نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدرس مرکز تربیت معلم نسیبه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 مدرس مرکز تربیت معلم نسیبه

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش بررسی و ارائۀ شیوههای ارتقاء انگیزة مدرسان است. هدف تحقی ق
توسعهای و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. نمونه به روش غیرتصادفی و با تعی ین
مراکز معین در استانهای سراسر کشور، از مدرسان هر مرکز انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل: پرسشنام ۀ سلسله مراتب نیازها ی مازلو،
پرسشنامۀ تحلیل رفتگی مسلش، و نظرسنجی از مدرسان بوده است. در تحلیل داده ها ، سطح
انگیزة زنان با یکدیگر و نیاز مدرسان کم سابقه نسبت به مدرسان با سابقه اختلاف معنادار ی
مشاهده میشود. بین سن و سابقه، سن و تحصیلات، سن و تحلیلرفتگی، سابقه و تحصیلات،
همبستگی معناداری به چشم میخورد.

کلیدواژه‌ها

خلجی، حسن، و شفیع زاده، علی، ارتباط انگیزش با عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی وعلمی معلمان مرد تربیت بدنی، فصلنامه پژوهش پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، سال 1380 . پیش شماره 1 . ص 105.
 صادقی بروجردی، سعید، ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی باسلامت روانی جسمی و تحلیل رفتگی اعضاء هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه‏های کشور، دانشگاه تربیت معلم، سال 1382 .صفحه چکیده،211 صفحه.
صانعی، سعید، و همکاران، بررسی شیوه های ارتقاء انگیزه و توان مربیان سپاه، مرکز مطالعات و پژوهش‌های منابع انسانی سپاه، سال 1386 . صفحه 3، 155 صفحه.
موسوی، سیدجعفر، بررسی نقش ورزش برفشارعصبی، سلامت روانی و جسمانی استادان و کارمندان دانشگاه‏های آزاداسلامی منطقه 3 کشوروارائه برنامه تمرینی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، سال 1380 .184 صفحه.
همایش ملی تربیت بدنی (ششمین)، چکیده مقالات پژوهشکده تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه اصفهان، سال 1383. 353 صفحه.
هنری، حبیب وهمکاران، مؤلفه‏های شاخص بهره وری منابع انسانی درسازمان تربیت بدنی، فدراسیون‌های ورزشی وکمیته ملی المپیک، چهارمین همایش بین المللی تربیت بدنی. تهران. پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، سال 1382 . صفحه چکیده،481 صفحه.
Bowman, M. Flower,N. Machuage,J. Motivation differences between group and individual athletic teams participation in intercollegiate and interamural sport.Journal of sport & Exercise Psychology,2001.
Coetzee, M. Vilijoen,L.(2002). Reason for involvement in sport South Africa Journal for Research in Sport,Physical Education and Recreation.
Etnier,J,L.,et al.(1997) .The influence of physical activity,fitness,and exercise upon cognitive functioning;A meta analysis Journal of Sport & Exercise Psychology,19, ,pp(249-277).
Frew,DR , Burning,NS; (1988).Improved productivity and job satifaction through employee exercise programs; Hospital matter management,Q ; pp(62-69).
Kirkby, R.J, Kolt, G.S and Liu, J.(1999).Participation motivates of young Australian and Chineses gymnasts perception of motor skills.