نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شھید بھشتی

2 دانشجوی دکتری برنامھریزی توسعھ آموزش عالی دانشگاه شھید بھشتی، عضو پژوھشکده سیاستپژوھی و مطالعات s_rashid_edu@yahoo.comرا

3 استادیار سازمان سنجش و آموزش کشور

چکیده

مطالعھ حاضر بھ ارزیابی معیارھای کلیدی مؤثر بر شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا پرداختھ است. این
تحقیق بھ روش پیمایشی انجامشده و از نوع توصیفی – ھمبستگی است. جامعھ مورد مطالعھ، اعضای ھیئتعلمی دانشگاه شھید
بھشتی و ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامھ محقق ساختھ است. تجزیھ و تحلیل دادهھا نشان داد از دیدگاه اعضای ھیئتعلمی
مورد مطالعھ، آنچھ کھ باید در شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا مورد تأکید قرار بگیرد )وضعیت
مطلوب(، از بین شش معیار، باید بیشترین تأکید و اھمیت بر معیارھای آموزشی و کمترین تأکید و اھمیت بر معیار قوانین و
آئیننامھھای استخدامی باشد. معیارھای سازمانی، پژوھشی، اقتصادی – مالی، فردی- رفتاری بھ عنوان معیارھای موثر بر
شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا، بھ ترتیب در بین دو معیار فوق قرار دارند. نتایج رگرسیون چندگانھ
نشان داد معیار آموزشی بھ تنھایی حدود ٥١/٣درصد از واریانس متغیر شایستھیابی و شایستھگزینی اعضاء ھیئتعلمی دانشگاه
-
ھا را در گام اول تبیین میکند و در گامھای بعدی این میزان تبیین واریانس بھ ترتیب با اضافھ شدن معیار سازمانی، معیار
پژوھشی، معیار اقتصادی – مالی، معیار )ویژگی( فردی – رفتاری، قوانین و آئیننامھھای استخدام، بھ میزان ٨٨/٩ ،٧٤/٥
٩٧/٥ ،٩٤/٢و ٩٨/٨درصد از تغییرات تبیین میشود


کلیدواژه‌ها

بازرگان ،عباس( ١٣٨٣)،"ارزشیابی آموزشی"، تھران، انتشارات سمت.
بلکر ،لورن( ١٣٧٦). مدیر تازه کار؛ چگونھ یک مدیر تازه کار میتواند مدیر تمام عیار شود؟. ترجمھ: احمدرضا اشرف العقلایی .تھران. انتشارات مؤسسھ ایران.
بیرن بائوم، رابرت( ١٣٨٢) دانشگاه ھا چگونھ کار می کنند: سازمان علمی و رھبری آن از منظر سیبرنتیک. ترجمھ: حمیدرضا آراستھ. موسسھ پژوھش و برنامھ ریزی آموزش عالی.
حاجی کریمی، عباسعلی و رنگریز ،حسن( ١٣٧٩). مدیریت منابع انسانی. شرکت نشر و چاپ بازرگانی. چاپ اول.
جلوی ،محمود( ١٣٨٢). بررسی و شناسایی اعضاء ھیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه ھای تھران از سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٠.
پایان نامھ کارشناسی ارشد. دانشگاه شھید بھشتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
زاھدی، شمسالسادت؛ روشندل اربطانی، طاھر و حسنپور ،اکبر( ١٣٨٩). عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانھای دولتی. نشریھ مدیریت دولتی. دوره ٢، شماره ٤.
سعادت ،اسفندیار (١٣٨٤). مدیریت منابع انسانی. انتشارات سمت .چاپ نھم.
شفعیا ،محمدعلی (١٣٨٠). شاخصھای مناسب برای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران. مؤسسھ پژوھش و برنامھریزی آموزش عالی.
کریمی، مرتضی و صالحی ،مسلم( ١٣٨٨). توسعھ مدیریت مبتنی بر شایستگی. انتشارات آییژ. چاپ اول.
محمدی، رضا و ھمکاران( ١٣٨٤). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی، رویکردھا و چشماندازھا. تھران. انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
معروفی، یحیی و کیامنش ،علیرضا (١٣٨٧). تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دانشگاھی. نامھ آموزش عالی. شماره ٦.
ملکی آوارسین، صادق و اسدزاده ،ناصر( ١٣٨٨). بررسی رابطھ خلاقیت اعضای ھیئت علمی با اثربخشی آموزشی و پژوھشی آنان در دانشگاهھای آزاد اسلامی (مطالعھ موردی: شھرستانھای مغان). فصلنامھ فراسوی مدیریت. سال سوم. شماره ١٠.
موسیزاده، زھره و عدلی ،مریم (١٣٨٨). معیارھای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایستھگرینی در نھجالبلاغھ .فصلنامھ اندیشھ مدیریت. سال سوم. شماره اول.
میرسپاسی ،ناصر( ١٣٨٤). مدیریت منابع انسانی. انتشارات سمت. چاپ نھم.
میرکمالی، سید محمد و نارنجی ثانی، فاطمھ(.١٣٨٧). بررسی رابطھ کیفیّت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای ھیئت علمی دانشگاهھای تھران و صنعتی شریف. فصلنامھ پژوھش و برنامھریزی در آموزش عالی. شماره ٤٧.
نوائی، کامبیز و علائی ،علی (١٣٨٧). معماری پردیسھای دانشگاھی. رویکردھا و چشماندازھای نو در آموزش عالی. بھ اھتمام محمد یمنی دوزی سرخابی. پژوھشکده مطالعات فرھنگی و علوم اجتماعی: وزارت علوم. تحقیقات و فناوری. چاپ اول.
Betoret & Tomas (٢٠٠٣). Evaluation of the University Teaching /Learning process for the Improvement of the Quality in Higher Education. Journal of Assessment & Evaluation in Higher  Education, vol ٢٨, NO.٢, pp.١٦٥-١٧٨.
Eurydice, Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff, Comparative Study, ٢٠٠٨  at:http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid M(١٩٩٨). In search of good fit: policy and practice in recruitment and selection in  N, Morley Heraty .. Journal of Management evelopment, Vol. ١٧ No. ٩, pp. ٦٦٢- ٦٨٥ Ireland
Johnson, Alonzo. Winter, Paul A. Reio Jr, Thomas G. Thompson , Henry L. Petrosko, Joseph M(٢٠٠٨). Managerial recruitment:the influence of personality and ideal candidate characteristics. Journal of  Management Development. Vol. ٢٧ No. ٦. pp. ٦٣١-٦٤٨.
Parry E, Wilson H(٢٠٠٨). Factors influencing the adoption of online recruitment. Personnel Review  .Vol. ٣٨ No. ٦, pp. ٦٥٥٦-٦٧٣
Strajeri, luminina mihaela.(٢٠٠٩) , the administrative staff recruitment and selection in romanian public higher education institutions. pp.٣٣٣- ٣٥١.at:   http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/٢٨_M٠٩_Strajeri.pdf
Tigelaar et al(٢٠٠٤). the development and validation of a framework for teaching competencies in in  Higher Education. Journal of Higher Education , vol. ٤٨, pp.٢٥٣-٢٦٨.