نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاورری

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیات علمی و رئیس مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

چکیده
در این پژوهش به منظور مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکۀ وب و آموزش به روش سنتی
36 دانش آموز به صورت تصادفی از میان دانشآموزان سال دوم دبیرستان مفید انتخاب و به همین
روش در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمونهای پیشرفت تحصییلی،
انگیزش پیشرفت و سه پرسشنامه برای اندازهگیری متغیرهای پیشبین بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها
گرو ههای مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد به رغم تأثیر افزایشی t با استفاده از آزمون
بین میانگین نمرات دو گروه در میزان یادگیری تفاوت معناداری وجود ندارد و آموزش از طریق وب
صرفاً سطوح بالای یادگیری (کاربستن و بالاتر) را تحت تأثیر قرار میدهد . در عین حال آموزش از
طریق وب به طور قابل ملاحظهای موجب افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی می شود و استفاد ة
غیرمعمول، زیاد و فراغتی از اینترنت با میزان یادگیری رابطۀ معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

وادی، حداد، دراکسلر، الکساندر (1384). فناوری برای آموزش: قابلیت‌ها، پارامترها و چشم‌اندازها. تهران: نشر نی (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2003).
هرگنهان، بی.آر، و اُلسون، متیو.اچ. (1385). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری (ترجمة علی‌اکبر سیف). تهران: دوران (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2005)
Bin, C(1997). Brewster academy report. Website: available Brewster Academy.Org
Baraman, S. (2000). The constitutional context: universities, New Information technologies and the us supreme court. Journal of information, communication 8 society, 3, 4, 526-545.
Carnoy, M. (1999). Globalization and educational reform: what planners need to know. Paris: UNESCO: international institure for educational planning press.
Caplan, D.(2003). The development of online coerces. InT. Anderson & f.Elloume (Eds.), theory and practice of online learning (pp.175-193). Athabasca,. AB:athabasca university, from cde. Athabascau. Ca/online- book.
Clark, R.E.(1999). Media will never influence learning, Educational technology research and         Development, 42,2. 21-29.
Davis, A(2003). Developiny an infrastructure for online learning. InT. Andersong.F. Elloumi (Eds.), theory and practice of online learning (PP.97-113). Athabasca, .AB: Athobasca university, from cde. Athabas cau. Ca/on line- book.
Dutton, W.H. & Loader. B.D. (2000). Editorial comment, journal of information and society, 3, 4.
Elloumi, F.(2003). value chain analysis: A strategic Approach to online learning. InT. Anderson 8f. Elloumi .(Eds.). theory and practice of online learning (PP.6795). A thabasca,. AB: Athabasca university, from cde. Athabas cau. Ca/ online – book.
Fahy, p.j.(2004). Media Characteristics and online learning technology. InT. Anderson &f. Elloumi (Eds.), theory and practice of online learning (pp.137-173). A thabasca,. AB: Athabasca university, foromcde. Athabascau ca/online-book.
Fallon,C.8 brown,s. (2002-2008). E-learning stand ards: Aquidetopur chasing, Developing and Depolying standards-conformant E-learning. California: Lucie press.
Franz, K.R.(2003). Building Better School- Home Connection With Technology. In D.T. Gordon (E.D) Digital Classroom. Cambridge, MA: Harvard Education Press & Story Street.
Garrison, D.R & Anderson, t. (2007). E- learning in the 21 st century, British journal of Education technology, 38,4.755-775.
Grey, D(2001). The internet in School. London: Cassells  Education. Available http://www.science direct. Com 
Gordon, D.T.(2003). Curriculum Access In The Digital Age, In D.T. Gordon (Ed.), Better Teaching And Learning In The Digital Classroom. Harvard Education Press & Story Street Cambridge.
Harris, M. (2000). Virtual Learning And the Network Society. London: Rutledge
Hurst, D.C. &Thomas, j.(2003). Developing Team skills and a Ccomplishing Team projects online. InT. Anderson &f. Elloumi (eds.), theory and practice of online Learning (pp.195-249), Athabasca,. AB: a thabasca university, from cde. Athabasca. Ca/online- book.
Karacapilidis,Nikos.(2010).Web-Based Learning Solutions For Communities Of Practice:Developing Virtual Environments For Social and Pedagogical Advancement,University of Patras,Greece.United State of American,Hershey.New York:Copy right ,2010 IGI
Kerry, B.8 Isakson, j.(2007). the power of the internet for learning: moving from promise to practice. Washington, DC: press conference: available http:// interact. Hpc net. Org/web commission/ index. Htm
Kozma, R.B. 8 Clark, R.E. (2006). Does media Affect learning. Website: shameem Blogspot.com
 Lynch, M.M.(2000,2003). The online Educator Microsoft website: http://ebooks.hm
Mc Kimm, J., and Jolli, C. 8 Cantillon, P.(2006). ABC Of Learning And Teachin.: Web Based Learning. BMG-Website: Available Http://BMJ.Com [2007/10/17] .
Selwyn, N. (2000). The national Dride for learning initiative: connecting the learning society, school leader ship and management, 20,4 pp.407.414.
 Smith, M.O. (2002). Open and Distans e-learning in the twenty first century: opportunity to Bridge the divide. In .R. venugopal 8 manjulik (Eds.), to wards virtualization, open 8 Distance learning, kog an page. London: replica press Dvt. Ltd, Delhi.
Tuomi, i. (2002). The future of knowledge management: life long learning In Europe, Fanland: Institute for prospective Technological studies press.
Weber, L.E. (1998). Facilitating  Life long learning universities: the Role of ICTS. Paris: IAU paper.
Yarnal, L.G.(2003). Online Distace Learning: Is It Worth The Cost And Effort? In D.T. Gordon (E.D.) Digital Classroom. Cambridge, MA: Harvard Education Press & Story Street