نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد

چکیده

چکیده
روند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است . بدون شک، موفقیت در امر
آموزش الکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع آموزش است. یکی از روشهای پ یش بین ی
استقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن پیش بینی رفتار ایشان، اطلاع از نگرش آنان نسبت به آن
موضوع است، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت
به آموزش الکترونیکی و بررسی میزان همبستگی میان مؤلفه های مختلف این نگرش است . جامعۀ
آماری این مطالعۀ توصیفی، شامل تمامی دانشجویان دانشکدة پرستار ی و پیراپزشک ی دانشگاه علوم
1387 حداقل یک واحد یادگ یری - پزشکی مشهد بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1388
الکترونیکی را گذرانده بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ برگرفته از پژوهش س یدنقوی ( 1386 ) بود که
چهار مؤلفۀ اساسی دربارة نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی را مورد سنجش قرار
میدهد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات نگرش دانشجویان نسبت به مح یط ها ی آموزش
الکترونیکی در چهار مؤلفۀ 1) مح یط آموزش چندرسانه ای، 2) مح یط یادگ یری مبتن ی بر هد ایت
71 و 70 ،74 ،74/ آموزش دهندگان، 3) محیط یادگیری مستقل و 4) محیط یادگیری مؤثر به ترتیب 5
( از 100 بود که نسبتاً مطلوب است. همچنین رابطۀ مستقیمی میان این مؤلفه ها (به جز بین مؤلفه 1 و 4
مشاهده شد. نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از شرکت در
دوره های آموزش الکترونیکی درک و نگرش مناسبی نسبت به آن پیدا کرده اند.

کلیدواژه‌ها

آر، هرگنهان، اسون، متیو اچ (1377). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه: سیف، علی اکبر، تهران: نشر دوران.
احدیان، محمد، آقازاده، محرم (1378). راهنمای روش‏های نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی، تهران: آییژ.
ارنشتاین، الن سی، هانکنیز، فرانسیس پی (1384). مبانی اصول ومسائل برنامۀ درسی، ترجمه احقر، قدسی، جلد دوم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
بابایی، محمود (1385). "مهارت‏های مورد نیاز برای یادگیری مبتنی بر وب"، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران: مجلهمدیریت اطلاعات، دوره اول، شماره 4-3.
باقری، خسرو (1386). نگاهی دوباره بهتربیت اسلامی، جلد دوم، تهران: مدرسه.
بلاگ، جیمز (1375). فراگیری کامل، مترجم: قشلاقی، محمد، اصفهان: انتشارات مانی.
بهادرانی، مهناز، چنگیز، طاهره، یوسفی، علیرضا و توتونچی، مینا (1385). "بررسی دانش و عملکرد مشمولین آموزش مداوم در خصوص فنّاوری اطلاعات و ارتباطات"، خلاصه مقالات هفتمین همایش آموزش علومپزشکی.
پویازاده، اعظم، شعیری، محمدرضا (1383). "بررسی نگرش دانشجوان الهیات به رشته الهیات و معارف اسلامی"، مجلهدوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال یازدهم، شماره 9.
جلالی، علی اکبر، عباسی، محمد علی (1383)."فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا"، کتاب برنامۀ درسی در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، آییژ.
حقایق، سیدعباس، محمدباقر کجباف، شعبانی، احمد، نیکبخت، محمد، فراهانی، حجت (1387). "ارائه مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت"، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره پنجم، شماره اول.
دبلیو، آر، میلر، ماری میلر (1380). راهنمای تدریس در دانشگاه‌ها، ترجمه: میری، ویدا، تهران: انتشارات سمت.
رحیمی دوست، غلامحسین (1386)، "تجربه پروژه‌های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده‌است؟ چالش‌های پیش روی در پروژه های یادگیری الکترونیکی"، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 10، شماره 2.
رشید ترابی، مجید (1384). عواملمرتبط با نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره‌های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد (تابستان 84) به آموزش از طریقاینترنت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
رنگرزجدی، مریم (1387). "تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش مداوم از طریق اینترنت نسبت به آموزش‌های مبتنی بر کلاس از دیدگاه داروساز"، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیشهید صدوق یزد، خلاصه مقالات نهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی.
زکی، محمدعلی (1386). "معرفی ابزارهای سنجش نگرش نسبت به کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات در سازمان‌های آموزشی"، مجموعه مقالات دومین همایش فنّاوری آموزش(رویکردهای نوین در نظام آموزشی)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه.
ستایش فر، نادر، دیانت، مهین، کمیلی ثانی، حسین، ملایری، علیرضا (1387). "شیوه‌های آموزش نوین از دیدگاه مشمولین طرح آموزش مداوم (CME)  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز"، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیشهید صدوق یزد، خلاصه مقالات نهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی.
سیدنقوی،‌ میرعلی (1386). "نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه‌های دارای آموزش الکترونیکی در ایران"، مجله پ‌ژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دوره 13، شماره 1.
عبادی، رحیم (1383). یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش. تهران: آفتاب مهر.
غلامی، طاهره (1387). "آموزش مهندسی از طریق یادگیری الکترونیکی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن در نظام آموزش عالی"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران: شماره 40، سال دهم.
فرهاد سراجی، عطاران، عزت ا …نادری، مجید علی عسگری (1386). "طراحی برنامۀ درسی دانشگاه مجازی"، فصلنامهمطالعات برنامۀ درسی، شماره 6.
فونتانا، دیوید (1384). روان شناسیبرای معلم، ترجمه: حق گو، عفت السادات، تهران: شباهنگ.
قمرانی، امیر، جعفری، حمیدرضا (1386). "کامپیوتر و تأثیرات آن در فرایند یاددهی و یادگیری دانش‏آموزان استثنایی"، مجموعه مقالات دومین همایش فنّاوری آموزش(رویکردهای نوین در نظام آموزشی)، تهران: دانشگاه علامه.
کاردان، احمد (1386). "مؤلفه‌های مهم در فرایندهای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دروس الکترونیکی"، مجموعه مقالات دومین همایش فنّاوری آموزش(رویکردهای نوین در نظام آموزشی)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه.
کریمی، شهناز، دری پور، فاطمه، پاک آیین (1386). "ارزشیابی دیدگاه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی نسبت به آموزش الکترونیکی و آموزش و آموزش کلاسی (دانشکده علوم پزشکی فسا- سال 85)"، خلاصهمقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی کرمان.
گالن سیلور، جی و همکاران (1374). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه: خوی نژاد، غلامرضا، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
لاولس، آوریل (1384). نقشICTدر کلاس درس، مترجم: فضلی خانی، منوچهر، فتحی نژاد، فرهاد، تهران: انتشارات ورای دانش.
لینچ، مارگاریتامک وی (1383). مدرسه مجازی آموزشگرon lineراهنمایی برای ایجاد کلاس درسمجازی، ترجمه عبادی، رحیم، تهران، مؤسسه آفتاب مهر.
یغمایی، فریده، یغمایی، پگاه (1385). "طراحی ابزاری ایرانی جهت اندازه‌گیری نگرش به رایانه"، پژوهشپرستاری، دوره 1 – شماره 2.
 Khan, Badrul (2005), "managing e- learning strategies: design. deliverly. implementation and evaluation". published in the United State of America by information science publishing.
 Hptt://badrulkhan.com. "Evaluation program in elearning".
Lawrenz, Frances (1976), “The prediction of student attitude toward science from student perception of the classroom learning environment”, Journal of Research in Science Teaching, Volume 13, Issue 6, pages 509–515.
Nichols, A. J. (2008). “An Empirical Assessment of Attitude toward Computers, Motivation, rceived Satisfaction from the e-learning System, and Previous Academic Performance and their Contribution to Persistence of College Student Athletes Enrolled in e-Learn”.  Doctoral Dissertation. Nova Southeastern University.
Paechter, Manuela, Maier, Brigitte, Macher, Daniel (2009), “Students' expectations of, and experiences in e-learning: Their relation to learning achievements and course satisfaction”, Journal Computers & Education, Volume 54 Issue 1: 222-229.
Ruhe, V., & Bruno, D. (2009), "evalution in distance education and e-learning”, the guliford press new York,London.
Sam, Hong. Kian, Othman, Abang. Ekhsan. Abang, & Nordin, Zaimuarifuddin. Shukri (2005), “Computer Self-Efficacy, Com puter Anxiety, and Attitudes toward the Internet: A Study among U ndergraduates in Unimas”, Educational Technology & Society , 8 (4), 205-219.
Snajder maga, verlic matega, povaleg petra,debevc matijaz (2007) ,"pedagogical evaluation of learning courses adapted pedagogical index" center for interdisciplinary and multidisciplinary and studies of the university of Maribor,faculty for electrical engineering and computer science,conference ICL.
Torkzadeh G and Van Dyke T. P. (2002), “Effect of traning On internet self- efficacy and computer user attitudes”, Computer in Human Bahavior. 16: 479- 496.
Vrasidas, C., Zembylas, M., & Chamberlain, C. R. (2003), “Complexities in the evaluation of distance education and virtual schooling”. Educational Media Internationa, pages , 40 (3 & 4). 201 – 208.