نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، نمیتوانند از تغییراتی که در جامعه رخ میدهد؛ بیتفاوت باشند . این
تغییرات، چالش های بیشماری را به دنبال دارد و آموزش الکترونیکی، یکی از را هحل ها یی است که مراکز
آموزشی، برای پاسخ به چالش های موجود به کار گرفته اند. پژوهشگران، در این پژوهش سعی دارند نخست
سطح سواد اطلاعاتی یادگیرندگان، عملکرد تحصیلی و رضایتمندی یادگیرندگان از دوره ها ی آموزش
الکترونیکی در دانشگاه های مورد بررسی (شیراز، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت) را با روش پیمایشی و به
وسیلۀ پرسشنامۀ محققساخته بس نجند و سپس میز ان رابطۀ سواد اطلاعاتی یادگیرندگان را با عملکرد
تحصیلی و میزان رضایتمندی آنان از دوره هایشان مورد بررسی قرار دهند. این پژوهش ، از بعد هدف ، از
نوع کاربردی و از بعد میزان کنترل متغیرها، از نوع پیمایشی تحلیلی است . جامعۀ آماری این پژوهش، شامل
دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در بخش آموزش
و « نمودار پراکنش » الکترونیکی سه دانشگاه صنعتی یاد شده است. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها ، از
برای تعیین رابطۀ بین سواد اطلاعا تی دانشجو یان با پیشر فت « اسپیرمن » و « پیرسون » آزمون های همبستگی
« تحلیل واری انسی ک طرفه » ،« جعبه ای » تحصیلی و رضایتمندی از دوره شان استفاده شد. همچنین، از نمودار
نمونه های مستقل، برای مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان برحسب دانشگاه محل «t» (تکعاملی) و آزمون
تحصیل، رشتۀ تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنس آ نها استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیم‌زاده، عیسی (1386). انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 43، صص 134 – 113.
ابراهیم‌زاده، عیسی (1385 ). آموزش از راه دور، جزوه درسی.
حیدری، آزاده ( 1387). معرفی پایان‌نامۀ های سواد اطلاعاتی در کتابداری و اطلاع رسانی. کتاب ماه، کلیات اطلاعات ارتباطات و دانش‌شناسی، صص 89 ـ81.
 قاسمی، علی حسین (1385). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و تدوین پیش‌نویس استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آنان. پایان‌نامۀ دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد.
علوی، شهره (1388). بررسی رویکرد نوین یادگیری الکترونیکی سریع در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان‌نامۀ دکتری، دانشگاه پیام نور تهران.
منتظر، غلامعلی (1386). مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نطام آموزش عالی در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 43.
Albitz, S. Rebecca (2007). The What and Who of Information Literacy and Critical Thinking in Higher Education, portal: Libraries and the Academy, Vol. 7, No. 1 (pp. 97–109.
Akeroyd, John (2005). Information Management Eـ Learning ,aslib proceedings, 57 (2) , 157ـ167.
Blackstone, T. (2001). Why learn? higher education in a learning society. Higher Education Quarterly, 55(2), 175ـ183.
Boekhorst, A. K., & Britz, J. J. (2004). Information literacy at school level: A comparative study between the Netherlands and South Africa. South African Journal,of Library & Information Science, 70(2), 63ـ71.
Breivik , P. S. (2005). 21st century learning and information literacy. Change, 37(2), 20ـ27.
Bundy, A. (Ed.). (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: Principles, standards and practice (2nd ed.). Adelaide: Australian and New Zealand Institute of Information Literacy.
Cannon, Tyrone. Heath,(2007). An Assessment of Urban Graduate Teacher Education Staduents…. Dissertation For the Degree of Doctor of Education San Francisco.  
Dewald, Nancy(2000). Information literacy at a distance: instructional design issues ,The Journal of Academic Librarianship Volume 26, Issue 1, Pages 33ـ44
De, Weert, E. (1999). Contours of the emergent knowledge society: Theoretical debate and implications for higher education research. Higher Education, 38(1), 49ـ69.
Henley, Blair. F. (2009). Developing eLearning: A Case Study of Tennessee High School, A dissertation presented to the faculty of the Department of Educational Leadership and Policy Analysis East Tennessee State University for the degree Doctor .
Jacobs, Heidi L.M. (2008). Information Literacy and Reflective Pedagogical PraxisAvailable online 28 , The Journal of Academic Librarianship, Volume 34, Number 3, pages 256–262
Julien, Heidi., Susan, Barker (2009). How highـschool students find and evaluate scientific information: A basis for information literacy skills development ,Library & Information Science Research 31 ,12–17
Gross, David., E(2009). Assessment of Information Literacy Instruction., San Jose State University, 61 pages.
Gumport, P.J., & Chun, M.(2005). Technology and higher education: Opportunities and challenges for the new era. In P. G. Altbach, R. O. Berdahl & P. J. Gumport (Eds.),
Lloyd, A. (2006). Information literacy landscapes: An emerging picture. Journal of Documentation, 62(5), 570ـ583.
lupton, mandy 2008, information litarecy and learning, DissertationFor the Degree of Doctor of Philosophy,Queesland University.
Macklin, Alexius, Smith (2007). Integrating Informatiom and Communiction Technology (ICT) Literacy into the First ـYear Compostion Course: A Dissertation of Doctor of Philosophy, Purdue University ,West Lafayette, Indiana
Asselin, M. (2005). Teaching information skills in the information age: An examination of trends in the middle grades. School Libraries Worldwide, 11(1), 17−35.
McAdo, Monty L. (2008). A Case study of Faculty Perceptions of Information Literacy and Its integration into the Curriculum, A Dissertation Doctor of Education ,Indiana University of Pennsylvania
Oberma, Cerise, (1991) “Avoiding the Cereal Syndrome, or Critical Thinking in the Electronic Environment,” Library Trends 39: 189–201.
Puzziferro, Maria(2008). SelfـRegulated Learning as Predictors of Final Grade and Satisfaction in CollegeـLevel Online Courses The Amer. Jrnl. of Distance education , 22: 72–89.
Özdemir, S., Mehmet (2009). A study on the relationship between preـservice teachers’information literacy skills and their attitudes towards distance education ,World Conferences on Education Sciences, (1) , 1648–165, Available online at www.sciencedirect.com.
Real, M., Yannick (2008). assessment the relationship between the creativity and the information and media literacy skills of community college ,A dissertation of the requirements for the degree of Doctor of Education in Educational TechnologyDissertation Chairperson.
Salas, Eduardo & Janis, A., CannonـBowers (2001). The Science of Training: A Decade of Progress Annual Review of Psychology Vol. 52: 471ـ499 (Volume publication date February).
Singh, A., B (2005). A Report on Faculty Perception of Students Information Literacy Competencies in Journalism and Mass Communication Programs, college and research libraries, 66 (4) ,294 ـ310. 
Sun, PeiـChen (2008). What drives a successful eـLearning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction ,, Computers & Education Volume 50, Issue 4, Pages 1183ـ1202
Tuominen, K., Savolainen, R. & Talja, S. (2005). Information literacy as a sociotechnical practice. Library Quarterly, 75, 329ـ345
Van, de., Vord Rebecca (2010). Distance Students and Online Research: Promoting Information Literacy through Media Literacy ,The Internet and Higher Education doi: 10.1016/j.iheduc.2010.03.001.
Williams, D., & Coles, L. (2007). Evidenceـbased practice in teaching: An information perspective. Journal of Documentation, 63, 812−835.