نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

4 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

چکیده
نرخ تغییر نحوة زندگی اجتماعی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است . نقش
فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در توسعۀ اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی بشری در قالب شهرها یی
که مبتنی بر این نوع از فنّاوری بنا میشوند انکارناپذیر است. تصویری که از آیندة زندگی اجتماعی
امروز و ساختارهای شهری در آیندهای نه چندان دور ترسیم میشود، در قالب شهرهای الکترونیک
شکل میگیرد. رفاه شهروندان الکترونیک در جوامع پیشروی فردا در گرو داشتن دانش لازم در
ارائه یا استفاده از امکاناتی است که در سبک زندگی الکترونیک وجود خواهد داشت . فقر
الکترونیک به کمبود این نوع دانش در میان شهروندان الکترونیکی اشاره دارد و خط ی فرض ی را در
جامعه ترسیم و افراد جامعه را به دو قشر فقیر و غیرفقیر تقسیم میکند که به آن خط فقر الکترونی ک
میگوییم. در این مقاله روشی برای محاسبه آستانۀ خط فقر بر پای ۀ نیازها ی اساس ی ی ک شهروند
الکترونیکارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

جلالی، علی اکبر (1384). شهر الکترونیک، نشر دانشگاه علم و صنعت ایران.
متواضع، مرتضی (1386). شهروند الکترونیک، نشر دیباگران تهران.
استاندارد مهارت و آموزشی شهروند الکترونیکی E-Citizen (1388)،  وزارت کار و امور اجتماعی.
World Bank (1990), World development report 1990: poverty.
Paul Gilster (1997), Digital Literacy, Book.
Patrick Vittet-Philippe  (2002), EU POLICY FOR THE E-ECONOMY: EUROPE IN THE E-ECONOMY: CHALLENGES FOR EU ENTERPRISES AND POLICIES , Computer Law & Security Report , 24-28.
World Bank Institute (2005), Poverty Manual.
International Trade Center (2005), Reducing Poverty through Trade, No. 242.
Council of European Professional Informatics Societies (2007), International Computer Driving License (ICDL).
Tahmasb Maghsoudi, Mehdi Mirdamadi, Jamal Farajollah Hosseini and Mahmod Hosseini  (2010), An Investigation of Solutions to Empowering Iranian Rural People to Use Services Offered by Information and Communication Technology Service Offices: The Case of Isfahan Province, American Journal of Agricultural and Biological Sciences 5 (2): 161-168.
Charalampos Doukas, Vangelis Metsis, Eric Becker, Zhengyi Le, Fillia Makedon and Ilias Maglogiannis (2010), Digital cities of the future: Extending @home assistive technologies for the elderly and the disabled, Telematics and Informatics.