیشتر

نقش میانجی‌گری احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا

ندا مرادی؛ ایلناز سجادیان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 51-62

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌گری احساس تنهایی بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک ‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. به این منظور تعداد ...  بیشتر

بررسی تاثیر "بازخوردهای اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهراردبیل

مهدی مصلح گرمی؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا؛ سجاد علی نژاد

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 63-73

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر "بازخوردهای اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‌آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود. این پژوهش به صـورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 40 آزمـودنی از میـان دانـش‌آمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی در سیاهه افسردگی ...  بیشتر

تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با پاندمی کروناویروس

کامران شیوندی چلیچه؛ زهره درتاج؛ فضل الله حسنوند؛ فاطمه قائمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 74-84

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل علّی پیامدهای پریشانی روان‎شناختی ناشی از همه‎گیری کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری جو عاطفی خانواده به انجام رسید که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل ایرانیان سراسر کشور در سال1400 بود. نمونه آماری برابر با 590 نفر بود که از استان‎های مختلف کشور انتخاب ...  بیشتر

بررسی نقش سواد رسانه ای در پیش بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ آزاد الله کرمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 85-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه ای در پیش بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از لحاظ روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور کرمان بودند که 473 نفر از آن ها (366 نفر از دانشجویان و 107 نفر از اساتید) با روش نمونه ...  بیشتر

رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی-گرانه سبک‌های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا

معصومه کریم زاده؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 98-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی معلمان با توجه به نقش میانجی سبک‌های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، همبستگی با کاربرد معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 189 نفر از ...  بیشتر

تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش‌آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‌گرا

وجیهه ظهورپرونده؛ حسین غفاریان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 110-119

چکیده
  هدف از پژوهش حاضرتدوین مدل اضطراب کرونا در دانش‌آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‌گرا بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود.جامعه‌آماری شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1401 به حجم983 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 276 ...  بیشتر

بررسی آموزش در کلاس‌های چندپایه در همه‌گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی

کتایون حمیدی زاده

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 120-132

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل آموزش در کلاس‌های چندپایه در ایام شیوع بیماری کرونا و آموزش مجازی صورت‌گرفته است. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعه‌ی آماری شامل ۱۸۷ نفر از معلمان مدارس ابتدایی چندپایه در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در استان مرکزی می‌باشد که ۵ معلم به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس ۱۰ معلم دیگر از ...  بیشتر

بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‌آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران همه گیری کووید- 19

امیر کرمی؛ زهرا ذبیحی؛ محسن راسخی رشخوار؛ معصومه طبسی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 133-142

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‌آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران همه‌گیری کووید-19 انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400 بودند، که 400 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه ای پذیرش آموزش مجازی

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ مهسا حاتمی؛ قاسم سعدی مجد؛ علی خلقتی؛ سکینه بختیارپور؛ مریم بختیارپور؛ زهرا بختیارپور؛ مریم بختیاری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 143-152

چکیده
  هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی معلمان در دوران کووید-19 با نقش واسطه ای پذیرش آموزش مجازی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. از جامعه آماری معلمان دو استان خوزستان و ایلام در سال تحصیلی 1400-1401، 353 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‌ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ها

سعید طولابی؛ تینا ایطا

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 153-164

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه مراقبت از بیماران کووید-19(کرونا) با پرستاران سایر بخش‌ها بود که با روش توصیفی از نوع مطالعات علی-مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منطقه سه تهران بود، که از بین آنها نمونه‌ای ...  بیشتر

رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان

ظریفه سهرابی؛ سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ ابراهیم حاتم پور؛ فریق میروقشلاق؛ مهدی محمدپور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 165-177

چکیده
  گسترش بیماری کرونا و اضطراب کرونا با تعطیلی مدارس و تغییر سریع شیوه آموزشی، بر زندگی تحصیلی و آموزشی دانش اموزان تاثیر گذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش میانجی امید تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره اول ...  بیشتر

تجربه زیسته دانشجویان از جامعه‌پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید19

مژگان خوشنام

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 178-186

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف عمیق از تجربه زیسته دانشجویان دکتری دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و امیرکبیر از جامعه پذیری دانشگاهی خود در دوران کرونا است. با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی استفهامی و نمونه‌گیری نظری، مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با 18 دانشجوی دکتری (در سال 1399) انجام شد. سپس اطلاعات بدست آمده از مصاحبه‌ها با استفاده از نرم ...  بیشتر

چالش های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان

عصمت نبی پور؛ مریم براتعلی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 187-202

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان بود.‌ روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوا می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختارمند استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

اثربخشی هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی و اخلاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم در دوره همه‌گیری کرونا

فرحناز بهلولی چیچکلوی حاجی آقا؛ هیمن محمود فخه

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400

چکیده
  بیماری کروناویروس علاوه بر ایجاد آسیب‌های جسمی، بر سلامت روان افراد نیز تأثیر جدی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی و اخلاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر ارومیه در دوره همه‌گیری کرونا انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.. جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش های مقابله: با نقش واسطه ای خشم

زهرا مقدم؛ حسن محمودیان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400

چکیده
  شرایط بحرانی همه‌گیری بیماری می‌تواند باعث آثار منفی روانی شود که به نوعی بر سلامت روان افراد جامعه اثرگذار هستند. با توجه به اهمیت سلامت روان‌شناختی افراد هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش های مقابله با نقش واسطه ای خشم بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی (تحلیل مسیر) بود. با استفاده ...  بیشتر