نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
است. سؤال کلی تحقیق این است که آیا برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در سطح مطلوبی قرار دارد؟ به همین منظور یازده مؤلفۀ سازماندهی، مدیریت، فنّاوری ، اهداف،
محتوا، محیط ارائه، ملاحظات اخلاقی، تعامل، ارزشیابی، خدمات پشتیبانی و پیامد با پرسشنام ۀ
محققساخته مورد بررسی قرار گرفت. برای تفسیر آن از روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلی استفاده
90 محاسبه شد . / شد. روایی این پرسشنامه با نظر استادان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0
جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ استادان، آموزشیاران و دانشجویان کارشناسی ارشد دور ة آموزش
الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که: میانگین کل سؤال اول
تحقیق (سازماندهی) از نظر گروه نمونه 3.16 ، میانگین کل سؤال دوم تحقیق (مدیریت) از نظر گروه نمونه
3.46 ، میانگین کل سؤال سوم تحقیق (فنّاوری) از نظر گروه نمونه 2.92 ، میانگین کل سؤال چهارم تحقی ق
، (اهداف) از نظر گروه نمونه 3.59 ، میانگین کل سؤال پنجم تحقی ق (محتو ا) از نظر گروه نمونه 3.46
میانگین کل سؤال ششم تحقیق (محیط ارائه) از نظر گروه نمونه 3.14 ، میانگین کل سؤال هفتم تحقی ق
(ملاحظات اخلاقی) از نظر گروه نمونه 3.49 ، میانگین کل سؤال هشتم تحقیق (تعامل) از نظر گروه نمونه
3.40 ، میانگین کل سؤال نهم تحقیق (ارزشیابی) از نظر گروه نمونه 3.33 ، میانگین کل سؤال دهم تحقی ق
(خدمات پشتیبانی) از نظر گروه نمونه 3.11 ، میانگین کل سؤال یازدهم تحقیق (پیامد) از نظر گروه نمونه
3.11 به دست آمد. بنابراین بر اساس نمرات میانگین مذکور، وضعیت برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کلیۀ مؤلفه های مورد ارزشیابی در سطح نسبتاً مطلوب است..
 

کلیدواژه‌ها

امین پور، فرزانه (1384). بررسی ساختار و مزایای آموزش الکترونیکی، مجموعه مقالات همایش از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
بدریان، مرضیه (1387). ارزشیابی برنامۀ درسی الکترونیکی رشتۀ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس الگوی رودریگ سیمز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
رزاقی، سمیرا (1384). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه دانشگاه مجازی در ایران و تعیین وضعیت راهبردک آن، جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فنّاوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
صفا، لیلا، شعبانعلی حسین (1385). زنجیره افراد- فرایند- برون داد در آموزش الکترونیک، مجموعه مقالات همایش یادگیری الکترونیکی، زنجان: دانشگاه زنجان.
صفوی، سید علی اکبر (1386)، محمدی مهدیاعتبار دهی و نظارت بر دوره‌های یادگیری الکترونیکی در ایران، دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی.
سهرابی، منیره (1384). برسی تطبیقی سیر تحولات آموزش از راه دور و توسعه کمی و کیفی آموزش عالی به ویژه دانشگاه‌های مجازی در کشور های انگلستان، امریکا و ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
گریسون، دی آر و اندرسون تری (1384)، یادگیری الکترونیکی در قرن 21 ( مبانی نظری و عملی) ، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد. تهران: علوم و فنون.
مربوطی، فرشید، صیدی مجید، (1386)، یک چارچوب بومی‌شده برای مقایسه سیستم‌های آموزش الکترونیکی  ، دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی.
Svetcov). 2000(The Virtual Classroom VS.The realon. Forbes, 166, 50-54. Education. In M.  Wallace, A.  Ellis& Newton)  Eds ( Proceeding Of moving Online 11conference)PP 222-231(Lismore  : Southern Cross University.
Light, grey . Cox, roy )2002 . (Lerning & Teaching in Higher Education . London: Paul Champan publishing.