نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه آزاد ساوه- گروه روانشناسی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه مراقبت از بیماران کووید-19(کرونا) با پرستاران سایر بخش‌ها بود که با روش توصیفی از نوع مطالعات علی-مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منطقه سه تهران بود، که از بین آنها نمونه‌ای برابر 97 نفر(47 نفر پرستار در بخش مراقبت‌ از بیماران کووید-19، 50 نفر پرستار در بخش عادی) با روش در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی(فرم کوتاه) سازمان بهداشت جهانی(1989)، پرسشنامه سلامت عمومی Goldberg & Hilder(1979)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو Bagbay et al., 1994) (، مقیاس تحمل پریشانی Simons & Gaher (2005) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل و نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد کیفیت زندگی و سلامت روان پرستاران شاغل در بخش‌های عادی از پرستاران شاغل در بخش‌های کرونا بالاتر است. اما تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی پرستاران شاغل در بخش کرونا بالاتر از پرستاران شاغل در بخش‌های عادی بود. براساس نتایج بررسی حاضر، تامین تجهیزات محافظت شخصی کافی و ایجاد زمینه بهرگیری از خدمات مشاوره و روانشناسی به موقع، در کنار سایر اقدامات تامینی و تشویقی، می‌تواند در کاهش اضافه بار روانی پرستاران مفید باشد.

کلیدواژه‌ها