نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی /دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی /دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

4 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور میاندوآب ، ارومیه،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر "بازخوردهای اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‌آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود. این پژوهش به صـورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 40 آزمـودنی از میـان دانـش‌آمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی در سیاهه افسردگی بک2 شـهر اردبیل با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخـاب و بـا استفاده از روش نمونه‌گیری تصـادفی ساده در گـروه-هـای مداخله "ارائه بازخوردهای اصلاحی معلم" (20 نفر) و کنترل (20 نفر) گمارده شـدند. برای گروه مداخله 12 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اضطراب Covid-19علی پور و همکاران(1398) و پرسشنامه افسردگی بک نسخه دو(1978) در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای 2 گروه مداخله و کنترل استفاده شد. داده‌ها در نرم-افزار spss نسخه 24 تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری تفاوت معنا‌داری بین 2 گروه نشان داد(01/0>P). یافته‌ها حاکی از آن بود که میزان اضطراب Covid-19 گروه مداخله به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است(01/0>P). بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که"بازخورد اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‌آموزان دختر مبتلا به افسردگی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. لذا باید مسئولین مربوطه که در حوزه آموزش و پرورش مشغول فعالیت هستند به بحث بازخوردهای اصلاحی معلم در این دوره Covid-19 توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق بتوانند میزان اضطراب در دانش آموزان مبتلا به افسردگی را کاهش بدهند .

کلیدواژه‌ها