نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه زهرا (س)، اهواز، خوزستان، ایران. آموزش و پرورش شهرستان باوی، خوزستان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 آموزش و پرورش شهرستان باوی، خوزستان، ایران

4 آموزش و پرورش شهرستان باوی، خوزستان، ایران.

5 آموزش و پرورش شهرستان دهلران، ایلام، ایران.

6 آموزش و پرورش شهرستان موسیان، ایلام، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی معلمان در دوران کووید-19 با نقش واسطه ای پذیرش آموزش مجازی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. از جامعه آماری معلمان دو استان خوزستان و ایلام در سال تحصیلی 1400-1401، 353 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به تغییر Dunham et al, 1989؛ پرسشنامه پذیرش آموزش الکترونیک حسینی و همکاران، 1393؛ پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach & Jackson, 1997. داده‌ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند و یافته‌ها حاکی از معنی‌داری رابطه مستقیم بین نگرش نسبت به تغییر با پذیرش آموزش مجازی بود (01/0>P)، رابطه مستقیم بین پذیرش آموزش مجازی و فرسودگی شغلی معنی‌دار بود (01/0>P)، اما رابطه مستقیم بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0<P)؛ بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی از طریق پذیرش آموزش مجازی رابطه غیر مستقیم معنی‌داری وجود داشت (01/0>P). لذا می‌توان گفت نگرش مثبت نسبت به تغییر، با تاثیر بر میزان پذیرش آموزش مجازی در معلمان به صورت غیر مستقیم فرسودگی شغلی را در دوره همه گیری کوید-19 پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها