نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل آموزش در کلاس‌های چندپایه در ایام شیوع بیماری کرونا و آموزش مجازی صورت‌گرفته است. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعه‌ی آماری شامل ۱۸۷ نفر از معلمان مدارس ابتدایی چندپایه در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در استان مرکزی می‌باشد که ۵ معلم به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس ۱۰ معلم دیگر از طریق معرفی نفرات قبلی به‌صورت نمونه‌گیری گلوله برفی شناسایی و موردمطالعه قرار گرفتند. اطلاعات این پژوهش از مصاحبه با ۱۵ نفر به حد اشباع رسید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با الگوی کلایزی و در طی ۷ مرحله شامل: مطالعه‌ی دقیق مصاحبه‌ها، استخراج مضامین اصلی، فرموله کردن معانی شناخته شده، دسته‌بندی کدها، تلفیق کدها، روشن شدن ساختار پدیده، اعتبارسنجی نهایی؛ انجام شد. یافته‌های حاصل از پژوهش در ۵ مضمون اصلی شامل تغییر ساختار کلاس‌های چندپایه، دانش‌آموزان، والدین، معلمان و امکانات آموزشی و ۱۷ مضمون فرعی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد در ایام شیوع بیماری کرونا آموزش در کلاس‌های چندپایه، از حالت چندپایه بودن خارج شده است و در نتیجه از مزایای این نوع آموزش کاسته شده است. همچنین محدودیت‌های آموزش مجازی در کلاس‌های چندپایه ناشی از عدم دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت بیشتر بروز پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها