نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامھ طباطبائی

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامھ طباطبائی

3 دانشیار دانشگاه علامھ طباطبائی

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامھ طباطبائی

چکیده

ھدف از انجام این پژوھش، بررسی تأثیر چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی بر یادگیری، یادداری
و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر کمتوان ذھنی پایھی سوم ابتدایی در درس علوم بود. روش اجرای این پژوھش
شبھ آزمایشی، طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. در مدرسھی شھید رجائیھ چھار کلاس در پایھی سوم ابتدایی
وجود داشت کھ بھ تصادفی دو کلاس انتخاب شد و از بین این دو کلاس باز بھطور تصادفی، یک کلاس بھ عنوان گروه آزمایش
و یک کلاس بھ عنوان گروه کنترل انتخاب شد.پیشآزمون یادگیری و پیشآزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی در ھر دو گروه
آزمایش و کنترل توسط پژوھشگر اجرا شد. کار اصلی تدریس در گروه کنترل، بھ عھدهی معلم کلاس بود. اما برای تدریس در
گروه آزمایش، تنھا از نرمافزار آموزشی تھیھشده توسط پژوھشگر استفاده شد. پسآزمون یادگیری و پسآزمون انگیزش پیشرفت
تحصیلی توسط پژوھشگر انجام شد. پژوھشگر در این مرحلھ، آزمون یادداری را دو ھفتھ بعد از اجرای آزمون یادگیری، بر
روی دانشآموزان بھ صورت انفرادی اجرا کرد. نتایج حاصلھ از این پژوھش نشان دادهاند کھ استفاده از چندرسانھای آموزشی
طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی،باعث افزایش یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوان
ذھنی در درس علوم میشود. بنابراین پیشنھاد میشود کھ از چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی در
آموزش درس علوم استفاده شود


کلیدواژه‌ها

اخواست، آسیھ( .١٣٨٨). بازیھای آموزشی و تأثیر آن بر فرایند یاددھی – یادگیری دانشآموزان کمتوان ذھنی آموزش پذیر .تعلیم و تربیت استثنایی ،٩١، ٤٨ - ٤٠.
 
افروز، غلامعلی .(١٣٧٩). آموزش و پرورش کودکان آھستھ گام. تھران: انتشارات دانشگاه تھران.
جعفری، حمیدرضا، آھی، قاسم، و نداف، رویا( .١٣٩٣). بررسی اثربخشی نرم افزار رایانھای در یادگیری درس علوم کودکان کم توان ذھنی پایھی چھارم. کودکان استثنایی، ٥٢، ٨١-٦٧.
زارع، محمد، ساریخانی، راحلھ، و مھربان، جواد( .١٣٩٤). بررسی تأثیر استفاده از چندرسانھای آموزشی طراحی شده بر اساس اصول بار شناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی .تازهھای روانشناسی صنعتی/سازمانی، ٢٢، ٨٨-٦١.
سیف نراقی، مریم، و نادری ،عزت ﷲ. (١٣٧٤). آموزش و پرورش کودکان استثنایی. تھران: دانشگاه پیام نور.
غریبی، فرزانھ( .١٣٨٨). تأثیر چندرسانھای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاھیم ریاضی دانشآموزان کمتوان ذھنی آموزش پذیر پایھی چھارم ابتدایی شھر اراک در سال تحصیلی ٨٩ – ١٣٨٨. پایاننامھی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامھ طباطبایی.
گریسون، دی. آر.، و آندرسون، تی( .١٣٨٤). یادگیری الکترونیکی در قرن ٢١: مبانی نظری و عملی (ترجمھی اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد). تھران: علوم و فنون. (تاریخ انتشار بھ زبان اصلی ٢٠٠٣)
موسیپور، سعید، و امیری، فاطمھ( .١٣٩٣). تأثیر چندرسانھ ای آموزشی علوم تجربی پایھی پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری دانشآموزان کم توان ذھنی. روانشناسی افراد استثنایی ،١٤، ١٠٣-٨٣.
ولایتی، الھھ( .١٣٩١). مدیریت بار شناختی در طراحی یادگیری چندرسانھای در اثر حسن زنگنھ (گردآورنده)، مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی (جلد دوم، صص ١١٧-٨٩).تھران: آوای نور.
ھاردمن، ام. ام.، درو، کی. جی.، و اگن، ام. وی( .١٣٨٨). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی: جامعھ، مدرسھ و خانواده (ویرایش ھفتم، ترجمھی حمید علیزاده، کامران گنجی، مجید یوسف لویھ و فریبا ماندگاری). تھران: دانژه. (تاریخ انتشار بھ زبان اصلی ندارد) 
Chong, T. C. (٢٠٠٥). Recent advances in cognitive load theory research: Implications for instructional  designers. Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT), ٢(٣), ١٠٦-١١٧.
Coppa, G., & Gabrilli, O. (٢٠١٥). Mental retardation in mucopolysacchidoses  correlates with high  molecular weight urinary heparan derived. Journal of Business, ٣٣(٦), ١٠٤-١٠٩.
 Farrell, M. (٢٠١٠). Debating special education.London and New York: Routledge.
Huerta, N. E. (٢٠٠٨). The promise and practice of the individuals with disabilities education act. In
T. C. Jimenez & V. L. Graf (Eds.), Education for all: Critical issues in the education of children and youth  with disabilities (pp. ١ – ٣٣). California, CA: Jossey-Bass. 
Kalyuga, S. (٢٠٠٩). Managing cognitive load in adaptive multimedia learning.Hershey, PA:  Information Science References (IGI).
Kian, T. S., & Yusoff, W. F. W. (٢٠١٥). Motivation and promotion opportunity of academic citizens  towards open innovation: Proposed model. Social & Behavioral Sciences, ٢٠٤, ٢٩-٣٥.
Kidd, T. T. (٢٠٠٩). The application of sound and auditory responses in E-learning. In M. Pagani (Ed.), Encyclopedia of multimedia technology and networking (٣rd ed., pp. ٤٧-٥٣). Hershey, PA:  Information Science References (IGI).
krischner, P. A. (٢٠٠٢). Cognitive load theory: Implications of cognitive load theory on the design of  learning. Learning & Instruction, ١٢, ١-١٠.
Nadera, B. (٢٠١٥). Promoting student motivation in EFL classroom: Through extended music         education. Social & Behavioral Sciences, ١٩٩, ٣٦٨-٣٧١.
Nourbakhsh, N., Wang, Y., Chen, F., & Calvo, R. (٢٠١٥). Using galvanic skin response for cognitive  load measurement in arithmetic and reading tasks. Journal of Exceptional Science, ٢٩, ١-٤.
Palas, J. L., Moreno, M., & Brunken, R. (٢٠١٠). Introduction. In J. L. Plass, R. Moreno & R. Brunken  (Eds.), Cognitive load theory (PP. ١-٥). Cambridge, England: CambridgeUniversity Press.
Pastore, R. S. (٢٠٠٩). The instructional effects of diagrams and time٠compressed instruction on student achievement and learners’ perception of cognitive load. Unpublished doctoral dissertation,  PennsylvaniaStateUniversity.
Seel, N. M. (٢٠٠٨). Empirical perspectives on memory and motivation. In J. M. Spector, M. D. Merrill,
J. V. Merrienboer & M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research on educational communications and  technology (٣rd ed., pp. ٣٩-٥٤). London: Lawrence Erlbaum Associates (LEA).
Young, J., & Van Merrienboer, J. (٢٠١٤). Cognitive load theory: Implications for medical education.  Medical Teacher, ٣٦, ٣٧١-٣٨٤.