نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف تحقیق یافتن به سؤالات زیر بوده است: الف ) در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبائی از چه
امکانات و وسایل و تجهیزاتی جهت آموزش دانشجویان برخوردار است؟ ب) برای برگزاری دوره ها ی
آموزشی از راه آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی چه امکانات و تجهیزاتی لازم است ؟ ج)
برنامه های آینده دانشگاه علامه طباطبائی برای برگزاری دوره های آموزشی از طریق آموزش الکترونیکی
چیست؟ روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه
و چک لیست محققساخته استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل سه بخش بوده است :
الف) کلیۀ استادان و متخصصان آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی. ب) کلیۀ دانشگاه های تهران که دارای
مراکز آموزش الکترونیکی هستند. ج) کلیۀ امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه علامه طباطبائی . در
این تحقیق از نمونه گیری غیر احتمالی و از نوع نمونه گیری در دسترس برای انتخاب متخصصان استفاده
شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا شاخص های توصیفی و سپس برای مقایسۀ میانگینها از
استفاده شده است، یافته ها نشان داد که SPSS- استفاده شده است. ضمناً از نرم افزار آماری 18 t آزمون
امکانات موجود در زمینۀ امکانات سخت افزاری و فیزیکی و تأمین منابع مالی در حد مطلوبی قرار دار د.
به عبارت دیگر، در صورت برنامه ریزی برای ایجاد مرکز آموزش الکترونیکی و شروع به کار، نیازی به
تهیه، بهبود و یا ایجاد این موارد ندارد. نتایج نشان داد دانشگاه علامه طباطبائی به نیروهای متخصص (در
زمینۀ فنّاوری اطلاعات وفنّاوری آموزشی) و ارتقای سطح علمی و دانش فنی استادان و کارشناسان نیاز
دارد. در مورد مؤلفه های دیگر باید از طریق تربیت کارشناسان فنّاوری اطلاعات و آموزشی، برای پشتیبانی
از سیستم و حتی تولید نرم افزارهای آموزشی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

ملکی ، محمد (1382). فنّاوری اطلاعات و ارتباطات دومین انقلاب صنعتی. تهران: انتشارات آگاه
احمدی، حسین، ویرجینیاری. م. (1382)آموزش الکترونیکی، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
عاصمی، عاطفه (1385). متادیتا در محیط آموزش الکترونیکی. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران. تهران: انتشارات علوم وفنون
آراسته، حمید (1381). دانشگاه مجازی، مجله رهیافت، شماره بیست و هشتم ، زمستان 1381
ضرغام، نصرت ا...، مقاله آموزش ازراه دور درجهان، شمارۀ 38.خبرنامه دانشگاه پیام نور
نوروزی، داریوش و رضوی، سید عباس (1389).مبانی طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت
بنی مهد، سید ابراهیم. آموزش مجازی. دانشگاه تهران
فتحی واجارگاه، کوروش و ناهید آزادمنش (1385). امکان سنجی کاربرد فنّاوری نوین اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی‌درسی آموزش‌عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 42، سال 1385   
علی‌آبادی، خدیجه و خسروی، محبوبه (1380). دانشگاه مجازی و آموزش از راه دور، مجموعه مقالات همایش کاربرد فنّاوری آموزشی در آموزش. اراک
Cheyl, parker D(2004) A Descriptive study to Identify Deterrents to participation­ in­ employer-provided E-Learning Unpublished Doctoral dissertation, Capella university, degree PHD