نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

شرایط بحرانی همه‌گیری بیماری می‌تواند باعث آثار منفی روانی شود که به نوعی بر سلامت روان افراد جامعه اثرگذار هستند. با توجه به اهمیت سلامت روان‌شناختی افراد هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش های مقابله با نقش واسطه ای خشم بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی (تحلیل مسیر) بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 250 نفر، ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ترس از ابتلا به بیماری کرونا ویروس اهرسو و همکاران (2020)، مقیاس اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران (1398)، پرسشنامه اظهار حالت-صفت خشم اسپیلبرگر (1988) و پرسشنامه راه‌های مقابله اندلرو پارکر (1990) را تکمیل کردند. تحلیل یافته ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار spss و تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیرهای اضطراب کرونا و ترس از کرونا و بین متغیرهای خشم و ترس از کرونا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای راهبردهای مقابله و ترس از کرونا رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان دادن مدل ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش های مقابله: با نقش واسطه ای خشم مدلی روا در جامعه مورد پژوهش است و داده ها برازش مناسبی با مدل نظری دارند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، لزوم اجرای کارگاه‌های آموزشی مناسب جهت کاهش اضطراب و خشم در افراد، به منظور جلوگیری از بروز ترس از کرونا احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها