نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسة مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
یکی از چالش های اساسی کشورهای درحال توسعه در تجارت الکترونیکی، آموزش و ظرفی تساز ی
نیروی انسانی است. پروژه آموزش و آگاه سازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران با هدف
شناسایی فعالان و بازیگران تجارت الکترونیکی و طراحی دوره های مناسب منطبق بر نیاز آنا ن تعری ف
شد. پیرو چنین هدف عمده ای، در ابتدا گروه های بالقوه فراگیران با استفاده از مدل فعالان اقتصاد ی و
مدل تجارت الکترونیکی توربان شناسایی شدند. در گام بعد نقش ها ی اصل ی ه ر یک از باز یگران و
فعالان در عرصۀ تجارت الکترونیک ی بر اساس چارچوب ها ی کارکرد ی تجارت الکترونیک ی و
فرایندهای سازمانی آن تعیین شد. بر اساس نقش های مربوط به هر گروه از فراگی ران، سلسله مراتب
اهداف آموزشی مربوط توسعه داده شد و موضوعات اساسی طراحی در قالب یک سند اطلاعات دوره
ها مواد لازم برای بسته های آموزشی طراح ی و « س. ا. د » (س. ا. د) دسته بندی شدند. با استفاده از این
تدوین شدند.

کلیدواژه‌ها

ابویی اردکان، محمد(1380). طراحی فرایند دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، تهران. وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
فلوید، کریس(1378). فنّاوری در خدمت بنگاه. فصل اول. ترجمه نصیرزاده. تهران. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی(1383). مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی در ایران: مقایسه کشورها در توسعه تجارت الکترونیکی. تهران. دفتر توسعه تجارت الکترونیکی. شرکت راهبر.
Bloom, Benjamin (1956). Major Categories in the Taxonomy of Educational Objectives. Retrieved from http://faculty.washington.edu/krumme/ guides/bloom.html.
Choi, Soon-yong, Dale O. Stahl and Andrew B., Whinston(1999). the Economics of Electronic Commerce, Macmillan. Technical Publishing.
Durnbush, R., Fischer, S., Startz, R( 2004). The Principle of Macroeconomics, 9th edition.
McCarthy William E(2005). Presentation of the REA (Open-edi) Ontology. The REA Accounting and Economic Ontology and Its Use in E-commerce Standards. ISO FDIS 15944-1 – Operational Aspects of Open-edi for implementation– Michigan State University.
Myung Jong Mong (2005). World Class E-Commerce Strategies. California State University. California Research Bureau Organization of Economic Cooperation and Development (2003). Defining and Measuring Internet Commerce. Retrieved from www.oecd.org/ measuing.
Porter, Michael E(1985). Competitive Advantage. Ch. 1. pp 11-15. The Free Press. New York.
Turban Efraim, et al(2006). Electronic Commerce; A Managerial Perspective, Ch. 1, p 17. Pearson Prentice Hall, 4th Edition, ISBN: 0131854615.
UNCTAD (2002). E-Commerce Development Report for 2002. Retrieved from www.UNCTAD.org/reports.pdf.
United Nation Conference on Trade and Development (2005). E-Commerce and Development report; Ch 1. p 5. Retrieved from www.unctad.org.
United Nation Conference on Trade and Development (2005). Information Economy report; Ch 1. p 5. Retrieved from www.unctad.org.