نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

بیماری کروناویروس علاوه بر ایجاد آسیب‌های جسمی، بر سلامت روان افراد نیز تأثیر جدی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی و اخلاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر ارومیه در دوره همه‌گیری کرونا انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.. جامعه‌ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی 99-400 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 40 دانش آموز دختر، از بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه انتخاب و به تصادف در دوگروه آزمایش و کنترل گمارده شد. ابتدا هر دو گروه با استفاده مقیاس اخلاق تحصیلی گل‌پرور (1389) و مقیاس بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه ریف (2004) مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در 11 جلسه آموزش هوش اخلاقی شرکت کردند، درحالیکه گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داده شد و آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. در نهایت، داده‌های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات مشخص شد که آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد. (05/0>P). لذا توصیه می‌شود آموزش هوش اخلاقی به دانش‌آموزان به عنوان یک روش مداخله‌ای مناسب جهت ارتقای بهزیستی روانشناختی اخلاق تحصیلی آنان به کار رود.

کلیدواژه‌ها