نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشگاه الزهراء

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک به صورت مجازی بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرا شد. روش پژوهش نیمه-آزمیشی باطرحِ پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری را دانش آموزان پایه ی سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهرستان بیرجند که در سال تحصیلی 1400-1399 به مراکز اختلالات یادگیری مراجعه کرده بودند و دارای مشکلات هیجانی بودند تشکیل می دادند. تعداد 30 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و پرسشنامه های تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (گراس و جان، 2003) و نشاط ذهنی (رایان و فردریک، 1997) را تکمیل کردند. محتوای آموزشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک در 10 جلسه به والدین گروه آزمایش به صورت مجازی ارائه شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد درمان مدنظر بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری تأثیر معناداری داشته است، اما بر تعامل ترکیبی تنظیم هیجان و نشاط ذهنی اثرگذار نبود. لذا، اگرچه استفاده مؤثر از تمام راهبردهای تنظیم هیجان بر بهزیستی و نشاط تأثیر دارد اما با استفاده از تنها دو راهبرد ارزیابی مجدد و سرکوبی نمیتوان به طور قطع نشاط ذهنی را در این دانش آموزان افزایش داد. در نتیجه این درمان بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری تأثیر دارد و استفاده از آن جهت کمک به این دانش آموزان پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها