نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسۀ برنامههای درسی اجرا شده و کسبشدة رشتۀ مهندسی صنایع در دانشگاه
علم و صنعت ایران میباشد. در این پژوهش ملاک انتخاب، دروس ارائه شده در رشتۀ مهندسی صنایع
بود که از طریق روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از 46 درس ارائه شده در رش تۀ مهندسی
صنایع 12 درس انتخاب شد و 480 دانشجوی رشتۀ مهندسی صنایع در آموزش حضوری و الکترونیکی
به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محققساخته بود که شامل مؤلفه های اهداف،
محتوا، فرایند تدریس و روشهای یادگیری، نحوة تعامل با اساتید و دانشجویان، روشهای ارزشیابی،
امکانات و منابع یادگیری بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که برنام ۀ درسی اجرا شد ة رش تۀ
مهندسی صنایع در مؤلفههای اهداف، محتوا، فرایند تدریس و روشهای یادگیری، نحوة تعامل با اساتید
و دانشجویان، روشهای ارزشیابی، امکانات و منابع یادگیری، در آموزش حضوری و الکترونیکی با هم
تفاوت دارند و در برنامۀ درسی کسبشده، میزان یادگیری دانشجویان آموزش حضوری رشتۀ مهندسی
صنایع بیشتر از دانشجویان آموزش الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها

آرگیسون، دی آر واندرسون، تری( 1383)،یادگیری الکترونیکی در قرن 21، ترجمه عطاران، محمد، تهران انتشارات مدارس هوشمند.
اسدی، نسرین (1387)، بررسی رابطه مطلوبیت طرح درس‌های الکترونیکی با موفقیت دانشجویان ان‌ها در دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
آقا کثیری، زهره، (1385)، ارزشیابی برنامه‏های آموزش مجازی دانشگاه های شهر تهران از دید اساتید و دانشجویان این برنامه‌ها، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
جمعی از مؤلفان(1385)،  فنّاوری اطلاعات وارزشیابی.انتشارات سمت.زمستان 85چاپ اول ص91
جهانگرد، نصرالله (1383)، گزارش دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده رییس جمهور در ICT . مجموعه سخنرانی‌های چهل و هفتمین نشست روسای دانشکده‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی کشور، تهران: سازمان سنجش و آموزش کشور.
جوادی پور، منزه، خبری، ناهید، توسعه آموزش الکترونیکی در عصر اطلاعات، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،1387.
زندی، ساسان  و دیگران (1388)، آموزش و الکترونیکی و فناوری‌های جدید آموزشی، مجله ایرانی آموزش، شماره 11.
سراجی، فرهاد، (1386)، ویژگی‌های طرح برنامۀ درسی دانشگاههای مجازی ایران و مقایسه آن با الگوی راهنمای طراحی برنامۀ درسی دانشگاه مجازی، پایان نامه دکتری، رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
فتحی، مریم، (1383)، بررسی الگوهای آموزشی به منظور تهیه و تدوین الگوی مناسب، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران.
قائدی، بتول، (1385)، ارزشیابی برنامه‏های درسی آموزش مجازی رشتۀ مهندسی فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه ربزی درسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
میلادی، حسنی وهمکاران(1388)،امکان سنجی کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی، در مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی دانشگاه علم وصنعت ایران .
نظری، مریم، (1388)، سواد اطلاعاتی برای دوره های تحصیلات تکمیلی، طرح پژوهشی، گزارش.
نورالهی، سعید، (1389)، ارزیابی دوره های مجازی دانشکده علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Benson.Angela D. (2003); " dimensions of quality in online degree programs " in American journal of distance education ,vol.17,No.3, pp. 35-42
Buford, J. and E. Harper (2008); An Introduction to Designing andDelivering Courses and Programs at a Distance; In K. Dooley., J.R.Linder and L. Dooly, Advanced Methods in Distance Education: Applications and Practices for Educator; Administrators and Learners, London: Information Science Publishing.
Hussin, H ., & Bunyarit, F.,Hussein, R. (2009). Instructional design & e learning, VOL. 26.NO.1. pp;4-19.Available at: http://www.emeraldinsight.com/ pdf
Lockhart DE, Chapman K, Hurrell DJ, & Smith AJ . (2009). Evaluation of a course on the operation and management of a local decontamination unit for undergraduate dental students, British dental journal 207(6):285-9, 2009 Sep 26, available at:
http://www.labmeeting.com/papers/author/lockhart-d
Groff,J. and C. Mouza (2008); A framework for addressing challenges to classroom technology use; AACE journal,Vol.16,No.l,pp.21-46
Lockhart De & smith AJ (2009) An evaluation  of a pilot study of web- based educational initiative for educating  and training under gradual dental students in infection  prevention , British  dental Journal 207(5) :223-6,2009 sep 12, available at: http:// www.labmeeting .com / papers/author/Lockhart-d .
Alestalo, M. H. and U. Peltola (2006); “The Problem of a Market-
Oriented University”; Journal of Higher Education, Vol. 52, pp. 251-81
Marsap. A  & Narin. M(2009). The integration of distance learning via internet and face to face learning: Why face to face learning is required in distance learning via internet? Procedia Social and Behavioral Sciences vol;1.2871–2878.
Wickersham. L.E., Espinoza. S & Davis. J(2007). Teaching online: Three
perspectives, three approaches. AACE Journal, 15(2), 197-211.
Polly.D., Mims. C., Shepherd.C.E & Inan. F(2010). Evidence of impact: Transforming teacher education with preparing tomorrow's teachers to teach with technology (PT3) grants. Teaching and Teacher Education 26. 863-870.
Huang.R.T(2009). Factors that influence online learners intent to continue in an online graduate program.Un published dissertation. Louisiana State University.
Strobel. J; Jonassen. D.H; Ionas. L.G(2007). The Evolution of a Collaborative Authoring System for Non-linear Hypertext: A Design-Based Research Study. Journal of  Computers
Guldberg. K & Pilkington. R (2007). Tutor roles in Facilitating Reflection on Practice Through Online Discussion. Educational Technology & Society, 10 (1), 61-72.
Carlson. S (2005). The Net Generation goes to college. The Chronicle of Higher Education, Retrieved in 12 march 2009 from http://chronicle.com/free/v52/i07/07a03401.htm
Wilhelm,Lance Alan(2003),Virtual Learning from the Lowa State University