نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم
پزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق را 200 نفر از اعضای هیئت علمی
88 به فعالیت اشتغال داشتند، تشکیل دادند که به علت محدود بودن جامعۀ آماری - که در سال تحصیلی 89
از آ نها سرشماری کامل به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، دو پرسشنامۀ کیفیت زندگی کاری
والتون و رضایت شغلی میرکمالی ( 1387 ) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به سؤالات تحقیق از
گروههای مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شد. t روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون
یافتههای تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیج
فارس در سطح نسبتاً نامطلوبی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خلیج
فارس در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. با این وجود، وضعیت دانشگاه علوم پژشکی در هر دو مقوله از
خلیج فارس تا حدودی بالاتر بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب فضای زندگی کاری،
قانونگرایی در سازمان و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت
شغلی همبستگی چند گانه دارند.

کلیدواژه‌ها

داودی، سید محمدرضا. ( 1377). «بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی و حوادث شغلی در بین کارکنان عملیاتی شاغل در مجتمع فولاد مبارکه». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
ساعتچی، محمود ( 1376). روانشناسی بهره وری، چاپ اول، تهران، نشر ویرایش
سلمانی، داود. (1382). «کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره وری سازمان‏ها» مجله دانش مدیریت، شماره 61-60
محب علی، داود. (1373). «زندگی کاری بهتر، عاملی در افزایش بهره وری». فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 13 و 14
میر سپاسی، ناصر. (1371). «تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری». مجله اقتصاد مدیریت، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 11
مقیمی٬ سید محمد. (1380). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی٬ چاپ دوم٬تهران٬ انتشارات ترمه
محمد زاده٬عباس و مهروژان٬ آرمن. (1375)."رفتار سازمانی« نگرش اقتضایی» ". چاپ اول٬تهران٬ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
هوی و میسکل. ( 1982 ).تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. ترجمه: سید عباس زاده٬ میرمحمد٬ 1370 ٬ چاپ اول٬ تهران٬ انتشارات انزلی
Bruce ,Willa.(1989)."The Relationship between Quality of Work life and Job Satisfaction A: Study of the Nations Municipal Clerks", Eric,Reports Research.
 Dales, Beach.(1991). Personnel,The Management of people at Work Fifth Edition,Max Well Macmillan International Edition .
Dienhart, John R.(1993)." Job Satisfaction, Job Involvement : Security and Customer Focus of Service Restaurant Employees", Journal of Hospitality & Tourism Research, vol. 16, No.2.
Dvorak, Jack.(1993)." Job Satisfaction and Working Conditions of Todays High School Journalism Educator", Journal Journalism Education Today,vol.26.
E.Stell ,M.Morin & Wilfred Morin .(2005). "Quality of Work life and Frim performance :The case of Teknika" , Department of Management , Coteste – Catherine , Monteral .
Jurik, Nancy C.&Gregory Y.Halemba.(1984)."Gender, Working conditions and the Job Satisfaction of Woman in a Non- Traditional Occupation", Journal the Sociological Quarterly,vol.25.
Oshagbemi, Titus.(1997)." Job Satisfaction and Dissatisfaction in Higher Education", Journal Education + Training, vol.39, P.354.
G.Nasl saraji & H.Daragani ," Studyo Of Quality Of Work Life", Irainian Public Health , Vol 35 , (2006).
Beach . Dales , Personnel , The Management Of People at work Fifth Edition , ( Maxwell Macmillan International Editions , 1991) , pg.330
Radunche Rose & et al , " An analysis of Quality of Work Life and Career- Related Variables " , American Journal of Applied Sciences , Vol 12 .(2006).
Locke, E.A. (1976) , The nature and cause of job satisfaction. Handbook of industrial and
organizational psychology. Germany: Rand McNally.
Hong Lu, Alison E. w, and Barriball, K, L. 2005. 'Job satisfaction among nurses: A literature review’. International Journal of Nursing, 42.
Chang, S. C., & Lee, M. S. (2007). A study on relationship among leadership, organizational culture, the operation of learning organization and employees’ job satisfaction. The Learning Organization, 14(2) , 155-185.