مقایسة تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکة وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران

حسین ابراهیم آبادی؛ علی دلاور؛ علی اکبر سیف؛ یحیی تابش

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 9-34

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش به منظور مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکۀ وب و آموزش به روش سنتی36 دانش آموز به صورت تصادفی از میان دانشآموزان سال دوم دبیرستان مفید انتخاب و به همینروش در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمونهای پیشرفت تحصییلی،انگیزش پیشرفت و سه پرسشنامه برای اندازهگیری متغیرهای پیشبین بود. نتایج تجزیه ...  بیشتر

رابطة سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایتمندی آنان از دوره‌شان

مهرانگیز علینژاد؛ عباس حری؛ محمدرضا سرمدی؛ سید محمد شبیری

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 35-58

چکیده
  چکیدهدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، نمیتوانند از تغییراتی که در جامعه رخ میدهد؛ بیتفاوت باشند . اینتغییرات، چالش های بیشماری را به دنبال دارد و آموزش الکترونیکی، یکی از را هحل ها یی است که مراکزآموزشی، برای پاسخ به چالش های موجود به کار گرفته اند. پژوهشگران، در این پژوهش سعی دارند نخستسطح سواد اطلاعاتی یادگیرندگان، عملکرد تحصیلی ...  بیشتر

طراحی و تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران

روح الله نوری؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدرحیم اسفیدانی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 59-89

چکیده
  چکیدهیکی از چالش های اساسی کشورهای درحال توسعه در تجارت الکترونیکی، آموزش و ظرفی تساز ینیروی انسانی است. پروژه آموزش و آگاه سازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران با هدفشناسایی فعالان و بازیگران تجارت الکترونیکی و طراحی دوره های مناسب منطبق بر نیاز آنا ن تعری فشد. پیرو چنین هدف عمده ای، در ابتدا گروه های بالقوه فراگیران با استفاده ...  بیشتر

مقایسۀ برنامه‏ های درسی اجرا شده و کسب ‏شدۀ آموزش حضوری و الکترونیکی رشتۀ مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران

غلامعلی احمدی؛ هاشم فردانش؛ مریم رضایی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 91-117

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر مقایسۀ برنامههای درسی اجرا شده و کسبشدة رشتۀ مهندسی صنایع در دانشگاهعلم و صنعت ایران میباشد. در این پژوهش ملاک انتخاب، دروس ارائه شده در رشتۀ مهندسی صنایعبود که از طریق روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از 46 درس ارائه شده در رش تۀ مهندسیصنایع 12 درس انتخاب شد و 480 دانشجوی رشتۀ مهندسی صنایع در آموزش حضوری و الکترونیکیبه ...  بیشتر

ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا داداش زاده

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 119-136

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیراست. سؤال کلی تحقیق این است که آیا برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتیامیرکبیر در سطح مطلوبی قرار دارد؟ به همین منظور یازده مؤلفۀ سازماندهی، مدیریت، فنّاوری ، اهداف،محتوا، محیط ارائه، ملاحظات اخلاقی، تعامل، ارزشیابی، ...  بیشتر

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی

مقصود امین خندقی؛ معصومه محمدحسین زاده

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 137-152

چکیده
  چکیدهروند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است . بدون شک، موفقیت در امرآموزش الکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع آموزش است. یکی از روشهای پ یش بین یاستقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن پیش بینی رفتار ایشان، اطلاع از نگرش آنان نسبت به آنموضوع است، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

امکان سنجی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی و ارائۀ راهکار

محمد جمشیدی مقدم؛ داریوش نوروزی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 153-170

چکیده
  هدف تحقیق یافتن به سؤالات زیر بوده است: الف ) در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبائی از چهامکانات و وسایل و تجهیزاتی جهت آموزش دانشجویان برخوردار است؟ ب) برای برگزاری دوره ها یآموزشی از راه آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی چه امکانات و تجهیزاتی لازم است ؟ ج)برنامه های آینده دانشگاه علامه طباطبائی برای برگزاری دوره های آموزشی ...  بیشتر

بررسی تأثیر متغیرهای فردی در اضطراب کامپیوتر در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

بهمن سعیدی پور؛ معصومه سعدمحمدی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 173-211

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی روابط اضطراب رایانه با تجربۀ رایانه، سن، جنسیت، رشتۀتحصیلی و انگیزة پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهرانصورت گرفت. در این پژوهش 151 دانشجوی شرکتکننده در دورههای مجازی به صورتتصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ محققساخته تجربۀ رایانه،مقیاس درجهبندی ...  بیشتر

ارائۀ مدلی برای برآورد خط فقر الکترونیک در جوامع الکترونیک

محمد حسن تاج گردون؛ علی اکبر جلالی؛ سید محسن هاشمی؛ رحیم صفری فارفار؛ محمد قائم تاجگردون

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 213-233

چکیده
  چکیدهنرخ تغییر نحوة زندگی اجتماعی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است . نقشفنّاوری اطلاعات و ارتباطات در توسعۀ اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی بشری در قالب شهرها ییکه مبتنی بر این نوع از فنّاوری بنا میشوند انکارناپذیر است. تصویری که از آیندة زندگی اجتماعیامروز و ساختارهای شهری در آیندهای نه چندان دور ترسیم میشود، در قالب ...  بیشتر

اصلاح نظام آموزش مجازی در ایران از منظر حقوقی

محمد هادی ورهرام

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، صفحه 235-253

چکیده
  چکیدههدف از ارائۀ این مقاله اصلاح نظام آموزشی مجازی در ایران از منظر حقو قی است . وزارتعلوم، تحقیقات و فنّاوری در تلاش است با ارائۀ بخشنامه و آی یننامه ها ی مربوط الگو ییمناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی در کشور ایجاد کند و بدین گونه کیفی ت آموزش ها یمجازی را تضمین کند. در این راستا سعی شده است نگاهی دقیقتر و فنیتر به ابعاد مختلفآموزش مجازی ...  بیشتر