نحوۀ پرسیدن سؤال و نقش آن در آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم و تربیت اسلامی

سیدصدرالدین شریعتی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 9-28

چکیده
  یکی از مؤلفههای مهم در آموزش و پرورش اسلامی، سؤال و نحوه سؤال پرسیدناست که به عنوان یکی از روشهای آموزشی و تربیتی بیان می شود . در قرآن کریمسؤال، فراوان مطرح است. سؤال در قرآن با ادوات سؤال ، کلمۀ سؤال و مشتقات آندیده می شود. هدف از سؤال در قرآن کریم دانایی و رشد معلومات اشخاص است دراین مقاله ابعاد مختلف سؤال و آئین سؤال کردن شامل: اجازة ...  بیشتر

مقایسة میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی

علی یزدان پناه نوذری؛ جواد حاتمی؛ سید عابدین نبوی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 29-39

چکیده
  پژوهش حاضر میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانشآموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی برسنجش اصیل و سنتی را مورد بررسی قرار داد .روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونۀ پژوهش 60 نفر از89 ) است که به صورت تصادفی - دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان در ناحیۀ 2 شهرستان ساری ( 90ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد ...  بیشتر

اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان

عاطفه فردوسی پور؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 41-58

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرحمتن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ موردمطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهرتهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن3) به × 300 نفر بوده اند که در یک ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی ابعاد کمال‌گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری و اهمال‌کاری تحصیلی

حسین اساسی؛ جلیل فتح آبادی؛ محمود حیدری

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 59-79

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطۀ بین ابعاد فرزندپروری واهمال کاری تحصیلی بود. بدین منظور 490 دانشجو ( 211 پسر و 279 دختر ) از دانشگاه شه یدبهشتی تهران که به شیوة نمونه گیری خوشه ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شده بودند،پرسشنامۀ سبک فرزندپروری ادراک شده (نقاشیان، 1358 )، مقیاس ارزیابی اهمال کار ی نسخۀدانشجو (سولومون ...  بیشتر

مدرسه به مثابۀ بستر رشد خلاقیت (رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت)

حمید رضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی؛ علی محمدی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 81-107

چکیده
  در این پژوهش هدف آن بوده است که به بررسی مفهوم خلاقیت و علل و عوامل پرورش یکفرد خلاق و نیز بررسی کارکردها و اجزای فضای باز مدرسه با تأکید بر مدارس ابتدایی وخصوصیات و نیازهای کودکان این دوره، پرداخته و راهکارهایی برای معماری فضاهای بازآموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت فراگیران به عنوان ساکنین مدرسه ارائه شود . پژوهش ازلحاظ هدف، بنیادی و ...  بیشتر

بررسی و مقایسۀ کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی: نمونۀ موردی دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر

خدانظر فرخ نژاد؛ علی آدمی؛ سعید غیاثی ندوشن؛ سیده سمیه ابطحی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 109-127

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علومپزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق را 200 نفر از اعضای هیئت علمی88 به فعالیت اشتغال داشتند، تشکیل دادند که به علت محدود بودن جامعۀ آماری - که در سال تحصیلی 89از آ نها سرشماری کامل به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، ...  بیشتر

مطالعه و تعیین مؤلفه‏ های مؤثر بر ارزیابی سرمایۀ فکری در مؤسسات دانش محور (مطالعۀ موردی: شرکت‏های مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد)

محمد محمودی میمند؛ مهدی حدادزاده

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 129-149

چکیده
  هدف این مقاله ضمن تعیین و اولویت بندی مؤلفه های م ؤثر بر سرمایۀ فکری ، میزانبرخورداری شرکتهای مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد از این سرمایه نیز بررسی میشود .پرسشنامۀ این تحقیق شامل: 31 عامل مربوط به سرمایه های فکر ی (در سه حوز ة سرما یۀانسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری) با طیف لیکرت 7 گزینه ای م یباشد . محاس بۀ0) حاکی از اعتبار بالای ...  بیشتر

بنیاد روان‏شناسی و پداگوگی افزایش انگیزۀ مدرسان زن در مؤسسات بازآموزی ایران

زهره میرسپاسی؛ سعید صانعی؛ معصومه علینژاد

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، صفحه 151-167

چکیده
  هدف ازانجام این پژوهش بررسی و ارائۀ شیوههای ارتقاء انگیزة مدرسان است. هدف تحقی قتوسعهای و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. نمونه به روش غیرتصادفی و با تعی ینمراکز معین در استانهای سراسر کشور، از مدرسان هر مرکز انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل: پرسشنام ۀ سلسله مراتب نیازها ی مازلو،پرسشنامۀ تحلیل ...  بیشتر