نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت اجرایی و MBA ، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله ضمن تعیین و اولویت بندی مؤلفه های م ؤثر بر سرمایۀ فکری ، میزان
برخورداری شرکتهای مستقر در پارک علم و فنّاوری یزد از این سرمایه نیز بررسی میشود .
پرسشنامۀ این تحقیق شامل: 31 عامل مربوط به سرمایه های فکر ی (در سه حوز ة سرما یۀ
انسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری) با طیف لیکرت 7 گزینه ای م یباشد . محاس بۀ
0) حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه است. نتایج حاصل نشان داد که / ضریب آلفای کرونباخ ( 89
سرمایۀ انسانی دارای بالاترین میانگین رتبه ، پس از آن سرما یۀ مشتری و سپس سرما یۀ
ساختاری قرار دارد. همچنین شرایط سه گانه سرمایه ها و شرایط کلیت مفهوم سرمایۀ فکری در
نمونه مورد نظر مناسب است که البته با توجه به اجرا شدن تحقیق در یک مجموعه علمی و
تحقیقاتی چنین امری عادی به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل، مؤمنی، منصور، آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت،1380
Sullivan J, P, H. and Sullivan S, P, H. (2000).”Valuing intangible companies: an intellectual capital approach”, Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 4 , pp. 328-340.
anchez, P., Chaminade, C. and Olea, M. (2000). ”Management of Intangibles: an Attempt to Build a theory”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 No. 4, pp. 312-327.
Seetharaman, A., Sooria, H,H,B,Z. and Saravanan, A, S. (2002).”Intellectual capital accounting and Reporting in the knowledge economy”, Journal of Intellectual capital, vol. 3 No. 2, pp. 128-148.
Bontis, N., Keow, W,C,C. and Richardson, S. (2000).”Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries”, Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 1, pp. 85-100.
Lim, l,l,k. and Dallimore, p.(2004).”Intellectual capital: management attitudes in Service Industries”, Journal of Intellectual capital, Vol. 5, No. 1, pp. 181-194.
Kannan, G. and Aulbur, W, G. (2004).”Intellectual capital: measurement effectiveness”, Journal of Intellectual capital, Vol. 5, No. 3, pp. 389-413
Tayles, M,. Bramley, A., Adshead, N. and Farr, J. (2002).” Dealing with the management of intellectual capital: The potential role of strategic management accounting”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 No. 2, pp. 251-267.
Roos, G., Roos, J., Edvinsson, L. and Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual capital – Navigating in new Business landscape, New York university press, New York, NY
Gupta, O. and Roos, G. (2001).”Mergers and acquisitions through an Intellectual capital perspective”, Journal of Intellectual capital, Vol.2 No. 3, pp. 297-309.
Haanes, K. and Lowendahl, B.(1997).”The unit of activity: towards an alternative to the theories of firm”, in Tbomas, H. etal., strategy, Structure and style, John wiley & Sons, New york, NY.
Marr, B. (2004). ”Measuring and Benchmarking Intellectual”, Benchmarking: an International Journal, Vol. 11, No. 6, pp. 559-570.
Bozbura,F,T. (2004). “ Measurement and application of intellectual capital in Turkey”, The Learning Oranization , Vol.11 No.4/5, pp. 357-367
Edvinsson, L. and Malone, M. (1997). Intellectual capital: Realizing your Company’s True value by Finding its Hidden Brain Prower, Harper collins Publisher Inc, New york, NY.
Petty, R. and Guthrie, J. (2000). ”Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management”, Journal of Intellectual capital, Vol. 1, No. 2, May, pp. 155-176.
Wiig, K. (1997)."Integrating intellectual capital and knowledge management”, Lang Range Planning, Vol. 30 No. 3, pp. 399 – 405.