نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز، ایران.

2 استادیار گروه رواشناسی تربیتی، دانشگاه باختر، ایلام، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه مهاباد، ارومیه، ایران

4 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

گسترش بیماری کرونا و اضطراب کرونا با تعطیلی مدارس و تغییر سریع شیوه آموزشی، بر زندگی تحصیلی و آموزشی دانش اموزان تاثیر گذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش میانجی امید تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر ارومیه می‌باشد (حدوداً 20000 نفر)، نمونه پژوهش شامل 400 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری داده ها از سه پرسشنامه، مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS)، مقیاس امیدبه تحصیل (AHS) و پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیتریننوهمکاران (2014)استفاده شد که به صورت آنلاین در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اضطراب کرونا با امید تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان رابطه دارد و امید تحصیلی نقش میانجی را بین اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزانایفا می کند. در نتیجه افزایش اضطراب کرونا با کاهش امید به تحصیل همراه می شود و این کاهش امید تحصیلی منجر به کاهش بهزیستی دانش آموزان می گردد. بر این اساس، نیاز است تا مدارس و نظام آموزشی در زمان حضور بیماری کرونا و پس از آن، آموزش ها قدامات و مشاوره های لازم را برای بهبود اضطراب کرونا، بهزیستی تحصیلی و امید تحصیلی دانش آموزان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها