نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان بود.‌ روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوا می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختارمند استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و فرایند جمع‌آوری اطلاعات در ده مصاحبه به اشباع نظری دست یافت. داده‌ها با استفاده از مراحل تحلیل داده‌ها از طریق سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار10MAX QDA مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. به طور کلی تعداد کدهای باز 150، کدهای محوری 137 و کدهای انتخابی 4 شناسایی و بدست آمد و نشان داد که عوامل اقتصادی (هزینه و نبود تجهیزات کافی، عدم پاسخگویی به تمام مشکلات دانش آموزان، عدم کنترل خانواده، عدم ارتباطات بین دانش‌آموزان، جدی نگرفتن کلاس، مشکلات نحوه آموزش)، آموزش ضمن‌خدمت برای معلمان (ابزار کمک آموزشی در دوران کرونا، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان و ایجاد برنامه تشویقی برای دانش‌آموزان)، تولید محتوا (ایجاد محتوای جذاب آموزشی و برنامه‌های رفع اشکال مجازی) و تعامل و ارتباطات )ایجاد تعامل میان والدین و معلم، برگزاری برنامه تشویقی مجازی، همکاری والدین، ویژگی‌های استراتژیک و ویژگی‌های نرم‌افزار) شناسایی گردید. نتایج کلی پژوهش نشان داد که با توجه به محتوای آموزشی و مشکلات زیرساختی و ایجاد برنامه تشویقی می‌توان چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها