بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی

علی دلاور؛ سعید عسکری

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 1-34

چکیده
  پژوهشی که پیش رو دارید تلاشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استفاده هدفمند از تلفن همراه. کلیه ساکنین شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند که با در نظر گرفتن آیتم­های خاص، حجم نمونه آماری 250 نفر در نظر گرفته شد. مهمترین یافته­های این پژوهش که بر اساس روش پیمایش صورت گرفت، ...  بیشتر

ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته‌یابی و شایسته‌ گزینی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ غلامرضا یادگارزاده

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 35-58

چکیده
  مطالعھ حاضر بھ ارزیابی معیارھای کلیدی مؤثر بر شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا پرداختھ است. اینتحقیق بھ روش پیمایشی انجامشده و از نوع توصیفی – ھمبستگی است. جامعھ مورد مطالعھ، اعضای ھیئتعلمی دانشگاه شھیدبھشتی و ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامھ محقق ساختھ است. تجزیھ و تحلیل دادهھا نشان داد از دیدگاه اعضای ھیئتعلمیمورد ...  بیشتر

تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم

الھھ ولایتی؛ محمدرضا نیلی احمد ابادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درامدی؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 59-84

چکیده
  ھدف از انجام این پژوھش، بررسی تأثیر چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی بر یادگیری، یادداریو انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر کمتوان ذھنی پایھی سوم ابتدایی در درس علوم بود. روش اجرای این پژوھششبھ آزمایشی، طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. در مدرسھی شھید رجائیھ چھار کلاس در پایھی سوم ابتداییوجود داشت ...  بیشتر

رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد

مهرنوش شجاعی؛ فریبرز درتاج

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 85-108

چکیده
  پژوھش حاضر باھدف بررسی رابطھ بین متغیر درگیری شناختی با متغیرھای خودنظمجویی تحصیلی و ھیجان ھای پیشرفت برروی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در شھر تھران انجام گرفت. اعضای نمونة جامعة آماری شامل ٢٥٠نفر از دانشجویانکارشناسی ارشد ) ١٠١پسر و ١٤٩دختر( بودن کھ بھ روش نمونھگیری در دسترس از بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاهعلامھ طباطبایی ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان

رضوان حکیم زاده؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 109-132

چکیده
  ھدف پژوھش حاضر بررسی نقش واسطھای درگیری تحصیلی در رابطھ بین سبکھای مشارکت در یادگیری با عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه تھران در سال تحصیلی ٩٣-٩٤میباشد. روش پژوھش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و از نوعطرحھای ھمبستگی و تحلیل مسیر میباشد. بدین منظور تعداد ٣٧٢نفر) ١١۵دختر و ٢۵٧پسر( از دانشجویان دانشکدهھای فنی-مھندسی و علوم رفتاری کھ بھ روش ...  بیشتر

بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 133-166

چکیده
  پژوھش حاضر باھدف بررسی و تحلیل اھداف، معیارھا و فرایندھای ارزشیابی و تضمین کیفیتدر ١٧کشور پیشرو و دارای تجربھ در این حوزه )شامل امریکا، کانادا، سوئیس، فنلاند،انگلستان، اتریش، دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، ھلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، ھند، ھنگکنگ،امارات متحده عربی، عربستان( و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی تطبیقیبر ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

مریم اسبقی؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ غلامرضا منشئی؛ احمد علی فروغی

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 167-180

چکیده
  پژوهش باهدف تعیین میزان اثربخشی آموزش برنامـه شـناختی- رفتـاری مـارتین بـر تقویـتکننـده وسرکوبکنندههای افکار دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام شد. روش پژوهش آزمایشیبود. طرح تحقیق شامل طرح دو گروهی آزمایش و کنترل و اجرای پیشآزمون، پس آزمون و پیگیـریبود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر تهـران ...  بیشتر

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان)

ثنا صفری؛ امیر محمد طهماسبی

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 181-206

چکیده
  محقق در این پژوھش بھ بررسی رابطھ بین یادگیری سازمانی با تعھد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان و تأثیر مؤلفھھای این دومفھوم بر ھم پرداختھ است. برای ھمین منظور از دو پرسشنامھی استاندارد واتکینز و ماریک برای یادگیری سازمانی وپرسشنامھی آلن و مایر برای تعھد سازمانی استفاده کرده است.روایی دو پرسشنامھ با توجھ بھ نظر متخصصان امر مورد تأییدقرارگرفتھ ...  بیشتر

رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر

جواد خلعتبری

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 207-220

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تناسب شغلی در مدیریت مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتباط آنبا عملکرد مدیران میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی مـیباشـد. در ایـنتحقیق همبستگی دو ویژگی مدیران )ویژگی اکتسابی و توانایی مدیران( با ویژگیهـای شـغل تناسـبشغلی را به دست آورده و سپس رابطـه بـین تناسـب شـغلی بـا عملکـرد مـورد بررسـی ...  بیشتر

پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها

اتوسا کلانتر هرمزی؛ مهدی وجدانی همت

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 221-246

چکیده
  این پژوھش بھ منظور پیشبینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان بر اساس ھوش ھیجانی مادران آنھاصورت گرفتھ است. جامعھ پژوھش مادران دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن بھ ھمراه فرزندانشان بوده کھ برای ارزیابیآمادگی تحصیلی فرزند خود بھ پایگاه سنجش تحصیلی بدو ورود بھ دبستان شھرستان اسدآباد در تابستان ١٣٩٣مراجعھ کردهاند.تعداد ١٢٠مادر ...  بیشتر

تأثیر سبک‌های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان

محمدرضا بلیاد؛ حسن احدی

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، صفحه 247-275

چکیده
  در پژوھش حاضر ھدف کلی محققین، بررسی تأثیر سبکھای فرزندپروری بر میزان پرخاشگری جوانان ١٨تا ٢٣سالمیباشد. متغیرھای این تحقیق شامل: متغیرھای مستقل سبکھای فرزندپروری، متغیر وابستھ: میزان پرخاشگری و ابزارپژوھش را پرسشنامھ شیوهھای فرزندپروری و پرخاشگری تشکیل میدادند. این پژوھش از نوع کاربردی غیرآزمایشی وتوصیفی، علمی و مقایسھای بوده ...  بیشتر