نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

چکیده

چکیده
هدف از ارائۀ این مقاله اصلاح نظام آموزشی مجازی در ایران از منظر حقو قی است . وزارت
علوم، تحقیقات و فنّاوری در تلاش است با ارائۀ بخشنامه و آی یننامه ها ی مربوط الگو یی
مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی در کشور ایجاد کند و بدین گونه کیفی ت آموزش ها ی
مجازی را تضمین کند. در این راستا سعی شده است نگاهی دقیقتر و فنیتر به ابعاد مختلف
آموزش مجازی بر اساس مدل ارزش یابی هدف مدار به عبار تی "الگو ی تحقق اهداف و
برنامه ها" انجام پذیرد. بررسی گزارشات تخصصی بازدیدهای ادواری دفتر نظارت و ارزیابی از
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجازی و جلسات حضوری و نشست با متخصصان
مجازی از دانشگاه ها، سازمان سنجش، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و کسب تجربه از
1385 جمع آوری و - ارائۀ 12 کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی طی پنج سال متوالی از 1390
نقطه نظرات کارشناسان مورد نظر، منتج به ارائۀ پیشنهاد یک اساسنامه حقوقی جهت اصلاح و
ارائۀ نظام آموزش مجازی شده است.

کلیدواژه‌ها

بدریان، مرضیه (1387). ارزشیابی برنامۀ درسی الکترونیکی رشتۀ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس الگوی رودریگ سیمز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
رزاقی، سمیرا (1384). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه دانشگاه مجازی در ایران و تعیین وضعیت راهبردی آن، جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فنّاوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
حقانی، نادر (1390). آموزش زبان در بستر مجازی، چاپ دوم انتشارات امیر کبیر.
صفا، لیلا، شعبانعلی حسین (1385). زنجیره افراد- فرایند- برون داد در آموزش الکترونیک، مجموعه مقالات همایش یادگیری الکترونیکی، زنجان: دانشگاه زنجان.
صفوی، سید علی اکبر (1386). محمدی مهدیاعتبار دهی و نظارت بر دوره‏های یادگیری الکترونیکی در ایران، دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی.
سهرابی، منیره (1384). برسی تطبیقی سیر تحولات آموزش از راه دور و توسعه کمی و کیفی آموزش عالی به ویژه دانشگاههای مجازی در کشور های انگلستان، امریکا و ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
گریسون، دی آر و اندرسون تری (1384). یادگیری الکترونیکی در قرن 21 ( مبانی نظری و عملی)، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد. تهران: علوم و فنون.
مربوطی، فرشید، صیدی مجید (1386). یک چارچوب بومی شده برای مقایسه سیستم‌های آموزش الکترونیکی ، دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی.
ورهرام، محمد هادی (1389-1385). مجموعه گزارشهای بازدید و ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در حوزه آموزش الکترونیکی ، دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری .
ابراهیم زاده، عیسی (1386). انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شمارة 43، صص 134 – 113.
 ابراهیم زاده، عیسی (1385 ). آموزش از راه دور، جزوه درسی.
 قاسمی، علی حسین (1385). بررسی وضعیت سواداطلاعاتی دانشجویان دوره‏های تحصیلات تکمیلی زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و تدوین پیش نویس استانداردهای سواداطلاعاتی برای آنان، پایان نامه دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد.
منتظر، غلامعلی (1386). مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نطام آموزش عالی در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شمارة 43.
Albitz S Rebecca (2007), The What and Who of Information Literacy and Critical Thinking in Higher Education, portal: Libraries and the Academy, Vol. 7, No. 1 (pp. 97–109.
Akeroyd John (2005) Information Management E- Learning , aslib proceedings, 57 (2) , 157-167
Blackstone, T. (2001). Why learn?. higher education in a learning society. Higher
Boekhorst, A. K., & Britz, J. J. (2004). Information literacy at school level
comparative study between the Netherlands and South Africa. South African Journal,of Library & Information Science, 70(2), 63-71.
Breivik , P. S. (2005). 21st century learning and information literacy. Change, 37(2), 20-27.
H.Varahram, I.Kheirizad, A.Mohammadi, M.A.Sangari, “Expansion of E-Learning in Iran” 3rd International Conference on Information and Communication TechnologiesFrom Theory to Application, ICCTA'08, Umayyad Palace, Damascus, Syria ,April 7 - 11, 2008,
Bundy, A. (Ed.). (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: Principles, standards and practice (2nd ed.). Adelaide: Australian and New Zealand Institute of Information Literacy.
Cannon,  Tyrone Heath,2007, An Assessment of Urban Graduate Teacher Education Staduents…. Dissertation For the Degree of Doctor of Education  San Francisco.  
Henley Blair F. (2009) Developing eLearning: A Case Study of Tennessee High School, A dissertation presented to the faculty of the Department of Educational Leadership and Policy Analysis East Tennessee State University for the degree Doctor .
Jacobs Heidi L.M. (2008) Information Literacy and Reflective Pedagogical PraxisAvailable online 28 , The Journal of Academic Librarianship, Volume 34, Number 3, pages 256–262
Julien Heidi ,Susan Barker (2009) How high-school students find and evaluate scientific information: A basis for information literacy skills development ,Library & Information Science Research 31 ,12–17
Gross, David E( 2009) , Assessment of Information Literacy Instruction., San Jose State University, 61 pages.
Gumport, P.J., &Chun,M.(2005). Technology and higher education: Opportunities and challenges for the new era. In P. G. Altbach, R. O. Berdahl & P. J. Gumport (Eds.),
Lloyd, A. (2006). Information literacy landscapes: An emerging picture. Journal of Documentation, 62(5), 570-583.
lupton, mandy 2008, information litarecy and learning, DissertationFor the Degree of Doctor of Philosophy,Queesland University.
Macklin Alexius Smith (2007) Integrating Informatiom and Communiction Technology (ICT) Literacy into the First -Year Compostion Course: …A Dissertation of Doctor of Philosophy, Purdue University ,West Lafayette, Indiana
Asselin, M. (2005). Teaching information skills in the information age: An examination of trends in the middle grades. School Libraries Worldwide, 11(1), 17−35.
McAdo,Monty L. ( 2008) A Case study of Faculty Perceptions of Information  Literacy and Its integration into the Curriculum, A Dissertation Doctor of Education ,Indiana University of Pennsylvania
 Puzziferro Maria( 2008) Self-Regulated Learning as Predictors of Final Grade and Satisfaction in College-Level Online Courses The Amer. Jrnl. of Distance  education , 22: 72–89.
Özdemir Soner Mehmet (2009) A study on the relationship between pre-service teachers’information literacy skills and their attitudes towards distance education ,World Conferences on Education Sciences, (1) , 1648–165, Available online at www.sciencedirect.com.
Real M.Yannick (2008) assessment the relationship between the creativity and the information and media literacy skills of community college ,A dissertation of the requirements for the degree of Doctor of Education in Educational TechnologyDissertation Chairperson.
Salas Eduardo and Janis A. Cannon-Bowers( 2001) The Science of Training: A Decade of Progress Annual Review of Psychology Vol. 52: 471-499 (Volume publication date February).
Sun Pei-Chen ( 2008) What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction ,, Computers & Education Volume 50, Issue 4, Pages 1183-1202
Van de Vord Rebecca (2010) Distance Students and Online Research: Promoting Information Literacy through Media Literacy ,The Internet and Higher Education ,doi: 10.1016/j.iheduc.2010.03.001.
Williams, D., & Coles, L. (2007). Evidence-based practice in teaching: An information perspective. Journal of Documentation, 63, 812−835.
A.Assareha, M. Hosseini Bidokhtb, (2011) Barries to e-teaching and e-learning, Procedia Computer Science 3, 791-795