نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانشآموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر
سنجش اصیل و سنتی را مورد بررسی قرار داد .روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونۀ پژوهش 60 نفر از
89 ) است که به صورت تصادفی - دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان در ناحیۀ 2 شهرستان ساری ( 90
ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این
پژوهش عبارتاند از: 1. پیش آزمون پیشرفت تحصیلی ، 2. آزمون پایانی (پیشرفت تحصیلی ) زبان
انگلیسی، 3. آزمون عملکردی درس زبان انگلیسی، 4. پرسشنامۀ تجدید نظر شدة نگرش نسبت به
پیش از اجرای رویکردهای اصیل و سن تی دو گروه به وسیل ۀ پیش آزمون . (SAAS-R) امتحان
محققساخته جهت حصول اطمینان از عدم تفاوت معنادار میانگین های دو گروه مورد آزمون قرار
گرفتند. نتایج نشان داد که: 1. میزان یادگیری عملکردی دانشآموزان با روشهای سنجش اصیل بیشتر از
روشهای سنتی است. 2. نمرات آزمون پایانی دو گروه تفاوت معناداری ندارند. 3. میزان یادسپاری در
روشهای اصیل بیشتر از روش سنتی است. 4. نگرش نسبت به امتحان در گروه روشهای اصیل
مثبت تر از گروه روش سنتی است .

کلیدواژه‌ها

خرم آبادی، یدالله .(1387) .تأثیر بکارگیری روش‏های سنجش جایگزین و سنتی بر انگیزش پیشرفت ،نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی .
سیف،علی اکبر.(1384). سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری :روش‏های قدیم و جدید. تهران:دوران.
صفوی ،امان الله .(1378).کلیات روش‌ها و فنون تدریس .انتشارات مؤثر.
علی آبادی ،خدیجه .(1374) .مقدمات تکنولوژی آموزشی . انتشارات دانشگاه پیام نور.
غلام نتاج و فیروزفرد(1385) .چگونه توانستیم با استفاده از رویکرد نوین ارزشیابی (فرآیند مدار و تکوینی ) فرآیند یاددهی – یادگیری را بهبود ببخشیم ؟واحد تحقیقات آموزش وپرورش.
کدیور ،پروین (1379).روانشناسی تربیتی .تهران :انتشارات سمت.
کوثری ،رضا. (1379).بررسی میزان آشنایی و بکار گیری شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش‏آموزان توسط دبیران متوسطه .پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده .
کیامنش، علیرضا.(1379).روش‏های ارزشیابی آموزشی (رشته علوم تربیتی). تهران: پیام نور..
محسنی ،نیک چهره .(1375) .ادراک از کودکی تا بزرگسالی .تهران :نشر بعثت .
Ackerman ,T.A. and SMITH .P.L(1980).A comparison of the information provided by essay ,multiple- choice ,and free-response writing test .Applied psychological measurement.12(2),117-128.
Baker, E.L.O’Neil,H.F.Ir.& Linn,R.(1993). Policy and validity prospect for performance-based assessment.American Psychologist,48(12).
Brookhart,S.M.,&Durkin,D.T.(2003).Classroom Assessment,student motivation and achievement in high school social studies classes.Applied measurement and science Education,16(1),27-54.
Crystal,D.(1986).listen to your child.Harmondsworth:penguin.
Hopkins,D.(1987).Improving the quality of schooling.London:Falmer Press.
Lee.S.(1994).The effect of assessment approach on reported study strategy use.unpublished doctorial dissertation.pensylvania state university,university park. http://www.eduplace.com/rdg/res/litass/auth.html
Stefanou,C.&parkes,J.(2003).Effects of classroom achievement. Perceptual and motor skills,62,859-862.
Wang,Y.H,& Lin,C.H.(2004).A multimedia database supports Engilish distance learning .information sciences ,158,189-208