نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور، تھران، ایران

2 ھمکار پژوھشی سازمان سنجش آموزش کشور، تھران، ایران

3 ھمکار پژوھشی سازمان سنجش آموزش کشور، تھران

چکیده

پژوھش حاضر باھدف بررسی و تحلیل اھداف، معیارھا و فرایندھای ارزشیابی و تضمین کیفیت
در ١٧کشور پیشرو و دارای تجربھ در این حوزه )شامل امریکا، کانادا، سوئیس، فنلاند،
انگلستان، اتریش، دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، ھلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، ھند، ھنگکنگ،
امارات متحده عربی، عربستان( و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی تطبیقی
بر اساس مؤلفھھای تعیینشده انجام شده است.این مؤلفھھا عبارتاند از: نوع فرایند تضمین
کیفیت، اجباری/ داوطلبانھ بودن فرایند، ساختار فرایند)دولتی، نیمھدولتی و غیردولتی(، مراحل
اجرای فرایند، مستندات پشتیبان، تعداد و ترکیب ھیئت ارزیابی، نویسنده گزارش، چرخھ فرایند،
پی گیری نتایج، گروهھای مورد مصاحبھ و سطوح ارزشیابی. در خصوص کاربرد معیارھای
ارزشیابی و تضمین کیفیت مشخص گردید کھ ١١معیار کارکنان حرفھای و آموزشی، فراگیران،
دورهھا و برنامھھای آموزشی و کارآموزی، یاددھی- یادگیری و کارآموزی، بھبود
مستمر)تضمین و توسعھ کیفیت(، ارتباط با صنعت و جامعھ، برون دادھا و پیامدھا، اھداف و
برنامھھا، سازماندھی، مدیریت و رھبری، امکانات، منابع فیزیکی و فناوری، حمایت مؤسسھ
ایدر اکثر کشورھای مورد مطالعھ مشترک بوده است.مقالھ حاضر در راستای انتشار نتایج
حاصل از این مؤلفھھا و معیارھا تدوین شده است


کلیدواژه‌ها

بازرگان،عباس(١٣٦٩). مراحل برنامھ ریزی آموزش عالی وارزیابی آن. دانش مدیریت ،شماره ٩ و ١٠.
سازمان آموزش فنی و حرفھ ایکشور(١٣٨٧).مدرنیزه کردن آموزشھای فنی وحرفھ ای. موسسھ خدمات مشاورھای.BIBB 
صالحی،کیوان،زین آبادی،حسن رضا،پرند،کوروش(١٣٨٨). کاربست رویکردسیستمی در ارزشیابی کیفیت ھنرستانھای فنی حرفھ ای: موردی از ارزشیابی ھنرستانھای فنی حرفھ ای دخترانھ شھرتھران. فصلنامۀ نوآوریھای آموزشی،شمارۀ٢٩،سال ھشتم ،بھار١٣٨٨.
محمدی،رضا(١٣٨٧).ارزشیابی کیفیت و پاسخگویی در آموزش عالی .موسسھ پژوھش و برنامھ ریزی آموزشعالی.
محمدی، رضا؛ جلیل فتح آبادی،غلام رضا یادگارزاده، محمدحسن میرزامحمدی، کورش پرند(١٣٨٦). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی:مفاھیم، اصول، روش ھا، معیارھا. تھران: سازمان سنجش آموزش کشور.
منصوری، رضا(١٣٨٢). توسعھ علمی ایران. چاپ دوم. تھران: اطلاعات .
Academic Accreditation Unit(٢٠١١). NCAAA at a Glance. ٢٠١١, Volume ٥, Issue ٢, Faculty of  Engineering King Abdulaziz Uni.
Accreditation Organisation ofthe Netherlands and Flanders, accreditation (٢٠١٣). Available at:  http://nvao.com/accreditation
Association of Colleges (٢٠١٢).UK Vocational Education and Training (VET): Towards a Comprehensive Strategy for International Development. Prepared for the Department for Business, Innovation and Skills by the Association of Colleges: Beyond Standards Ltd, Consultants May ٢٠١٢.  available at: www.aoc.co.uk/en/about_us/what_we_do/aoc.../index.../١
 Australian Qualification Framework(٢٠١٣). Available at: http://www.aqf.edu.au
 Australian Skills Quality Authority(٢٠١٤). Available at:http://www.asqa.gov.au/
Berger ,Sylvie fasel (٢٠٠٢)"Denmark" .In Report by the OAQ on the Accreditation and Evaluation system in Nine European Countries .Organisition for Accreditation and Quality  Assurance.Switzerland, Bern.
Blom, Kaaren ;Meyers,David (٢٠٠٣).Quality indicators in vocational education and training: International perspectives. Published by NCVER(National Centre for Vocational Education Research).  Available at: http://www.ncver.edu.au/publications/١٣٨٣.html
Canadian Technology Accreditation Board(CTAB) (٢٠١٢). National Accreditation Guide. Triennial  Review Framework. Ottawa. Available at: http://www.cctt.ca
Commission for Academic Accreditation Ministry of Higher Education and Scientific Research United  Arab Emirates (٢٠٠٩).Standards for Licensure&AccreditationandVocational Education andTraining.
(٢٠١٢). )Umalusi (Council for  Quality Assurance  in general and further education and training Annual Report ٢٠١١/١٢ I A DECADE OF SUCCESS. Available at:  www.umalusi.org.za/ur/reports/Annualreport٢٠١١-٢٠١٢.pdf European Association for Quality Assurance in Higher Education, enqa-agencies(٢٠١٣). Available at:  http://www.enqa.eu/index.php/enqa-agencies/members/full-members/
Finnish Higher Education Evaluation Council(FINHEEC)(٢٠١٤). EvaluationsFINHEEC.Available at:  http://www.finheec.fi.
FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences)(٢٠١٣). CROSS-EVALUATION ٤:FINAL REPORT,
FUAS Quality Policy. HAMK University of Applied Sciences (HAMK) – Lahti University of Applied  Sciences (LUAS) – Laurea University of Applied Sciences (Laurea).  HAMK University.FINLAND,Hämeenlinna, February ٢٠١٣.
Hartwig, Lydia (٢٠٠٣). Quality Assessment and Quality Assurance in Higher Education Institutions in  Germany.  Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifications (٢٠١٣).
 Available at: http://www.hkcaavq.edu.hk  National Accreditation Board for Education and Training(NABET) (٢٠١٢). Available at: http://nabet.qci.org.in/index.asp
 National Skills Standards Council (٢٠١٤). Available at:http://www.nssc.natese.gov.au/
Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) (٢٠١٢).Higher education, tertiary vocational training and research. Available at: http://siu.no/eng/Front-Page/Education-in-
 Norway/Education-system/Higher-education-tertiary-vocational-training-and-research
OAQ (٢٠١٣a). Accreditation for the universities of applied sciences in Switzerland. Available at:  http://www.oaq.ch/pub/en/akkredit_fh.php
OAQ (٢٠١٣b). Evaluation of continuing education programmes in the university of applied sciences sector in Switzerland.OAQ.Guide dated ١٥ April ٢٠١٣.Available at:  http://www.oaq.ch/pub/en/akkredit_fh.php
 Quality Council of India (٢٠١٤). Available at: www.qcin.org
-Rotterdam University of Applied Sciences(٢٠١١). Rotterdam University of Applied Sciences And the  Dutch education system. Netherlands: Hogeschool Rotterdam. Available at: www.hogeschoolrotterdam.nl_
State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) (٢٠١٣). Switzerland’s Universities of Applied Sciences (UAS).Available at: http://www.sbfi.admin.ch
Stufflebeam, D. L.(١٩٧٢). The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability.  SRIS Quarterly, ٥, ٣-٦.
Sun, Ying; Kantor,Paul B.; MorseEmile L. (٢٠١١). Using cross-evaluation to evaluate interactive QA systems.Journal of the American Society for Information Science and Technology. Volume ٦٢, Issue  ٩, pages ١٦٥٣–١٦٦٥, September ٢٠١١.
Swiss Confederation (٢٠١٣). Procedure for EAER accreditation of universities of applied sciences and  their degree programmes: Information sheet. Available at: www.sbfi.admin.ch/
The Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria . (٢٠١٣). Universities of applied  sciences.Available at: https://www.aq.ac.at/en/accreditation/universities-applied-studies
The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)(٢٠١١). Assuring quality in vocational education and training:The role of accrediting VET providers . Luxembourg:  Publications Office of the European Union. www.cedefop.europa.eu
The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (٢٠٠٩). Accreditation and quality assurance in vocational education and training: Selected European approaches. Luxembourg: Publications Office of the European Union, ٢٠٠٩. Available at:  www.cedefop.europa.eu
(٢٠٠٥). Global Trends in the Funding of Higher Education. IAU .  G.Tilak, Jandhyala B .Horizons(International Association of Universities, ١١(١), ١-٣
Unesco-IBE(International Bureau of Education) (٢٠١٢). Unesco. World Data on Education.
 Austeria.٧th edition,٢٠١٠/١١. Available at:http://www.ibe.unesco.org/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization-International Center for Technical and Vocational Education and Training (٢٠١٣). World TVET Database: Norway. Geneva: Unesco.  Available at:http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase١.php?ct=NOR
United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization-International Center for   Technical and Vocational Education and Training (٢٠١٤). World TVET Database: South Africa. Geneva: Unesco.
 Available at:http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase١.php?ct=ZAF  Victorian Registration & Qualifications Authority(٢٠١٣). Available at:
 http://www.vrqa.vic.gov.au/