نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرح
متن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ مورد
مطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهر
تهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن
3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آزمایش 1
صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. ابزارها ی پژوه ش نی ز عبارت بود از متون
آموزشی، پرسشنامه درک مطلب و پرسشنامۀ نگرشسنج به منظور تحلیل داده ها نی ز از
تحلیل واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. بخشی از نتایج آزمون نشان
دادند که ساختار توضیحی (استفاده از مثال ها) بر روی درک مطلب مؤثرتر از
ساختارهای توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

دلاور، علی (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی، تهران: رشد
سیف، علی اکبر، (1386)، روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویراست ششم)، تهران: آگاه
کریستینسن ل. ب (1387. روش‌شناسی آزمایشی، ترجمه: علی دلاور، تهران: رشد
 هرگنهان، بی آر و السون، م (1385). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری (ترجمه علی اکبر سیف). ویرایش هفتم. تهران: دوران
Bruner, Jerome. (1996). The Culture of Education. Massachusetts: Harvard university press.
Chambliss, M. J & Richardson, W. & Torney-purda, J & Wilken feld, B. (2007). Improving textbooks as away to foster civic understanding and engagement. The center for Information's & Research on civic learning and engagement (CIRCLE). Working paper 540.
Chambliss, M.J. & Cal fee, R. O (1998). Textbook for Learning: Nurturing Children's mind. Blackwell publishers ltd.
Chou have, v, Robinowitz, M & Schieble, K.M. (1989). The effect on main idea comprehension, Reading Research Quarterly, Vol. 24. No1. PP. 72-88. Http://www.Jstore-org/stable/748011
robins, Adrienne,. (1996). The analytical (writer: the art of the expository Paragraph. (2th ed). A college Rhetoric Alta Loma,. CA: Collegiate press.
Biays, J.S.& wershoven. C. (2004). A long these lines: writing paragraphs and Essays, (3 ed). New jersey: prentice Hall.
Chambliss, M.J. (1995). Text cues and strategies successful readers use to construct the gist of lengthy written arguments. Reading Research Quarterly. Vol. 30, No. 4. PP. 778-807.
Cleveland State university. (2009) Crafting paragraph the writing center.
Daniels, H & Edwards, A  (2004). Reader in Psychology of Education. USA: Rutledge Flamer.
Daniels, H. (2002). Vygotsky & Psychology. USA: Rutledge flamer.
Kinstch, W. & Yarbrough, J.C. (1982). Role of rhetorical Structure in text comprehension Journal of Educational (Psychology. 74 (6) ,. 828- 8j34.
Kinstch, W., & Van Dijk, T,.A (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, 85, 363-394.
Rosen & Behrens's (2000). The Ellyn and Bacon Handbook.(4th Ed). Boston:  Ellyn and Bacon.